Thật

Sanh

Tử

Phát

Ḷng

Bồ

Đề

Dùng

Tín

Nguyện

Sâu

Tŕ

Danh

Hiệu

Phật

 

 

 

 

   

 

 
 

 

Các Bài Mới Đăng

Thông cáo thỉnh kinh sách (Cảm Ứng Thiên, kinh Vô Lượng Thọ) tại Việt Nam

Cập nhật: Ngày 07 tháng 12 năm 2018