Quán Thế Âm Bồ Tát

Bổn Tích

Cảm Ứng Tụng

觀世音菩薩

本跡感應頌

彭澤菩薩戒弟子許止淨述

Bành Trạch Bồ Tát Giới đệ tử Hứa Chỉ Tịnh diễn thuật

Ấn Quang đại sư giám định

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo Chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ và Đức Phong

 

Download toàn bộ tác phẩm

QUYỂN I

Phần 1

Phần 2

Phần 3

QUYỂN II

Phần 1

Phần 2

Phần 3

QUYỂN III

Phần 1

Phần 2

Phần 3

QUYỂN IV

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

[Quán Âm Bảo Điện]