Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Đời Diêu Tần, pháp sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán.
Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn ra Việt văn

bullet

Phẩm thứ nhất - Duyên Khởi

bullet

Phẩm thứ hai - Mười Tâm Thù Thắng

bullet

Phẩm thứ ba - Niệm Phật Công Đức

bullet

Phẩm thứ tư - Xưng Tán Danh Hiệu

bullet

Phẩm thứ năm - Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

bullet

Phẩm thứ sáu - Năng Lực Bất Tư Ngh́ Của Danh Hiệu Phật

bullet

Phẩm thứ bảy - Khuyến Phát Niệm Phật Và Đọc Tụng Chân Ngôn

[Trở về trang trước]