A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Phần 11

Chủ giảng: Lăo pháp sư Tịnh Không năm 1984

Địa điểm: Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Huệ Trang và Đức Phong

 

Tập 21

 

      Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, trang hai mươi ba:

 

      (Sớ) Hựu tiền thị Tánh Đức, kim thị Tu Đức. Tiền thị tự tánh thanh tịnh, kim thị ly cấu thanh tịnh, năi chí tánh tịnh chướng tận đẳng, hỗ dung bất nhị như Giáo trung thuyết.

() 又前是性德,今是修德。前是自性清淨,今是離垢清淨。乃至性淨障盡等,互融不二,如教中說。

(Sớ: Lại nữa, phần trước nói về Tánh Đức, phần này nói về Tu Đức. Phần trước là tự tánh thanh tịnh, phần này là ly cấu thanh tịnh, cho đến tánh thanh tịnh, hết chướng v.v... dung nhập lẫn nhau, chẳng hai, như trong Giáo đă nói).

 

Đoạn này là lời tổng kết cho khoa này, tŕnh bày rất rơ ràng. Chữ “tiền” () chỉ đoạn thứ nhất, tức là phần Minh Tánh. Phần Minh Tánh giảng về Tánh Đức, c̣n đoạn thứ hai này là Tán Kinh (khen ngợi kinh). Tán Kinh chính là nói về Tu Đức. Trong đoạn Minh Tánh, kinh văn khá sâu, giảng về “tự tánh thanh tịnh”, câu nào cũng đều bàn luận xứng tánh; c̣n đoạn Tán Kinh này giảng về Tu Đức. Tánh Đức tuy vốn sẵn đủ, nhưng nếu không có Tu Đức, Tánh Đức của chúng ta sẽ chẳng thể hiện tiền. Tánh Đức nhất định phải dựa vào Tu Đức mới có thể hiện tiền, “Tánh - Tu bất nhị”. Nếu hiểu đạo lư này, chắc chắn chẳng thể chấp Lư phế Sự, hoặc chấp Sự phế Lư. Do đây có thể biết: Người niệm Phật chẳng thể không hiểu giáo nghĩa, chẳng thể không hiểu giáo lư. “Tự tánh thanh tịnh tâm” là giáo lư, mà cũng là giáo thể, nhất định phải hiểu rơ [giáo lư và giáo thể] rồi mới có thể thật sự “đoạn Hoặc, chứng Chân”.

 

(Diễn) Hựu tiền thị hạ, thị tổng kết lưỡng tiết, Tánh Đức, Tu Đức, xuất Thiên Thai giáo.

() 又前是下,是總結兩節。性德、修德,出天台教。

(Diễn: Lại nữa, từ chữ “tiền thị” trở đi, tổng kết hai đoạn [Minh Tánh và Tán Kinh, khái niệm] Tánh Đức và Tu Đức phát xuất từ tông Thiên Thai).

 

      Đoạn kinh văn này nhằm tổng kết hai đoạn kinh văn ở phía trên, đoạn thứ nhất là Minh Tánh, đoạn thứ hai là Tán Kinh. Đoạn thứ nhất nói về giáo lư, xuyên suốt tất cả kinh luận. Chẳng những kinh luận trong nhà Phật đều từ Tánh Đức lưu lộ, mà thậm chí hết thảy pháp thế gian lẫn xuất thế gian, có thể nói là hết thảy pháp trong tận hư không, trọn khắp pháp giới, không ǵ chẳng từ Tánh Đức biến hiện. Do vậy, kinh Hoa Nghiêm nói: “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Đoạn thứ nhất hết sức trọng yếu.

      Chúng sanh tuy sẵn có Tánh Đức, nhưng nếu không có Tu Đức th́ từ đầu đến cuối Tánh Đức bị vô minh, phiền năo trói buộc, chẳng thể hiển hiện. Giống như chúng ta trong hiện thời, có ai trong chúng ta chẳng sẵn đủ Tánh Đức? Nói theo phương diện Tánh Đức, kinh Hoa Nghiêm và kinh Viên Giác đă dạy: “Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật” (Hết thảy chúng sanh vốn đă thành Phật). Không sai! Quả thật vốn sẵn là Phật! Trong [giáo nghĩa] Lục Tức Phật, Thiên Thai đại sư có nói Lư Tức Phật, tức là nói theo phương diện Tánh Đức. Tuy bổn tánh của chúng ta vốn chẳng hai chẳng khác với chư Phật, nhưng hiện thời cảnh giới của chúng ta khổ sở chẳng thể kham nói nổi! V́ sao biến thành như vậy? V́ mê mất Tánh Đức, c̣n Phật, Bồ Tát th́ ngộ Tánh Đức này; có thể thấy Tánh Đức không hai, chỉ có mê hay ngộ khác nhau. Mê bèn là phàm phu lục đạo, giác ngộ sẽ là chư Phật, Bồ Tát.

      Nay chúng ta đă mê, phải phá mê khai ngộ ra sao? Chính là phải nói đến Tu Đức. Trong phương diện Tu Đức, ở đây, Liên Tŕ đại sư đặc biệt nói đến Tán Kinh. Nói cách khác, chúng ta muốn tu hành th́ kinh điển có quan hệ mật thiết nhất đối với chúng ta. Chúng ta dựa vào đâu để tu? Nương tựa vào thứ ǵ? Kinh điển là chỗ nương tựa duy nhất. Kinh điển có thật sự đáng nương cậy hay chăng? Chúng ta không khỏi nẩy sanh hoài nghi. Nếu hiểu đoạn thứ nhất đôi chút th́ những nghi vấn ấy sẽ được giải quyết. Kinh điển từ Tánh Đức của Phật lưu lộ. Nói cách khác, chúng ta nương vào kinh điển là nương vào Tánh Đức. Tu Đức là nương vào Tánh Đức để khởi tu, làm sao có thể nói là chẳng thể khôi phục Tánh Đức? Đấy là sự mạch lạc trong văn tự, nói Tánh Đức xong, lập tức bàn về Tu Đức, đạo lư là ở chỗ này!

      Khi đức Thế Tôn sắp nhập diệt, Ngài đă dạy các đệ tử mai sau hăy nương theo Tứ Y Pháp, điều thứ nhất là “y pháp, bất y nhân”. Quư vị phải hiểu: Pháp là Tánh Đức, là viên măn. Như Lai chứng đắc cực quả rốt ráo, Pháp từ quả đức viên măn rốt ráo mà lưu lộ. V́ sao chẳng thể nương theo người? Con người dẫu tu tốt đẹp tới đâu đi nữa, Tánh Đức vẫn chưa thể phô bày trọn vẹn. Đẳng Giác Bồ Tát c̣n có một phần vô minh chưa phá, chưa chứng Tánh Đức viên măn. Đạo lư là ở chỗ này! “Xuất Thiên Thai giáo”: Hai danh từ Tánh và Tu thoạt đầu do Thiên Thai đại sư lập ra.

 

      (Diễn) Tự tánh thanh tịnh, ly cấu thanh tịnh, xuất Khởi Tín Luận.

      () 自性清淨,離垢清淨,出起信論。

      (Diễn: Hai khái niệm tự tánh thanh tịnh và ly cấu thanh tịnh phát xuất từ Khởi Tín Luận).

     

      Tự tánh thanh tịnh và ly cấu thanh tịnh” xuất phát từ Khởi Tín Luận, tức xuất phát từ hai câu nói trong bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mă Minh Bồ Tát. Thật ra, chúng chính là Tánh Đức và Tu Đức. Từ bổn tánh mà nói th́ “tự tánh thanh tịnh” vốn chẳng nhiễm, tại thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng nhơ, chẳng sạch, đó mới là thanh tịnh thật sự. “Tự tánh thanh tịnh” chính là Tánh Đức như tông Thiên Thai đă nói. “Ly cấu thanh tịnh” giống như Tu Đức trong tông Thiên Thai.Cấu” () là phiền năo, Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh, chúng có thể nhuốm bẩn bổn tánh. Sự nhuốm bẩn ấy chẳng phải là thật sự nhuốm bẩn. Nếu bổn tánh có thể bị thứ ǵ khác nhuốm bẩn, sẽ chẳng thể gọi là chân tánh. Đấy là tương tự, chứ không phải thật sự bị nhuốm bẩn. Giống như gặp phải ngày trời âm u, mặt trời không mọc. Mặt trời đi đâu rồi? Bị mây che lấp. Quư vị hăy suy nghĩ: Mây có thể che lấp mặt trời hay không? Chẳng thể che lấp! Mặt trời quá ư là lớn, chẳng thể che lấp được, [chỉ là] dường như bị che lấp mà thôi, che lấp ǵ vậy? [Mây] che lấp con mắt của chính ḿnh, khiến cho chúng ta chẳng thấy được mặt trời. Có chướng ngại ấy th́ tự tánh thanh tịnh của chúng ta chẳng thể hiện tiền. Nếu tự tánh thanh tịnh hiện tiền, nhất định phải ĺa phiền năo. Chẳng ĺa phiền năo, tự tánh thanh tịnh vẫn chẳng thể hiện tiền. Tự tánh thanh tịnh hiện tiền th́ gọi là Phật hay Bồ Tát. Chẳng thể hiện tiền, bị phiền năo che lấp, th́ gọi là phàm phu. Đấy là nguyên tắc và nguyên lư được nói trong ngàn kinh vạn luận và vô lượng pháp môn, quyết định chẳng thể thay đổi được!

 

      (Diễn) Tánh tịnh chướng tận, xuất Viên Giác Kinh.

      () 性淨障盡,出圓覺經。

      (Diễn: Câu “tánh tịnh, chướng hết” trích từ kinh Viên Giác).

 

      Câu “tánh tịnh, chướng tận” lấy từ kinh Viên Giác. Ba câu trên đây lấy từ ba thứ kinh luận khác nhau để dẫn chứng. Nêu ra ba thứ kinh luận khác nhau với hàm ư: Ngàn kinh muôn luận không ǵ chẳng nói như vậy. Đó gọi là Phật pháp. Nếu trái nghịch nguyên tắc và nguyên lư này sẽ chẳng phải là Phật pháp. Tương ứng với nguyên tắc và nguyên lư này th́ gọi là “học Phật”. Chẳng tương ứng với nguyên tắc và nguyên lư này th́ gọi là “ngoại đạo”. Do vậy, bản thân chúng ta phải kiểm điểm tâm hạnh của chính ḿnh, xem nó có tương ứng với nguyên tắc và nguyên lư này hay không? Chúng ta hằng ngày tu hành, khi tu th́ có đức hay là không? Tu Đức, đức ấy là Tánh Đức, tu Tánh Đức, Tánh Đức là ǵ? “Tự tánh thanh tịnh”, “tánh tịnh, chướng tận”.

      Chúng ta mỗi ngày tu hành, có phải phiền năo ngày một giảm nhẹ hay không? Nếu phiền năo ngày một giảm nhẹ, cái tâm trong cảnh giới ấy đương nhiên ngày một thanh tịnh. Đấy gọi là Tu Đức. Do sự tu tập ấy, quư vị sẽ đạt được ǵ? Tánh Đức. Phiền năo giảm từng phần th́ Tánh Đức thấu lộ từng phần. Nếu chúng ta mỗi ngày dụng công tu hành, chẳng thấy phiền năo giảm thiểu, Tánh Đức chẳng tỏ lộ, tuy tu mà không có đức, tu uổng công rồi! Tuy tu mà chẳng đạt được thành tích. Nếu quư vị hiểu rơ nguyên lư này, bất luận quư vị niệm Phật, tham Thiền, tŕ chú, tụng kinh, hay lễ bái, phương pháp, mánh khóe vô lượng vô biên, nhưng đều chẳng tách rời nguyên tắc này. Bất luận dùng mánh khóe nào, nói chung là phải đoạn phiền năo, phải chứng cái tâm tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh là đại Bồ Đề tâm, phải chứng đại Bồ Đề!

 

      (Diễn) “Hỗ dung” nhất cú, tổng đảnh thượng tam chủng. “Hỗ dung bất nhị” giả, vị toàn tánh khởi tu, toàn tu tức tánh, tánh ngoại vô tu, tu ngoại vô tánh dă.

      () 互融一句,總頂上三種。互融不二者,謂全性起修,全修即性,性外無修,修外無性也。

      (Diễn: Câu “hỗ dung” (dung nhập lẫn nhau) tổng kết ba thứ trên đây. “Dung nhập lẫn nhau chẳng hai” ư nói: Dùng toàn bộ tánh để bắt đầu tu, toàn thể tu chính là tánh, ngoài tánh không có tu, ngoài tu không có tánh).

 

      “Hỗ dung bất nhị” (dung nhập lẫn nhau chẳng hai) th́ mới thật sự nhập môn. Đối với người tu pháp môn Niệm Phật chấp tŕ danh hiệu mà nói, đây là cảnh giới Lư nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm th́ Tánh và Tu chưa viên dung, vẫn là hai, Tánh Đức chưa phải là Tu Đức, Tu Đức chẳng phải là Tánh Đức. Công phu thành phiến và Sự nhất tâm bất loạn đều chưa viên dung, viên dung là Lư nhất tâm bất loạn. V́ sao kẻ ấy (hành giả tu pháp môn Niệm Phật) chẳng thể viên dung? Kẻ ấy chẳng hiểu rơ, thông đạt ư nghĩa của hai đoạn Minh Tánh và Tán Kinh trong bộ Sớ Sao. Nói như vậy, người niệm Phật chúng ta chẳng thể không nghiên cứu kinh. Những kinh khác chúng ta có thể không nghiên cứu, chứ kinh A Di Đà chẳng thể không nghiên cứu, lại c̣n phải thâm nhập, thông hiểu thấu triệt nó bằng sách Sớ Sao Diễn Nghĩa.

     Nay chúng ta triển khai Sớ Sao, nhờ bộ Diễn Nghĩa mới thấu hiểu những ư nghĩa rộng lớn, tinh vi, sâu xa trong đó. Nếu không có bộ Diễn Nghĩa này, sách Sớ Sao vẫn c̣n là quá sâu, rất nhiều nghĩa lư vi diệu trong ấy chúng ta vẫn chưa thấy được. Có bộ Diễn Nghĩa th́ mới thật sự thông suốt bổn hoài của Liên Tŕ đại sư, mà cũng là thấu hiểu thông suốt bổn hoài trong giáo pháp suốt cả một đời đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản chú giải này quả thật là công đức vô lượng vô biên, thật đúng như bài kệ Khai Kinh đă nói “bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ” (trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ). Có câu nói: “Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn” (Thân người khó được, Phật pháp khó nghe), chúng ta đă được làm thân người, mà cũng được gặp Phật pháp. Chẳng những được gặp, mà c̣n gặp sách Sớ Sao Diễn Nghĩa thật sự khó gặp, nếu trong một đời này chẳng thể văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là phụ bạc chính ḿnh quá mức! Có được bộ Sớ Sao này, không chỉ văng sanh, mà c̣n nếu dùng một chút sức sẽ có thể Thượng Phẩm Thượng Sanh, v́ sao? Tất cả nghi chướng của quư vị đều bị phá trừ. Phá trừ nghi chướng, trong một đời này chắc chắn sẽ đắc Lư nhất tâm bất loạn, Thượng Phẩm Thượng Sanh, thật sự khế nhập “Tánh - Tu bất nhị”, đạt đến cảnh giới ấy.

      Toàn tánh” là Tánh Đức, “khởi tu” là Tu Đức, “toàn tu” là Tu Đức, “tức tánh” là Tánh Đức, là một chuyện, chứ không phải hai chuyện. “Ngoài Tánh không có Tu, ngoài Tu không có Tánh”: Trong phần trên, chúng tôi đă giảng rơ ư nghĩa Tánh Đức và Tu Đức, chúng do tâm hiện, thức biến. Tâm thức chính là tác dụng của Tánh Đức. Nếu dựa theo kinh Đại Phương Quảng đă giảng về “Thể, Tướng, Dụng”, Tánh Đức là Thể, duy tâm sở hiện là Tướng, duy thức sở biến là tác dụng. Thể - Tướng - Dụng là một, dung nhập lẫn nhau, không hai. Nói tới Thể, nhất định bao gồm Tướng và Dụng; nói đến Tướng, nhất định bao gồm Thể và Dụng. Một mà ba, ba mà một, đấy mới là thật sự khế nhập “ngoài Tánh không có Tu, ngoài Tu không có Tánh”. Khi ấy, kinh Đại Thừa thường nói là “ĺa hết thảy tướng, chính là hết thảy pháp”. Sự “ĺa” ấy chẳng phải là nói ĺa tướng bên ngoài. Quư vị phải nhớ: Tướng bên ngoài chính là Thật Tướng của Tánh Đức, làm sao quư vị có thể ĺa được? “Ĺa” ở đây chính là ĺa tướng hư vọng trong tâm của chúng ta, ĺa tướng ấy!

      Nếu quư vị đă từng đọc Duy Thức Luận th́ câu nói này sẽ dễ giảng, mà cũng dễ hiểu. Trong Duy Thức Luận đă giảng rơ: Tâm và Tâm Sở mỗi thứ đều có bốn phần, [mỗi Tâm Vương trong] tám Tâm Vương đều có bốn phần, [mỗi Tâm Sở trong] năm mươi mốt pháp Tâm Sở cũng có bốn phần, tức: Tự Chứng Phần, Chứng Tự Chứng Phần, Kiến Phần và Tướng Phần. Chúng ta ĺa hết thảy tướng, tức là ĺa Tướng Phần của Tâm và Tâm Sở, chứ không phải là ĺa tướng cảnh giới bên ngoài; nhưng quư vị phải biết: Tướng Phần [hư vọng như vừa nói đó] của Tâm và Tâm Sở là kể từ thức thứ bảy trở xuống (tức bảy thức trước, không tính A Lại Da thức). Bởi lẽ, Tướng Phần của thức thứ tám là Thân Tướng Phần! Tướng Phần của thức thứ tám là Tướng Phần của Tánh Đức, không có cách nào ĺa được, các nhà Duy Thức gọi nó là Bổn Chất Tướng, kinh gọi nó là “Thật Tướng của các pháp”. “Ĺa” là ĺa tướng hư vọng, tức [là ĺa] Tướng Phần của Thất Chuyển Thức[1] và năm mươi mốt Tâm Sở[2], chúng là tướng hư vọng, không thật. Ĺa hết thảy tướng, chính là hết thảy pháp, “chính là hết thảy pháp” tức là [do ĺa hết thảy Tướng Phần hư vọng (Sơ Tướng Phần) của bảy thức và các Tâm Sở bèn] thấy được Bổn Chất Tướng của hết thảy pháp, thấy được Thật Tướng của các pháp. Có ư nghĩa này! Khi đạt được điều này th́ mới có thể thật sự ngộ nhập “Tánh - Tu bất nhị, vạn pháp giống hệt như một”.

 

      (Diễn) Hựu cựu vân: “Tánh tịnh, chướng tận, hỗ dung bất nhị” giả.

      () 又舊云:性淨障盡,互融不二者。

      (Diễn: Lại như cổ đức nói:“Tánh tịnh, chướng tận, dung nhập lẫn nhau bất nhị” th́ ...)

 

      “Tánh” vốn sẵn thanh tịnh, tức là tự tánh thanh tịnh. “Chướng” () là hai thứ chướng, tức Phiền Năo Chướng và Sở Tri Chướng, mà cũng là Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh, những chướng ấy cũng hết. Khi đó, chẳng những Lư - Sự viên dung, mà lại c̣n “Sự - Sự viên dung” như kinh Hoa Nghiêm đă nói. Đấy chính là Lư - Sự vô ngại và Sự - Sự vô ngại dung nhập lẫn nhau, chẳng hai!

 

      (Diễn) Dĩ toàn tánh khởi tu thời, phá toàn tánh chi vô minh, đoạn toàn tánh chi sanh tử, chung nhật bổn thể, chung nhật công phu, tánh tịnh tức chướng tận dă.

      () 以全性起修時,破全性之無明,斷全性之生死,終日本體,終日工夫,性淨即障盡也。

     (Diễn: Do khi toàn tánh khởi tu th́ sẽ phá vô minh nơi toàn tánh, đoạn sanh tử nơi toàn tánh, suốt ngày là bổn thể, suốt ngày công phu, tánh tịnh th́ chướng sẽ hết).

 

      Đây là cảnh giới Cứu Cánh Tức Phật [trong Lục Tức Phật của tông Thiên Thai]. Đẳng Giác Bồ Tát c̣n có một phần sanh tướng vô minh chưa đoạn, do chướng chưa đoạn sạch sẽ, Tánh vẫn chưa hoàn toàn tịnh. Phải đạt tới “tánh tịnh, chướng tận” th́ mới là đạt đến mục tiêu học Phật một cách viên măn, đấy là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng phải là Chánh Đẳng Chánh Giác. Đây là công phu Lư nhất tâm đạt đến chỗ cùng cực. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, chính là Lư nhất tâm bất loạn. Cùng chứng Lư nhất tâm như nhau, nhưng công phu sâu hay cạn khác biệt rất lớn. Từ địa vị Sơ Trụ của Viên Giáo cho đến Đẳng Giác Bồ Tát đều gọi là Lư nhất tâm; ở đây, đại sư nêu ra nguyên tắc này. Nói cách khác, giúp cho chúng ta thành tựu Lư nhất tâm bất loạn, thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong một đời; do vậy, nếu chướng đă hết th́ Tánh sẽ thanh tịnh viên măn.

      Đối với một câu Phật hiệu, điều khẩn yếu nhất là phải khởi lên sự nhận biết này: Phải giác ngộ! Hễ giác th́ phiền năo chẳng c̣n nữa, vô minh cũng chẳng c̣n. Vô minh và phiền năo do đâu mà có? Do tâm bất giác động mà có vô minh. Từ vô minh, nếu tiếp tục mê, càng mê càng sâu nên mới sanh ra ba tướng tế, xuất hiện sáu tướng thô. Chúng ta càng mê sâu hơn trong cảnh giới, câu A Di Đà Phật nhắc nhở chúng ta giác ngộ, giác chứ không mê. Sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật” dịch sang tiếng Hán là Quy Y Vô Lượng Giác. Một câu Phật hiệu này chẳng những từ tâm đấng Đạo Sư A Di Đà Phật trong cơi Tây Phương in vào tâm [chúng sanh], mà c̣n là điều kiện tất yếu để tiếp nhận Tha Lực (pháp môn này được gọi là Nhị Lực pháp môn), nhưng Tự Lực lại càng trọng yếu hơn! Tự Lực niệm niệm nhắc nhở Tự Tánh Giác: Giác rồi th́ Tánh sẽ tịnh. Giác rồi th́ chướng sẽ đoạn.

      Làm thế nào để khiến cho một câu A Di Đà Phật niệm nơi miệng mà mỗi tiếng đều là Tự Tánh Giác? Cổ nhân thường nói: “Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác tŕ” (Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm). Niệm là ǵ? Vô minh, phiền năo. Nay chúng ta tạm chẳng bàn đến vô minh, tướng ấy quá nhỏ nhiệm, ngay cả Kiến Tư phiền năo mà chúng ta c̣n chưa đoạn được, làm sao có thể đoạn vô minh? Công phu là tuần tự mà tiến dần dần! Trước hết là chế phục Kiến Tư, đắc công phu thành phiến, rồi lại đoạn Kiến Tư, đắc Sự nhất tâm bất loạn. Cuối cùng lại phá vô minh, thành tựu Lư nhất tâm bất loạn. Trong một đời này, có thể làm được như vậy, nhưng quư vị phải biết niệm. Người không biết niệm, dẫu suốt ngày từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật, nhưng một câu Phật hiệu chẳng thể chế phục phiền năo. Phiền năo là mê, nếu người ấy chẳng giác nơi Phật hiệu th́ Phật hiệu của người ấy vẫn là mê. Mê sẽ chẳng thể phá mê được! Ngộ mới có thể phá mê. Người ấy mỗi ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu mà vẫn chẳng thể phá mê, niệm theo kiểu như vậy chẳng thể văng sanh.

      Mê là ǵ? Trong tâm khởi tâm động niệm là mê. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, bất luận dấy lên thiện niệm hay ác niệm, hễ dấy niệm bèn là vô minh, là mê. Bởi lẽ, trong cái tâm tự tánh thanh tịnh vốn chẳng có một vật, chẳng có ư niệm. Hễ có một ư niệm th́ phải giác ngộ ngay lập tức, ngay tức khắc “Nam-mô A Di Đà Phật”, v́ sao? Một ư niệm vừa khởi lên, tự ḿnh biết là mê, Nam-mô A Di Đà Phật ta lại giác; hễ giác, vọng niệm chẳng c̣n nữa. Do vậy, công phu sơ bộ là hễ niệm dấy lên liền lập tức dùng A Di Đà Phật thay thế nó. Bởi lẽ, quư vị dấy lên một niệm là mê, là phiền năo; một câu A Di Đà Phật là ngộ, là giác, lập tức chế phục phiền năo. Phương pháp niệm như vậy là đúng cách.

      Dùng một câu Phật hiệu thay thế hết thảy vọng niệm. Đối với tất cả phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều dùng một câu Phật hiệu để thay thế. Một câu Phật hiệu này có thể chế phục phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Có thể thật sự chế phục trong nửa năm th́ công phu của quư vị liền thành phiến. Chế phục ba năm, chắc chắn có thể đạt được Sự nhất tâm bất loạn, quư vị đă chứng được Niệm Phật tam-muội, đấy là công phu chân chánh. Đoạn kinh văn này giảng về lư luận ấy. Tu Đức được kiến lập từ Tánh Đức, huống chi Tánh và Tu bất nhị! Phương pháp này là “toàn Tánh khởi Tu”, v́ sao? Danh hiệu A Di Đà Phật là danh xưng của Tánh Đức, là danh hiệu của Tánh Đức. Chúng ta niệm một câu danh hiệu này, tức là niệm một câu A Di Đà Phật sẽ chính là [niệm] toàn thể Tu Đức. Toàn bộ tánh là Nam-mô A Di Đà Phật, toàn thể tu cũng là Nam-mô A Di Đà Phật. Quư vị nhất định phải thấu hiểu ư nghĩa này.

      Tâm Kinh đến cuối cùng quy kết Bát Nhă là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, chú không ǵ sánh bằng. Tôi sợ nhất là quư vị vừa nghe đến chữ Chú liền ngay lập tức học Mật, nhất định quư vị sẽ hiểu lầm, đi theo ngă rẽ. Chú trong tiếng Phạn là đà-la-ni, có nghĩa “gồm thâu hết pháp, nắm giữ hết thảy nghĩa”. Tôi đặc biệt nhắc nhở mọi người: Một câu Nam-mô A Di Đà Phật có phải là đà-la-ni hay không? Câu này có phải là gồm thâu hết thảy pháp, nắm giữ hết thảy nghĩa hay chăng? Không sai một tí nào! So với Bát Nhă Tâm Kinh, nó c̣n cao minh hơn. Bát Nhă Tâm Kinh là đại thần chú, một câu Nam-mô A Di Đà Phật là vô thượng đại thần chú, là thần chú vô thượng không ǵ sánh bằng. Quư vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu A Di Đà Phật chính là quư vị đang tu vô thượng Mật Thừa, chẳng cần phải học pháp Mật Tông nào khác nữa.

      Có nhận biết như vậy th́ trong một đời này, nếu chúng ta là người công phu nhanh chóng, trong ba năm sẽ đắc Niệm Phật tam-muội, tương đương với Thiền Định. Năm năm, mười năm có thể chứng đắc Lư nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, có thể phá một phần vô minh. Nếu quư vị biết sử dụng, tức là những lư luận, phương pháp và cảnh giới trong A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa đều biết sử dụng, hoàn toàn có thể vận dụng chúng vào cuộc sống thường nhật, biến một bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa thành cuộc sống của chính ḿnh, đấy là toàn tánh khởi tu, hoàn toàn phá vô minh, trong đời này sẽ Thượng Phẩm Thượng Sanh trong cơi Thật Báo Trang Nghiêm. Viên măn Bồ Đề trong một đời, xét về mặt lư luận, chẳng phải là không thể, nhưng xét theo mặt Sự th́ có được hay chăng? Được chứ! Nói theo mặt Sự cũng thông suốt. Vấn đề là quư vị có thật sự liễu giải giáo nghĩa hay chăng? Có liễu giải triệt để hay là không? Có phải là quư vị đă biến sự liễu giải ấy thành cuộc sống của chính ḿnh hay không? Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần th́ không ǵ chẳng phải! Đó gọi là “toàn tánh khởi tu”, đó mới gọi là “suốt ngày bổn thể, suốt ngày công phu”. Một câu A Di Đà Phật thoạt đầu nhằm chế phục phiền năo, rồi đoạn phiền năo, mục đích rốt ráo cuối cùng là tâm thanh tịnh hiện tiền. Quán chiếu và công phu nhất định phải biết vận dụng lẫn nhau, sẽ tiến triển nhanh chóng. Câu tiếp theo đây bàn đến sự giao xen, dùng lẫn cho nhau.

 

      (Diễn) Dĩ toàn Tu tức Tánh thời, tuy phá vô minh, phá vô sở phá, tuy đoạn sanh tử, đoạn vô sở đoạn. Chung nhật công phu, chung nhật bổn thể, chướng tận tức tánh tịnh dă.

      () 以全修即性時,雖破無明,破無所破。雖斷生死,斷無所斷。終日工夫,終日本體,障盡即性淨也。

      (Diễn: Bởi lẽ, khi toàn thể Tu là Tánh th́ tuy phá vô minh, mà phá cái chẳng có ǵ để phá, tuy đoạn sanh tử mà đoạn cái chẳng có ǵ để đoạn. Suốt ngày công phu, suốt ngày bổn thể, chướng hết, tánh bèn tịnh).

 

      Hai câu này nói gộp lại, tức là công phu được vận dụng lẫn nhau. Chúng ta muốn nói câu này cho rơ ràng th́ cách vận dụng lẫn nhau là như thế nào? Đừng bị mê hoặc bởi văn tự. Tầng ư nghĩa thứ nhất là công phu nơi Phật hiệu: “Khi khởi tâm động niệm bèn lập tức dùng Phật hiệu để chế phục, lập tức thay đổi [vọng niệm thành Phật hiệu]”. Tầng thứ hai là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, quyết định dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh; do vậy, mắt thanh tịnh thấy sắc thanh tịnh ở bên ngoài. Chúng ta dùng Nhăn Thức sẽ thấy Sắc Trần, v́ sao? Nhăn Thức chẳng thanh tịnh. V́ sao Nhăn Thức chẳng thanh tịnh? Trong Nhăn Thức có bốn phần, [trong bốn phần ấy] có Kiến Phần và Tướng Phần, cho nên chẳng thanh tịnh. Ĺa hết thảy tướng, chúng ta dùng con mắt thanh tịnh để thấy sắc thanh tịnh, dùng tai thanh tịnh để nghe tiếng thanh tịnh. Đây là dạy quư vị hăy dùng cái tâm thanh tịnh như thế nào để thấy cảnh giới thanh tịnh bên ngoài. Tầng ư nghĩa thứ hai là như vậy đó.

      Nếu chúng tôi nói kiểu này mà quư vị vẫn chưa hiểu rơ th́ hăy nhớ một nguyên tắc đơn giản nhất như sau: Đăi người, tiếp vật bằng ḷng chân thành, quyết định chẳng lừa dối, quyết định chẳng hư giả. Người khác lừa dối chúng ta, chúng ta vẫn phải đối đăi với họ bằng ḷng chân thành, v́ sao? Họ đang mê, họ không biết Tu Đức, chúng ta đă giác ngộ, chúng ta phải toàn tánh khởi tu, toàn tu tức tánh. Toàn tánh là ǵ? Tâm chân thành chính là toàn tánh. Đối đăi hết thảy mọi người, hết thảy cảnh giới, chân tâm là tâm thanh tịnh, tâm b́nh đẳng. Nếu trong cảnh giới quư vị có phân biệt th́ cái tâm chẳng thanh tịnh; nếu trong cảnh giới quư vị chẳng b́nh đẳng th́ cái tâm chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh th́ tướng nhất định b́nh đẳng, nhất định chẳng có phân biệt. Quư vị hiểu nguyên lư này, trong cuộc sống thường nhật, từ sáng đến tối, suốt năm rèn luyện trong cảnh giới này th́ là đúng. Dùng phương pháp này để giúp cho một câu Phật hiệu của quư vị, Phật hiệu dấy khởi giác tâm của quư vị. Dùng một câu Phật hiệu lại giúp cho quư vị sử dụng cái tâm như thế, tức là dùng chân tâm. Thật sự có thể tu học như vậy th́ không một ai chẳng thành tựu, đúng như cổ đức đă nói: “Vạn người tu, vạn người về”, chẳng một ai luống uổng! Nguyên lư là “tánh tịnh th́ chướng tận”. Tôi lại nêu một tỷ dụ nhằm so sánh thô thiển nhất, “tánh tịnh” là chân tánh, chân thành, Chướng là nghiệp chướng hay tội nghiệp. Chẳng phải là chúng ta hằng ngày đều nói muốn tiêu nghiệp chướng hay sao? Dùng cái tâm chân thành th́ nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ th́ chân tâm sẽ hiển lộ. Chuyện là như vậy đó!

      Quư vị muốn thật sự tiêu nghiệp th́ phải dùng chân tâm đăi người, tiếp vật. Người khác dùng cái tâm giả dối đối với ta, ta vẫn dùng chân tâm đăi người. Nếu người khác tăng thêm tội nghiệp mà [ta cảm thấy] tội nghiệp của ta cũng chớ nên giảm bớt, dường như nếu tội nghiệp của ta giảm bớt th́ ta chẳng xứng với những người tội nghiệp tăng thêm hằng ngày ấy! [Cách nghĩ như vậy] chẳng gọi là điên đảo th́ cái ǵ mới là điên đảo? Do vậy, người giác ngộ sẽ giống như Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát đến thế gian này hóa độ chúng sanh, người thế gian nh́n Phật, Bồ Tát với ánh mắt nào? Há Phật, Bồ Tát cũng [có cái nh́n phân biệt, chấp trước] giống như người thế gian ư? Nếu vậy, chẳng những [Phật, Bồ Tát] không thể độ chúng sanh, mà nhất định sẽ bị chúng sanh độ ngược lại. V́ thế, nhất định phải giác ngộ, nhất định chớ nên có kiến giải giống với mọi người; nếu không, sẽ là lầm lẫn to lớn. Vậy th́ xin hỏi thêm: Những người ấy đối xử với ta bằng ác tâm, dùng ác ư đối đăi ta, đem hết thảy chuyện ác đổ lên thân ta, ta phải làm sao? Thưa quư vị, chính là v́ hết thảy chúng sanh có ác tâm, ác ư, ác hạnh đối với quư vị, quư vị cứ dùng tâm chân thành đối đăi họ th́ nghiệp chướng từ vô thỉ kiếp đến nay của quư vị sẽ bị tiêu trừ hết. Nếu không có những người ác và chuyện ác ấy, nghiệp chướng của quư vị làm sao tiêu trừ được? Chân tâm của quư vị từ đâu mà hiển thị cho được? Tu hành không ǵ hơn là trải qua sự việc để rèn luyện tâm. Rèn luyện cái tâm thanh tịnh trong cảnh giới, trong sự tướng, rèn luyện ǵ vậy? Rèn luyện ta dùng chân tâm đăi người, rèn luyện điều này! Đó gọi là tu hành thật sự, niệm Phật thật sự.

      Chân tâm đăi người xử thế là Nam-mô A Di Đà Phật, v́ Nam-mô A Di Đà Phật là Vô Lượng Giác, thứ ǵ cũng đều phải giác, sự ǵ cũng đều phải giác, lúc nào cũng giác, nơi đâu cũng giác, giác chứ không mê, đó gọi là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chẳng phải là một câu khẩu hiệu, phải biến câu khẩu hiệu ấy thành sự thật, biến thành tâm lư và hành vi của chúng ta th́ câu Phật hiệu mới là Tánh - Tu bất nhị, mới là Lư - Sự viên dung. Danh là Sự, cảnh giới là Lư, đấy là người thật sự niệm Phật. Quư vị hăy suy nghĩ: Trong quá khứ chúng ta có niệm câu Phật hiệu này như vậy hay chăng? Nếu chẳng tương ứng với Lư - Sự này, khó trách đă niệm nhiều năm như thế mà chẳng có tin tức ǵ! Niệm đúng lư, đúng pháp, lẽ đâu chẳng có tin tức? Sau khi đă có tin tức, tín tâm của chính ḿnh đă đầy đủ, chắc chắn nắm chắc văng sanh Tây Phương, chẳng c̣n mảy may hoài nghi nào! Khi ấy tiền đồ là một bầu quang minh sáng tỏ, suốt ngày từ sáng đến tối pháp hỷ sung măn. Quả báo ấy do đâu mà có? Do Tánh - Tu bất nhị mà có!

      Đoạn lớn thứ hai trong lời tựa là Tán Kinh, đoạn này là Tổng Tán, đoạn tiếp theo là Biệt Tán. Đoạn thứ nhất trong lời tựa là Minh Tánh, giảng về giáo lư, mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều nói các kinh dựa trên nguyên lư này. Các Ngài nương vào đâu để nói, dựa vào ǵ để nói, chính là dựa vào những điều được tŕnh bày trong năm câu của đoạn thứ nhất, tức giáo lư. Phần Tổng Tán nói đến giáo nghĩa. Người biết nghe kinh sẽ nghe hiểu giáo lư. V́ đă nghe hiểu giáo lư sẽ thông suốt hết thảy các kinh, đó gọi là “một kinh thông, hết thảy kinh thông”, đó là người thuộc bậc cao nhất. Không có công phu th́ làm sao thực hiện [chuyện này]? Bất đắc dĩ phải cầu điều thấp hơn, tức là cầu giáo nghĩa. Tuy giáo nghĩa chẳng bằng giáo lư, nhưng nếu có thể thông suốt một loại kinh, thông suốt một phần lớn th́ cũng khá lắm, thông suốt một tông, hoặc thông cả mấy tông.

      Kinh văn từ đầu cho đến đoạn này đều nói về nguyên lư, nguyên tắc, giáo lư, giáo nghĩa. Hai đoạn kinh văn này rất giống những điều được nói trong kinh Hoa Nghiêm. “Biển pháp luân của một vị Phật là biển pháp luân của hết thảy chư Phật”, chính là [nội dung của] đoạn Minh Tánh trong phần trước. “Tu-đa-la của một vị Phật là Tu-đa-la của hết thảy chư Phật” chính là điều được nói trong phần Tổng Tán. Do vậy, hết thảy kinh quả thật quán thông lẫn nhau. Đă hiểu rơ ư nghĩa một bộ kinh, quư vị lại đọc hết thảy các kinh, sẽ thấy [những kinh ấy] chẳng ra ngoài nguyên lư và nguyên tắc này, đều hiểu thông suốt hết. Chúng ta lại xem phần Biệt Tán. Phần Biệt Tán chú trọng [ca ngợi] bộ kinh này.

 

      Nhị, Biệt Tán.

      、別讚.

      (Thứ hai, khen ngợi riêng)

 

      Dưới đây là bốn khoa nhỏ, tức bốn tiểu đoạn.

 

      Sơ, tiên xuất thuyết kinh sở dĩ, nhị thống luận Tịnh Độ công đức, tam đặc thị tŕ danh vi yếu, tứ quảng hiển tŕ danh sở bị.

      (Tự) Cố ngă Thế Tôn, sạ thuyết Tam Thừa, chung quy Nhất Thật, đẳng ban trân tứ, cánh tích thù ân.

先出說經所以,二統論淨土功德,三特示持名為要,四廣顯持名所被

()故我世尊,乍說三乘,終歸一實,等頒珍賜,更錫殊恩。

(Trước hết, nêu nguyên do v́ sao đức Phật nói kinh, hai là luận định chung về công đức của Tịnh Độ, ba là đặc biệt chỉ rơ tŕ danh là trọng yếu, bốn là nói rộng về những căn tánh được tiếp độ bởi pháp tŕ danh.

Tựa: V́ thế, đức Thế Tôn ta tạm nói ba thừa, rốt cuộc quy về Nhất Thật, b́nh đẳng ban cho món quư báu, lại c̣n ban bố ân đức đặc biệt thù thắng).

 

Mấy câu này nêu rơ lư do v́ sao Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp.

 

(Diễn) Cố ngă Thế Tôn sạ thuyết tam thừa giả, cố tự, thượng thừa diệu dụng lai.

() 故我世尊乍說三乘者,故字,承上妙用來。

(Diễn: “V́ thế, đức Thế Tôn ta tạm nói ba thừa”: Chữ “v́ thế” nhằm tiếp nối ư nghĩa diệu dụng đă được nói trong phần trên).

 

Chữ “cố” nhằm thừa tiếp phần trước, mở đầu phần sau.

 

(Diễn) Ngă giả, thân chi chi từ.

() 我者,親之之辭。

(Diễn: “Ngă” là từ ngữ diễn tả sự thân thiết).

 

Do tùy thuận pháp thế gian mà nói chữ này. Phật pháp vô ngă, chắc chắn chẳng có Ngă Kiến và Ngă Chấp, bất đắc dĩ tùy thuận ngôn từ thế gian để nói. Đối với chúng sanh mà nói th́ do chúng sanh là loài hữu t́nh, tức là loài chúng sanh có t́nh cảm, nên cách nói này có ư nghĩa thân thiết đặc biệt. “Ngă Thế Tôn”: Đức Thế Tôn của chúng ta, đức Phật của chúng ta, là từ ngữ mang ư nghĩa thân thiết.

 

(Diễn) Sạ thuyết tam thừa, chỉ Hoa Nghiêm chi hậu, Pháp Hoa chi tiền, tứ thập niên sở thuyết chi pháp.

() 乍說三乘,指華嚴之後,法華之前,四十年所說之法。

(Diễn: “Tạm nói pháp tam thừa”: Chỉ các pháp được nói sau thời Hoa Nghiêm, trước thời Pháp Hoa trong suốt bốn mươi năm).

 

“Sạ thuyết” là nói tạm thời, nói quyền biến, chẳng phải là nói chân thật. “Tam thừa” là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, và Bồ Tát thừa. Sau thời Hoa Nghiêm (Āvatamsaka), trước thời Pháp Hoa (Sad-dharma Pundárīka), đức Phật giảng A Hàm (Āgama) mười hai năm, Phương Đẳng (Vaipulya) tám năm, Bát Nhă (Prajñā) hai mươi hai năm, thuyết pháp bốn mươi năm, đấy là pháp Tam Thừa. Hoa Nghiêm là pháp Nhất Thừa, Pháp Hoa cũng là pháp Nhất Thừa. “Duy hữu Nhất Thừa pháp, vô nhị, diệc vô tam” (Chỉ có pháp Nhất Thừa, không hai, cũng không ba). Đấy mới là bổn hoài, bổn ư xuất thế độ sanh của đức Thế Tôn. V́ sao nói ba thừa? Chúng sanh mê quá sâu, nói pháp Nhất Thừa chúng ta chẳng thể tiếp nhận, nên đức Thế Tôn mới dùng những pháp phương tiện thiện xảo để dẫn dụ, hướng dẫn, dần dần nâng cao tŕnh độ và cảnh giới của chúng ta, phải nâng lên đến cảnh giới Nhất Thừa th́ mới được coi là đạt được bổn hoài độ sanh và mục tiêu giáo hóa chúng sanh. Ví như thầy muốn học tṛ thành tựu trí huệ viên măn, đạt đến học vị Tiến Sĩ tối cao, không có cách nào bảo trẻ nhỏ học ngay lớp Tiến Sĩ được, bất đắc dĩ mới lập ra Tiểu Học, Trung Học và Đại Học. Ba thừa ấy đều là pháp phương tiện, giúp họ nâng cao cảnh giới, cuối cùng đạt đến học vị Tiến Sĩ th́ mới được coi là đă đạt được mục tiêu dạy học. Phật dùng cách thức giống như vậy đối với chúng sanh.

 

      (Diễn) Chung quy Nhất Thật giả.

() 終歸一實者。

(Diễn: “Rốt cuộc quy về Nhất Thật” là...)

 

Thật” () là chân thật, có thể thấy Tam Thừa đều là Quyền, là phương tiện môn, là phương tiện quyền xảo, chẳng chân thật. Do vậy, cổ đại đức phán định kinh điển, phán định những kinh luận do Thích Ca Mâu Ni Phật đă nói trong bốn mươi năm chỉ có hai bộ kinh là Nhất Thừa Viên Giáo, tức Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nhất Thừa Biệt Giáo là kinh Phạm Vơng. Do vậy, kinh Nhất Thừa tổng cộng chỉ có ba bộ. Quư vị đừng v́ vậy mà cho rằng kinh Di Đà chẳng phải là kinh Nhất Thừa! Cần biết rằng kinh Di Đà là đỉnh cao nhất của kinh điển Nhất Thừa. Cổ nhân tuy chưa nói, nhưng trong kinh Nhất Thừa có nói. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, “mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc”, tức là trở về kinh A Di Đà. Nói cách khác, kinh A Di Đà là đỉnh cao nhất của kinh Nhất Thừa, quư vị phải tự nhận biết! Lời nói của cổ nhân vô cùng hàm súc, chẳng thô thiển, bộc tuệch bộc toạc như lời chúng ta nói hiện thời. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát suất lănh bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, đủ thấy kinh A Di Đà là pháp Nhất Thừa tối thượng, là đỉnh cao nhất của Nhất Thừa.

 

(Diễn) Chỉ Pháp Hoa Kinh, thử kinh đăng hóa thành[3] chi chấp giáo.

() 指法華經,此經蕩化城之執教。

(Diễn: Nói về kinh Pháp Hoa, kinh này quét sạch kiến chấp nơi giáo pháp quyền biến).

 

Ở đây nói “chung quy Nhất Thật” (rốt cuộc quy về Nhất Thật) là nhằm nói đến kinh Pháp Hoa là kinh được đức Phật nói sau cùng. “Chấp giáo” là Sở Tri Chướng, đức Phật giảng kinh, giảng Lư nào, người ấy bèn chấp vào Lư đó, giảng pháp môn nào người nghe bèn chấp vào pháp môn ấy.

 

(Diễn) Giải thảo am chi trệ t́nh, khai phương tiện chi quyền môn, thị chân thật chi diệu lư cố.

() 解草庵之滯情,開方便之權門,示真實之妙理故。

(Diễn: Tháo gỡ chấp trước chốn am tranh[4], mở môn phương tiện quyền biến, chỉ bày diệu lư chân thật).

 

Kinh Pháp Hoa được gọi là “khai Quyền, hiển Thật”, đến khi ấy mới

nói lời chân thật. Những điều đă giảng trong bốn mươi năm trước đều là pháp phương tiện. V́ sao trước kia không giảng pháp chân thật? Do trước kia tŕnh độ [của thính chúng] chưa đủ, không có định lực, không có trí huệ, dẫu Phật có nói th́ họ cũng chẳng thể tin được, có nói cũng giống như không nói! Đến lúc này, do có bốn mươi năm tu dưỡng, công phu định lực và trí huệ đă khá, Phật nói pháp môn này chúng ta sẽ tin tưởng, có thể tiếp nhận, cho nên mới khai Quyền, hiển Thật, nói pháp chân thật.

 

(Diễn) Đẳng ban trân tứ giả, như chư tử xuất trạch, đẳng tứ đại xa, kỳ xa cao quảng, chúng bảo trang hiệu đẳng.

() 等頒珍賜者,如諸子出宅,等賜大車,其車高廣,眾寶莊校等。

(Diễn: “B́nh đẳng ban cho món quư báu” là như các con ra khỏi nhà [đang cháy hừng hực, ông đại phú trưởng giả] bèn b́nh đẳng ban cho các con những cỗ xe to. Xe ấy cao rộng, được trang hoàng bằng các thứ báu v.v...)

 

Đây là một tỷ dụ trong kinh Pháp Hoa. “Đẳng” () là b́nh đẳng, “trân” () là quư báu, “trang” () là trang nghiêm, “hiệu” () là chưng bày, trang hoàng. Điều này nói rơ Phật tâm thanh tịnh, b́nh đẳng, đối đăi hết thảy chúng sanh nhất định chẳng có sai biệt. Nay chúng ta tu học Phật pháp, trong Phật pháp đạt được, bất luận là Giải, Hạnh hay Chứng, các thứ sai khác không giống nhau, đều là v́ bản thân chúng ta tiếp nhận khác nhau, chứ không phải do đức Phật dạy chúng ta học sai khác. Tâm chúng ta càng chân thành, càng thanh tịnh th́ càng đạt được công đức thù thắng. Quư vị vẫn sử dụng cái tâm phân biệt, vẫn có chấp trước, vẫn có nhân ngă, thị phi, đương nhiên quư vị đạt được hữu hạn!

 

(Diễn) Cánh tích thù ân giả, thù ân ngôn dị thường chi ân. Nhân thượng hữu như thị chí diệu chi dụng, cố ư nhất đại thời giáo trung phục xuất thử kinh dă.

() 更錫殊恩者,殊恩言異常之恩,因上有如是至妙之用,故於一代時教中復出此經也。

(Diễn: “Cánh tích thù ân” (ban bố ân đức càng đặc biệt thù thắng): Chữ “thù ân” ư nói ân đức dị thường. Do [pháp môn Niệm Phật] có tác dụng mầu nhiệm đến tột cùng như đă nói trong phần trước, nên trong giáo pháp cả một đời đức Phật lại nói ra kinh này).

 

“Thù” () là thù đặc (đặc biệt, lạ lùng), “ân” () là ân đức. “Cánh tích thù ân” (ban bố ân đức càng đặc biệt thù thắng) là nói đến bản kinh này. Đây là nói rơ kinh A Di Đà cao hơn kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là “đẳng ban trân tứ” (b́nh đẳng ban cho món quư báu), c̣n kinh A Di Đà là “cánh tích thù ân”, đến tột cùng không c̣n ǵ hơn được nữa! Khen ngợi kinh này đến chót vót, không c̣n có ǵ vượt trỗi được nữa! Quư vị phải ghi nhớ, trọn đừng nghĩ Liên Tŕ đại sư và pháp sư Cổ Đức là “lăo Vương bán dưa, tự bán, tự khoe”. Nếu quư vị dùng thái độ ấy để đọc bản Chú Sớ này sẽ là sai lầm, của trân bảo vô thượng ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ!

Bản chú sớ này lưu thông rất rộng, người đọc rất nhiều, có mấy ai đọc mà thật sự cảm động, nhất tâm nhất ư niệm Phật? V́ sao chẳng thể cảm động? Ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ! Nếu thật sự giác ngộ, nh́n thấy Phật, Tổ rát miệng xót ḷng, không ai chẳng cảm động, buông thế duyên xuống, hết thảy kinh luận, hết thảy pháp môn đều buông xuống hết, chuyên tu pháp môn này. V́ sao? Pháp môn này là pháp môn vô thượng, là pháp môn bậc nhất, cao hơn kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, có thể giúp quư vị chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề trong một đời; chỉ có pháp môn này, trừ các pháp môn này ra, bất cứ pháp môn nào cũng đều chẳng thể đạt được như vậy. Đấy mới là kể như quư vị nhận thức chân chánh, nh́n thấy rơ rệt. Giảng một lượt bản kinh này trong thời gian bốn năm, đáng lắm chứ! Dùng công phu bốn năm để nghe bộ kinh này, không dài đâu! Hôm nay đă hết thời gian rồi!

 

Tập 22

 

      Xin đọc A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, trang hai mươi bốn:

 

      (Sớ) Thừa thượng, thử kinh cụ hữu như thị bất khả tư nghị công đức, cố Phật thuyết thử kinh, lương hữu dĩ dă. Sạ giả, tạm dă; tạm thời chi thuyết, phi cứu cánh dă. Tam thừa giả, thừa bổn vô tam, quyền thuyết hữu tam, vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát dă. Chung giả, đối Sạ nhi ngôn, Thật giả, đối Quyền nhi ngôn. Ngôn Thế Tôn thỉ thành Chánh Giác, diễn đại Hoa Nghiêm, đại giáo nan đầu, tùy chúng sanh căn, thuyết tam thừa pháp, hậu năi hội Quyền quy Thật, tất dữ đại xa, cố viết “đẳng ban trân tứ”. Thử Như Lai nhất đại thời giáo chi đại trí dă.

      () 承上,此經具有如是不可思議功德,故佛說此經,良有以也。乍者暫也,暫時之說,非究竟也。三乘者,乘本無三,權說有三,謂聲聞緣覺菩薩也。終者對乍而言,實者對權而言。言世尊始成正覺,演大華嚴,大教難投,隨眾生根,說三乘法,後乃會權歸實,悉與大車,故曰等頒珍賜。此如來一代時教之大致也。

      (Sớ: Theo như phần trên, kinh này có đủ các công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy, nên Phật nói kinh này chính là v́ lư do đó. “Sạ” là tạm, tức nói tạm thời, chẳng phải rốt ráo. Tam thừa: Thừa vốn chẳng có ba, nói quyền biến là có ba, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. “Chung” là đối với “tạm” mà nói, Thật là đối với Quyền mà nói. Ư nói đức Thế Tôn lúc mới thành Chánh Giác, diễn giảng kinh đại Hoa Nghiêm, nhưng đại giáo khó thể thích hợp mọi căn cơ nên tùy thuận căn tánh của chúng sanh mà nói pháp ba thừa, sau đó thâu tóm các pháp quyền biến về pháp chân thật, đều ban cho cỗ xe to, nên nói là “b́nh đẳng ban cho món quư báu”. Đây chính là những nét chánh yếu trong giáo pháp cả một đời Như Lai vậy).

 

      Liên Tŕ đại sư tự giải thích đại ư của đoạn văn trong lời tựa. Đại sư thật sự từ bi đến tột bậc, tuy lời văn đă nói rất rơ ràng, nhưng đại sư sợ chúng ta chẳng thể hiểu những ư nghĩa bao hàm trong ấy, hoặc tuy có thấy, nhưng thấy chưa thấu triệt, chưa được rốt ráo nên Ngài chẳng ngại phiền, tự chú giải thêm. “Thừa thượng” chính là chữ “cố” () trong lời tựa, phần trước là Tổng Tán, tiếp nối phần Tổng Tán. Ngài lại nói rơ kinh A Di Đà “cụ hữu như thị bất khả tư nghị công đức” (có đủ các công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy), câu này nhằm tổng kết đoạn Tổng Tán chúng ta vừa đọc, “cố Phật thuyết thử kinh, lương hữu dĩ dă” (nên đức Phật nói kinh này chính là v́ lư do đó), nêu ra bổn nguyện và bổn hoài độ chúng sanh của Phật là như vậy. Nếu chẳng nói kinh A Di Đà th́ bổn ư độ chúng sanh của Phật sẽ chẳng thể trọn hết được, sự nghiệp độ chúng sanh của Phật sẽ chẳng thể viên măn, đủ thấy: Kinh này chẳng thể không nói!

      Sạ thuyết tam thừa” là tạm thời nói, trọn chẳng phải là pháp rốt ráo, v́ sao chẳng nói pháp rốt ráo?

 

      (Diễn) Phi cứu cánh giả, tùy nghi chi quyền, phi xuất thế bổn hoài dă.

      () 非究竟者,隨宜之權,非出世本懷也。

      (Diễn: “Chẳng phải là cứu cánh”: Quyền biến thuận theo cơ nghi, chẳng phải là bổn hoài xuất thế).

 

      “Xuất thế bổn hoài”: V́ sao đức Phật đến thế giới này? Ngài có thể không đến, từ rất lâu Ngài đă vượt khỏi ba cơi, vượt thoát lục đạo, v́ sao c̣n phải trở lại? Nói thật ra, bổn ư Ngài đến cơi này là để nói kinh A Di Đà, đến v́ mục đích ấy. Đă là như vậy, sao không vừa đến liền nói kinh này chẳng phải là hay hơn ư? Vừa đến mà nói ngay kinh này th́ quư vị chẳng tin; do vậy, phải nói rất nhiều kinh luận rồi mới nói bộ kinh này, quư vị sẽ tin tưởng, mới hiểu Phật pháp rốt ráo, quả thật là như vậy.

 

      (Diễn) Như kinh vân: “Ngă thử cửu bộ pháp, tùy thuận chúng sanh thuyết, nhập Đại Thừa vi bổn, dĩ cố thuyết thị kinh”, thị dă.

      () 如經云:我此九部法,隨順眾生說,入大乘為本,以故說是經。是也。

      (Diễn: Như kinh nói: “Chín bộ pháp này của ta do tùy thuận chúng sanh mà nói, lấy nhập Đại Thừa làm gốc, v́ thế nói kinh này” chính là nói về chuyện này vậy).

 

      Đại sư dẫn lời đức Phật tự nói để thuyết minh: “Chín bộ pháp” chính là chín thứ trong mười hai phần giáo, những phần giáo ấy đều v́ “tùy thuận chúng sanh” mà nói, trọn chẳng phải là pháp rốt ráo, dùng những pháp ấy để khuyên dụ, hướng dẫn hết thảy chúng sanh tiến nhập Đại Thừa. Đại Thừa mới là bổn hoài thuyết pháp của đức Phật. Kinh này là kinh Đại Thừa, không chỉ là kinh Đại Thừa mà c̣n là pháp môn Tổng Tŕ của các kinh Đại Thừa, chúng ta nhất định phải hiểu rơ ư nghĩa này. Tiếp theo đây là lời giải thích về ba thừa.

 

      (Diễn) “Thừa bổn vô tam” giả, như kinh vân: “Thập phương Phật độ trung, duy hữu Nhất Thừa pháp, vô nhị, diệc vô tam”. Quyền thuyết hữu tam giả, như kinh vân: “Trừ Phật phương tiện thuyết, đản dĩ giả danh tự, dẫn đạo ư chúng sanh”.

      () 乘本無三者,如經云:十方佛土中,唯有一乘法,無二亦無三。權說有三者,如經云:除佛方便說,但以假名字,引導於眾生。

      (Diễn: “Thừa vốn chẳng có ba” là như kinh nói: “Trong các cơi Phật khắp mười phương, chỉ có pháp Nhất Thừa, không có hai, mà cũng chẳng có ba thừa”. “Quyền biến nói có ba” là như kinh dạy: “Ngoại trừ đức Phật do phương tiện mà nói, [những pháp tam thừa] chỉ có giả danh tự nhằm hướng dẫn chúng sanh”).

     

      Kinh văn [được trích dẫn ở đây] là kinh Pháp Hoa. Trong đoạn này, chúng ta phải đặc biệt chú ư: Phật pháp chân thật gọi là “Nhất Thừa pháp”, nhất Phật thừa. Trong giáo pháp suốt cả đời đức Phật, chỉ có hai bộ kinh thuộc pháp Nhất Thừa là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, những kinh khác đều thuộc pháp Tam Thừa. Kinh A Di Đà là tổng quy túc của pháp Nhất Thừa, có như vậy, mới hiểu kinh này chiếm địa vị nào trong giáo pháp cả một đời đức Phật. Nhị Thừa và Tam Thừa đều là “nói phương tiện”, mục đích nhằm khuyên dụ, dẫn dắt chúng sanh khế nhập Nhất Thừa, đấy mới là bổn hoài xuất thế của Phật.

      Tiếp theo đây là lời giải thích câu “chung quy Nhất Thật”, “chung” () là cuối cùng. Cuối cùng chắc chắn sẽ quy hướng pháp Nhất Thừa chân thật, “ngôn Thế tôn thỉ thành Chánh Giác, diễn đại Hoa Nghiêm” (ư nói đức Thế Tôn lúc mới thành Chánh Giác, diễn nói kinh đại Hoa Nghiêm). Câu này cho chúng ta biết khi đức Phật mới xuất hiện trong thế gian bèn nói đại pháp căn bản.

 

      (Diễn) Thỉ thành Chánh Giác diễn đại Hoa Nghiêm giả, vị Như Lai ư Bồ Đề Tràng thành Đẳng Chánh Giác, dữ tứ thập nhị vị Pháp Thân đại sĩ, cập túc thế thiện căn thành thục thiên long bát bộ đẳng, như vân lung nguyệt, vị thuyết viên măn Tu-đa-la, Bồ Tát vạn hạnh nhân hoa trang nghiêm Nhất Thừa quả hải.

      () 始成正覺演大華嚴者,謂如來於菩提場成等正覺,與四十二位法身大士,及宿世善根成熟天龍八部等,如雲籠月,為說圓滿修多羅,菩薩萬行因華,莊嚴一乘果海。

      (Diễn: “Vừa mới thành Chánh Giác diễn đại Hoa Nghiêm”, ư nói: Như Lai thành Đẳng Chánh Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, cùng với các vị Pháp Thân đại sĩ thuộc bốn mươi hai địa vị và hàng thiên long bát bộ có thiện căn trong đời trước đă chín muồi, giống như mây vờn quanh trăng, diễn nói Khế Kinh viên măn, nhân hoa vạn hạnh của hàng Bồ Tát trang nghiêm quả hải Nhất Thừa).

 

      Đoạn này giới thiệu giản lược kinh Hoa Nghiêm, từng câu, từng chữ trong đoạn này đều phải chú ư. “Như Lai” (Tathāgata) là một trong mười danh hiệu nơi quả đức của Phật. Ư nghĩa của danh hiệu này là “kim Phật như cổ Phật chi tái lai” (vị Phật hiện tại giống như vị cổ Phật trở lại), do vậy, gọi là Như Lai. Đây là nói theo mặt Sự. Kinh Kim Cang nói: “Như Lai giả, chư pháp Như nghĩa” (Như Lai là nghĩa Như của các pháp), đấy là nói theo Lư. Ở đây, [chữ Như Lai] chỉ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. “Ư Bồ Đề tràng”: Nơi Phật thị hiện thành Đẳng Chánh Giác được gọi là Bồ Đề Tràng (Bodh-gayā). Bồ Đề có nghĩa là giác, Phật ở dưới cội Bồ Đề, ban đêm thấy sao Mai, đại triệt đại ngộ, nơi ấy được gọi là Bồ Đề Tràng. Ngài ngồi dưới gốc cây, cây ấy được gọi là Bồ Đề thụ (Bodhivrksa, cây Bồ Đề), danh xưng do vậy mà có. “Thành Đẳng Chánh Giác”: Không nói “thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”! Ngàn vạn phần chớ nên ơ hờ đọc lướt qua câu này. “Đẳng Chánh Giác” là quả vị Phật thấp hơn Phật trong Viên Giáo, tức là Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật hoặc Biệt Giáo Phật th́ được gọi là Đẳng Chánh Giác. Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là Viên Giáo Phật. Viên Giáo Phật chẳng thị hiện tám tướng thành đạo, Thích Ca Mâu Ni tỏ lộ tám tướng thành đạo, nhưng tám tướng thành đạo thường là Tạng Giáo Phật. Đương nhiên, đức Thế Tôn đă thành Phật từ nhiều kiếp lâu xa trước, đă viên măn Bồ Đề, nhưng lần này, Ngài biểu diễn trong thế giới này dưới thân phận không cao là Tạng Giáo Phật, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc Đẳng Giác Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng trong hội Lăng Nghiêm, Ngài biểu diễn thân phận Sơ Trụ Bồ Tát, đấy là thị hiện.

      Dữ tứ thập nhị vị Pháp Thân đại sĩ” (cùng với các vị Pháp Thân đại sĩ thuộc bốn mươi hai địa vị): Khi đức Phật mới thành Chánh Giác tại Bồ Đề Tràng chính là Ngài thị hiện vừa mới thành Phật. Thị hiện thành Phật nhất định phải giảng kinh, thuyết pháp. Ngài giảng trong Định, phàm phu chúng ta không thể thấy được. Lũ phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi tịnh tọa dưới gốc cây, đâu có biết Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm trong Định. Bốn mươi hai địa vị Pháp Thân đại sĩ, kinh nói “bốn mươi mốt”, ở đây nói “bốn mươi hai” là bao gồm cả địa vị Diệu Giác, [đức Phật] nói ra cảnh giới sở chứng của chính ḿnh cho các vị Pháp Thân đại sĩ ấy. Do vậy, đối tượng [được tiếp độ bởi kinh ấy] là các vị Bồ Tát đă minh tâm kiến tánh, mới có tư cách tham gia pháp hội trong Định của Thích Ca Mâu Ni Phật.

      Ngoài những vị Bồ Tát ấy ra, c̣n có rất nhiều chư thiên và tám bộ quỷ thần tham gia pháp hội ấy. Khi chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm thường hoài nghi, đức Phật đă v́ hàng Pháp Thân đại sĩ nói “Tu-đa-la viên măn”, sao c̣n có thiên long bát bộ? Thiên long bát bộ là phàm phu, họ có tư cách ǵ để tham gia pháp hội này? Đừng bỏ sót câu trước đó “túc thế thiện căn thành thục” (thiện căn trong đời trước đă chín muồi), câu này phải giảng như thế nào? Những vị thiên long bát bộ quỷ thần ấy vốn cũng là Pháp Thân đại sĩ. V́ sao Pháp Thân đại sĩ hiện thân phận ấy? Giống như trong phẩm Phổ Môn đă nói: “Nên dùng thân phận nào để độ được, bèn hiện thân ấy”. Vô Độc Quỷ Vương trong kinh Địa Tạng là Pháp Thân đại sĩ thị hiện thân quỷ vương trong ngạ quỷ đạo nhằm độ chúng sanh, trọn chẳng phải là quỷ vương thật sự, mà là Bồ Tát! Do đây có thể biết rằng: Bất luận thân phận nào trong kinh Hoa Nghiêm đều là Pháp Thân đại sĩ, thị hiện trong lục đạo nhằm giáo hóa hết thảy chúng sanh. Do vậy, đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, họ nhất định đến tham gia. Cũng có vị hỏi: Họ tham gia pháp hội ấy th́ trong quỷ thần đạo c̣n có họ hay không? Vẫn c̣n có họ! Thậm chí họ vẫn đang chấp hành nhiệm vụ trong quỷ thần đạo, giáo hóa chúng sanh ở trong ấy. Họ có năng lực phân thân tới tham gia pháp hội. Pháp Thân đại sĩ có thần thông, một mặt đi nghe đức Phật giảng kinh, một mặt vẫn lo liệu công chuyện của họ, trọn chẳng trở ngại công việc, họ có năng lực ấy.

      “Như vân lung nguyệt” (như mây vờn quanh trăng), tỷ dụ thầy tṛ hợp đạo, “vị thuyết viên măn Tu-đa-la” (bèn nói Khế Kinh viên măn), pháp hội nhân duyên thù thắng, đức Phật v́ họ nói đại kinh viên măn. “Tu-đa-la” là Kinh Tạng, dịch nghĩa là Khế Kinh. Trong giáo pháp cả một đời đức Phật, tức là toàn bộ Đại Tạng Kinh, chỉ có một bộ kinh Hoa Nghiêm mới có thể gọi là kinh Phật viên măn. V́ sao? Ư nghĩa của Tam Tạng được bao gồm trọn vẹn trong ấy, nói đến Giới, lại có Định và Huệ, Tam Học trọn đủ không thiếu sót. Mười hai thể loại cũng trọn đủ, mười hai phần giáo viên măn. Do vậy, kinh này được gọi là “căn bản pháp luân”.

      Nội dung của kinh Hoa Nghiêm là ǵ? Thanh Lương đại sư chia nó thành bốn khoa lớn là “tín, giải, hành, chứng”. Do bốn khoa này, ta thấy rất rơ nội dung của bộ kinh lớn này, cho thấy nó đúng là Tu-đa-la viên măn. Vừa mở đầu, kinh Hoa Nghiêm liền nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm nơi quả vị Phật, giúp chúng ta kiến lập tín tâm. Tín tâm ấy chẳng phải là Tín Tha mà là Tín Tự. Nếu tin vào Tha Phật, Tha Phật và ta không liên quan, chỉ có tăng thêm ḷng ngưỡng mộ suông mà thôi, chẳng phải là phước báo của chính ḿnh. Chúng ta nhất định phải hiểu: Một bộ kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối nói về chính bản thân chúng ta, không nói đến bất cứ chuyện ǵ ngoài con người thật sự của chúng ta. Do đây có thể biết: “Viên măn Tu-đa-la” đối với chúng ta rất thân thiết như vậy.

      Y báo và chánh báo trang nghiêm là do Tánh Đức hiển lộ, nhưng chúng ta mê mất Tánh Đức, tuy trọn đủ sự trang nghiêm như thế mà hiện thời chẳng thể thụ dụng. Tánh Đức nhất định phải nhờ vào Tu Đức mới có thể hiển hiện, mới có thể thụ dụng được. Do vậy, phần kinh văn thứ hai [trong kinh Hoa Nghiêm] khá dài, giảng rơ Lư và Sự của sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo. Trong phần trước là phần Tín đă bày ra [y báo và chánh báo trang nghiêm trong Nhất Chân pháp giới] cho chúng ta thấy, tuy thấy nhưng vẫn chưa hiểu, giống như quư vị đến viện bảo tàng của Cố Cung (cung điện hoàng gia ở Bắc Kinh), thấy những món đồ bằng đồng đời Thương hoặc Châu, chúng là quốc bảo, nhưng quư vị thấy chúng là một đống đồng nát, sắt rỉ, không biết giá trị! Ắt phải có người biết giá trị dần dần giải thích, nói rơ, quư vị mới hoảng nhiên đại ngộ, chúng vốn là những món đồ quư báu dường ấy. Phần Giải là nói rơ Chân Như bổn tánh của chính chúng ta, vốn sẵn trọn đủ, có thể sanh ra vạn pháp. Khi Lục Tổ đại sư ngộ đạo đă nói mấy đề mục, chiếu theo những đề mục ấy mà soạn văn chương th́ chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Lục Tổ nói: “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp”. Phần Giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thuyết minh đạo lư này, thanh tịnh là ǵ, pháp nào cũng đầy đủ là ǵ, chẳng thiếu sót mảy may nào. Nó lại có thể biến hiện vạn pháp, không một pháp nào chẳng do nó biến. Giải thích như vậy sẽ trừ sạch nghi hoặc cho chúng ta, đấy mới là đại triệt đại ngộ, ngộ rồi sẽ tu.

      Phần thứ ba là Hành, Hành là tu hành. Tu cái hạnh ǵ vậy? Tu hạnh kiến tánh, đó gọi là Bồ Tát Hạnh. Do vậy, Thiện Tài đồng tử tham học năm mươi ba lần, hễ gặp một vị thiện tri thức bèn nêu lên hai câu hỏi. Thứ nhất là tu Bồ Tát đạo như thế nào? Câu hỏi thứ hai là nên học Bồ Tát hạnh ra sao? Do vậy, sau khi ngộ, sẽ có hai chuyện sau đây: Tu đạo như thế nào, học hành như thế nào? Vậy th́ học đạo là giữ tấm ḷng như thế nào, chúng ta giữ tấm ḷng ǵ? Dùng cái tâm ǵ? Giữ tấm ḷng, dụng tâm là đạo. Bồ Tát đạo là giác tâm, Bồ Tát là giác ngộ, có ư nghĩa giác ngộ. V́ thế, Bồ Tát đạo là giác tâm, Bồ Tát hạnh là hành vi giác ngộ. Trong hết thảy vạn pháp, tâm giác chứ không mê; trong hết thảy vạn hạnh, hạnh cũng phải giác chứ không mê. Trong đại kinh nói đại lược hai ngàn pháp môn, thật ra, làm sao có thể hành cho hết được? “Hai ngàn” là nêu đại lược, nhằm bảo với chúng ta: Chuyện ǵ cũng phải giác, lúc nào cũng phải giác, chỗ nào cũng phải giác, không một pháp nào chẳng giác; đấy mới là Bồ Tát đạo và Bồ Tát hạnh.

      “Bồ Tát vạn hạnh nhân hoa”: Bồ Tát c̣n đang tu nhân, chưa chứng quả. “Hoa” tượng trưng cho nhân hạnh (hạnh tu tập khi c̣n đang tu nhân). Thực vật khai hoa trước rồi mới kết quả; hoa nở xum xuê, chúng ta biết quả báo nhất định trang nghiêm, “trang nghiêm Nhất Thừa quả hải”. Bồ Tát tu đức, chỉ có Tu Đức mới có thể trang nghiêm Tánh Đức. “Nhất Thừa quả hải” là Tánh Đức. Cuối cùng, đức Phật hết sức thiện xảo, cách dạy học đúng là khéo léo đến tột cùng, dùng Thiện Tài đồng tử nêu gương tu học Bồ Tát hạnh cho chúng ta, nêu gương cho chúng ta xem. Do vậy, kinh này không chỉ có lư luận, có phương pháp, mà c̣n giảng cảnh giới rất rơ ràng, cuối cùng c̣n kèm theo biểu diễn. Trên thực tế, Thiện Tài đồng tử và năm mươi ba vị thiện tri thức biểu diễn cho chúng ta xem. [Kinh Hoa Nghiêm] đúng là một cuốn sách giáo khoa viên măn đến cùng cực, là sách giáo khoa tốt nhất trong thế gian lẫn xuất thế gian.

     

      (Diễn) Đại giáo nan đầu giả.

      () 大教難投者。

      (Diễn: Đại giáo khó thể thích hợp mọi căn cơ).

 

      Tuy kinh Hoa Nghiêm tốt đẹp như thế, nhưng kinh quá lớn. “Đầu” () là “đầu duyên, đầu cơ” (phù hợp với các duyên và các căn cơ), hiềm rằng chúng sanh căn tánh quá kém, đại pháp không có cách nào phù hợp với điều họ ưa thích.

 

      (Diễn) Như Văn Thù, Phổ Hiền, chư đại Bồ Tát, các các lănh giải đắc ích.

      () 如文殊、普賢、諸大菩薩,各各領解得益。

      (Diễn: Như Văn Thù, Phổ Hiền, các vị đại Bồ Tát ai nấy đều lănh ngộ, thấu hiểu, được lợi ích).

 

      Phải là những vị như vậy mới được, Pháp Thân đại sĩ mà! Người căn cơ chín muồi, vừa nghe liền khai ngộ. “Lănh giải” là khai ngộ. “Đắc ích” là chứng quả. Họ vừa khai ngộ liền chứng nhập, khế nhập Nhất Chân pháp giới, giống như phần Chứng ở cuối kinh [Hoa Nghiêm] được gọi là “nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới”. “Đắc ích” là nhập. Nếu chẳng nhập cảnh giới, làm sao quư vị đắc ích? “Nhập” là chứng, những người ấy mới có thụ dụng.

     

      (Diễn) Kỳ thượng đức Thanh Văn, tích hạnh Bồ Tát, như lung, như manh, đỗ thị tuyệt thính.

      () 其上德聲聞,積行菩薩,如聾如盲,杜視絕聽。

      (Diễn: Những vị Thanh Văn đức hạnh cao cả, Quyền Giáo Bồ Tát, như đui, như ḷa, chẳng thấy, chẳng nghe ǵ).

 

      Thượng đức Thanh Văn ” là Tứ Quả A La Hán, “tích hạnh Bồ Tát” là Quyền Giáo Bồ Tát, chưa kiến tánh, c̣n chưa khai ngộ, chưa phải là Pháp Thân đại sĩ. Những người như vậy ở trong hội Hoa Nghiêm “như lung, như manh” (như đui, như ḷa), “lung” () là không nghe được, “manh” () là không thấy được. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh lớn này, họ (Thanh Văn và Quyền Giáo Bồ Tát) chẳng thấy được, mà cũng chẳng nghe được. Ngay cả A La Hán và Quyền Giáo Bồ Tát đều chẳng thấy, chẳng nghe, khó trách bọn phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề, tịnh tọa tại đó, ngồi hơn hai tuần lễ, công phu định lực của Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt quá! Chúng ta chỉ thấy như vậy, trừ điều ấy ra, chuyện ǵ khác cũng chẳng thấy được! Ai biết Thích Ca Mâu Ni Phật đang mở đại pháp hội tại đó, giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cho các vị Pháp Thân đại sĩ? Kinh Hoa Nghiêm được giảng trong mười bốn ngày, tức là giảng trong hai tuần, nhưng phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Định tại đó, nhập Định suốt hai tuần, chẳng biết trong Định Ngài làm rất nhiều chuyện. Quư vị đọc Hư Vân Ḥa Thượng Niên Phổ, công phu định lực của lăo ḥa thượng Hư Vân kể ra cũng khá lắm, Ngài thường tịnh tọa suốt tám, chín ngày là chuyện rất b́nh thường, chẳng đứng dậy, cũng có lần ngồi hơn nửa tháng. Trong Định, Ngài cũng đi tham học. Theo sách Niên Phổ, trong Định, Ngài thường lên cung trời Đâu Suất nghe Di Lặc Bồ Tát giảng Duy Tâm Thức Định. Đức Phật giảng kinh trong Định, Bồ Tát đi nghe kinh trong Định. Tôi vừa mới nói, những vị thiên long bát bộ căn cơ chín muồi, các Ngài trọn chẳng rời [chỗ ḿnh đang ở], thân thể hoàn toàn chẳng rời đi, chỉ có thần thức ra đi. Chúng ta thấy lăo ḥa thượng Hư Vân nhập Định, ngồi ở nơi đó, nhục thân không đi, nhưng thần thức lên trời Đâu Suất nghe Di Lặc Bồ Tát giảng Duy Tâm Thức Định. Do vậy, phàm phu, ngoại đạo chẳng cần phải nói tới nữa! [Tuy chúng sanh] chẳng biết cảnh giới của Phật, Bồ Tát, nhưng Phật tuyệt đối chẳng bỏ một ai, đấy là ḷng từ bi của Phật! “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân” (trong cửa nhà Phật, chẳng bỏ một ai). Quư vị không có đủ tŕnh độ ấy nên chẳng thể tiếp nhận đại pháp, bèn giảng những thứ nhỏ nhặt cho quư vị, giảng nông cạn một chút là được rồi!

 

      (Diễn) Ư thị Như Lai thoát Xá Na trân ngự chi phục, trước trượng lục tệ cấu chi y, thoái quy Lộc Uyển.

      () 於是如來脫舍那珍御之服,著丈六弊垢之衣,退歸鹿苑。

      (Diễn: Do vậy, đức Như Lai cởi áo Xá Na trân quư, mặc y trượng sáu hèn tệ, nhơ bẩn, lui về Vườn Nai).

 

      Trong hội Pháp Hoa là Báo Thân Như Lai, “Xá Na” là Lô Xá Na (Locana), tức danh hiệu của Báo Thân Phật. Phật có ba thân, Pháp Thân gọi là Tỳ Lô Giá Na (Vairocana), Báo Thân gọi là Lô Xá Na, Ứng Thân gọi là Thích Ca Mâu Ni. Tướng Báo Thân quá lớn, trong đại kinh có nói: “Phật hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo” (Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo). Ứng Thân Phật có ba mươi hai tướng, tám mươi thứ hảo, rất hữu hạn. Ở đây, ư nói: Nhằm độ các Pháp Thân đại sĩ, Phật hiện Báo Thân, hiện tướng trang nghiêm khôn sánh, ấy là Tánh Đức, là cảnh giới Hoa Nghiêm. Hiện tại, lại v́ đến thuyết pháp cho các vị Thanh Văn, Tích Hạnh Bồ Tát, phàm phu, và ngoại đạo, nếu Phật hiện thân [trang nghiêm vĩ đại] như vậy, phàm phu chúng ta chẳng thể thấy được, chẳng thể tiếp nhận được, nên mới hiện thân nhỏ nhoi này, hiện kim thân cao trượng sáu, chẳng khác thân thể của chúng ta cho mấy. “Trượng lục”: Ngàn vạn phần quư vị đừng dùng thước hiện thời [để hiểu khái niệm này, nếu không], một trượng sáu thước gần như gấp đôi chiều cao trung b́nh của con người! Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật tuy cao, nhưng vẫn chưa cao đến mức ấy. Quư vị có thể đọc sách của đại sư Hoằng Nhất thời cận đại, Sư trước tác không ít, Ngài có viết bộ Luật Học Tam Thập Tam Chủng Hợp San, trong ấy có bài Châu Xích Khảo Cứ (khảo sát những chứng cứ về thước được dùng vào đời Châu). Vào đời Châu, một thước tương đương với sáu tấc theo hệ thống đo lường hiện thời của Đài Loan. “Trượng lục”: Có thể thấy Phật rất cao, theo cách tính hiện thời, đại khái từ một mét tám mươi mấy cho đến một mét chín mươi, cao hơn người b́nh thường một chút. Thước thời ấy ngắn, thước hiện thời dài hơn thước khi xưa. Từ dưới cội Bồ Đề, lăo nhân gia đứng dậy, đến Lộc Dă Uyển (Mrgá-dāva), v́ trong Lộc Dă Uyển có mấy vị xuất gia đang tu hành tại đó, nên Ngài đến độ họ.

 

      (Diễn) Thuyết Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Ba La Mật chi tam thừa quyền pháp.

      () 說四諦、十二因緣、六波羅蜜之三乘權法。

      (Diễn: Nói các pháp tam thừa quyền biến như Tứ Đế, mười hai nhân duyên, sáu Ba La Mật...)

 

      Mấy câu này đă bao gồm trọn vẹn các pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đă nói trong suốt một đời. Tại Lộc Dă Uyển, đức Phật chỉ nói Tứ Đế, độ năm người trong nhóm Kiều Trần Như (Ajñāta Kaundinya), tức năm vị tỳ-kheo. Tam Bảo của Phật pháp xuất hiện trong thế gian: Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, Phật Bảo trọn đủ; thuyết pháp Tứ Đế, Pháp Bảo trọn đủ; năm vị ấy nghe xong, trong ấy có một vị chứng A La Hán trước hết (ngài Kiều Trần Như), đều theo Phật xuất gia, Tăng Bảo trọn đủ. Trụ thế Tam Bảo thành tựu tại Lộc Dă Uyển. Đấy là khi sáng lập giáo pháp ban sơ, kể cả thầy và năm học tṛ, chỉ có sáu người. Sáu người kiến lập Phật pháp thế gian, Phật pháp được kiến lập từ đây. Về sau, Tăng đoàn dần dần mở rộng, người xuất gia cũng dần dần nhiều hơn. Do vậy, đệ tử thường theo Phật có một ngàn hai trăm năm mươi lăm vị. Trong bốn mươi chín năm, đức Phật giảng Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Ba La Mật. Tứ Đế là pháp Tiểu Thừa Thanh Văn, Thập Nhị Nhân Duyên là pháp Trung Thừa Duyên Giác, Lục Ba La Mật là Đại Thừa Phật pháp, tức Bồ Tát pháp, đó là Tam Thừa. Tam Thừa đều là nói quyền biến, chẳng phải là nói rốt ráo. Mấy câu này cũng giới thiệu lịch sử Phật giáo một cách đơn giản.

 

      (Diễn) Hậu năi hội Quyền quy Thật giả, A Hàm chi hậu, phục kinh Phương Đẳng đàn ha, Bát Nhă đào thải, tứ thập niên dư, chí Pháp Hoa hội thượng, phương năng hội quy Nhất Thừa dă.

      () 後乃會權歸實者,阿含之後,復經方等彈呵,般若淘汰,四十年餘,至法華會上,方能會歸一乘也。

      (Diễn: Sau đấy mới gom Quyền về Thật. Sau thời A Hàm, lại trải qua thời Phương Đẳng chỉ trích, quở trách [quyền tiểu], thời Bát Nhă đào thải [những chấp trước quyền tiểu], hơn bốn mươi năm, đến hội Pháp Hoa mới có thể gom hết về Nhất Thừa).

 

      Ở đây, [sách Diễn Nghĩa] đă ban cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Ngày nay chúng ta học Phật, học chưa được mấy bữa đă nhất định muốn tu hành chứng quả. Nếu chẳng chứng quả, bèn không có tâm nhẫn nại. Quư vị nghĩ: Ta tu hành nhiều năm như thế, ngay cả tin tức cũng chẳng có, vậy th́ Phật pháp chưa chắc đáng tin cậy, không tu nữa! C̣n có một hạng người mới tu được mấy ngày liền tự cảm thấy “ta đă khai ngộ rồi”, “ta đă kiến tánh rồi”, “ta đă chứng đắc A La Hán”, nói đơn giản, thẳng thừng là [những kẻ ấy] “nói nhăng, nói cuội”! Chúng ta phải hiểu, những vị có phước phận học với Thích Ca Mâu Ni Phật thuở ấy, bất luận xét theo thiện căn, phước đức, hay nhân duyên, bất cứ nói theo phương diện nào cũng đều sâu dầy hơn chúng ta. Chúng ta không có cơ duyên gặp Phật, không có cơ hội học với Phật! Ngay cả người học với Phật mà c̣n phải học suốt bốn mươi năm mới khai ngộ, chúng ta học dăm ba năm làm sao có thể thành công cho được?

      Thứ tự dạy học của Phật là A Hàm mười hai năm, giống như giáo dục Tiểu Học của Phật giáo, tạo lập cơ sở, giáo dục cơ sở trong mười hai năm. Chúng ta ngày nay có ai chịu phát tâm tự ḿnh tạo lập cơ sở trong mười hai năm? Phương Đẳng tám năm, Phương Đẳng là tiến nhập Đại Thừa, rồi lại nói Bát Nhă hai mươi hai năm. Thời gian tổng cộng bốn mươi năm! Người thuở ấy thật sự có tâm kiên tŕ, hằng ngày nghe Phật giảng kinh, nghiên cứu, thảo luận, y giáo phụng hành, như vậy th́ mới có thể thành tựu! Nay chúng ta học Phật không đạt thành tích, chính ḿnh phải phản tỉnh, kiểm điểm cho nhiều, v́ sao không có thành tích? [Các đệ tử] có bốn mươi năm vun bồi cơ sở rồi [đức Phật] mới v́ mọi người nói pháp Nhất Thừa. Giáo nghĩa của Pháp Hoa và Hoa Nghiêm không hai, không khác; khi ấy “hội Tam Thừa quy Nhất Thừa” (dung hội Tam Thừa về Nhất Thừa), “hội” () là dung hội, dung hội tất cả A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhă, quy nạp pháp Nhất Thừa.

     

      (Diễn) Quyền tức tam, Thật tức nhất.

      () 權即三,實即一。

      (Diễn: Quyền là ba, Thật là một).

     

Nói theo mặt phương tiện th́ có ba giai đoạn, có ba tầng lớp; c̣n nói thật sự th́ đích thực chỉ một; đủ thấy là một nhưng ba, ba nhưng một. Chính v́ những pháp ấy “tuy một mà ba, tuy ba mà một”, nên cổ đức mới nói: “Viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên” (người viên đốn thuyết pháp, không pháp nào chẳng viên). Chúng ta hỏi A Hàm có phải là pháp Nhất Thừa hay không? Phương Đẳng có phải là pháp Nhất Thừa hay không? Bát Nhă có phải là pháp Nhất Thừa hay không? Nếu chẳng phải là pháp Nhất Thừa th́ làm sao có thể hội quy pháp Nhất Thừa? Nếu chẳng phải là pháp Nhất Thừa, v́ sao có thể tách thành pháp Tam Thừa? Một mà ba, ba nhưng một. Nói cách khác, pháp Nhất Thừa có thể nói cạn, có thể nói sâu, có thể nói dài, có thể nói ngắn, cùng một ư nghĩa mà có thể dài, ngắn, sâu, cạn. Tŕnh độ cạn th́ nói cạn, trở thành A Hàm. Tŕnh độ bậc trung th́ nói ở mức độ trung b́nh, trở thành Phương Đẳng hay Bát Nhă. Với người đă chín muồi th́ nói chân thật, trở thành pháp Nhất Thừa, chuyện là như vậy đó! Do vậy, nhất định chớ nên chấp trước! Nếu khởi phân biệt, chấp trước trong ấy, khế nhập Nhất Thừa sẽ bị chướng ngại, quyết định chớ nên có phân biệt, chấp trước!

Chúng ta thấy rất nhiều người học Phật pháp tại Trung Quốc từ xưa đến nay, hễ học Phật bèn học ngay Đại Thừa, chưa hề học theo thứ tự thuận “A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhă”. Ví như chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, vừa nhập môn liền học kinh Hoa Nghiêm, được không? Được chứ! Kinh Hoa Nghiêm nói cạn sẽ là A Hàm, nói sâu là Phương Đẳng. Nếu dạy quư vị hăy “ĺa hết thảy tướng, chính là hết thảy pháp” để đọc kinh Hoa Nghiêm th́ là Bát Nhă. Có thể biến toàn bộ kinh Hoa Nghiêm thành cuộc sống của chúng ta, thành tâm hạnh hiện thời của chúng ta, th́ gọi là pháp Nhất Thừa. Từ một bộ kinh cũng có thể thấy nghĩa quyền biến của Tam Thừa, tức ư nghĩa Quyền Giáo. Nếu quư vị hiểu đạo lư này, mới hiểu cổ nhân Trung Quốc tấn tu như thế nào. Thuở ấy, Thanh Lương đại sư tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm tại Ngũ Đài, lăo nhân gia suốt đời giảng năm mươi lượt, có học tṛ đă nghe Ngài giảng năm mươi lần. Năm mươi biến kinh Hoa Nghiêm là từ A Hàm giảng đến Phương Đẳng, giảng tới Bát Nhă, cuối cùng giảng đến Nhất Thừa, chẳng cần phải giảng ǵ khác, người đời sau tôn xưng lăo nhân gia là Hoa Nghiêm Bồ Tát. Thật ra, giáo pháp đâu có Nhất Thừa hay Tam Thừa? Giáo không có Thừa, Thừa là do con người phân ra. Tam Thừa là do căn tánh chúng sanh bất đồng mà chia ra, Giáo chẳng có một hay ba, [căn tánh của] con người th́ có một và ba; đem Giáo phối hợp với người nên Giáo cũng biến thành một hay ba, có ư nghĩa như vậy. Do vậy, hết thảy Phật pháp, không pháp nào chẳng sống động, hoạt bát, chớ nên chấp trước tướng văn tự th́ mới có thể hiểu thông suốt đại nghĩa.

 

(Diễn) Đại xa, vị đại bạch ngưu xa, tức Đại Thừa diệu pháp dă.

() 大車,謂大白牛車,即大乘妙法也。

(Diễn: “Xe to” là xe ngựa, tức diệu pháp Đại Thừa).

 

      Đây là tỷ dụ trong kinh Pháp Hoa, “đại bạch ngưu xa” là xe ngựa, người Ấn Độ gọi ngựa là “đại bạch ngưu”. Vào thời cổ, xe ngựa lớn nhất, có thể ngồi được mười mấy người, nên thường được sánh ví với Đại Thừa.

      Đoạn này nhằm giải thích câu “đẳng ban trân tứ” (b́nh đẳng ban cho món quư báu); chỉ cần căn tánh chín muồi, Phật đối xử b́nh đẳng với hết thảy chúng sanh, quyết định giúp đỡ quư vị khế nhập pháp Nhất Thừa, đấy là bổn hoài xuất thế và bổn nguyện dạy học của Như Lai. “Thử Như Lai nhất đại thời giáo chi đại trí dă” (nêu lên những nét chánh yếu trong giáo pháp cả một đời Như Lai vậy). Tiếp theo đây giảng về pháp môn Niệm Phật, nói đến pháp môn đặc biệt.

     

      (Sớ) Nhi ư kỳ trung, phục xuất Niệm Phật nhất môn, bất luận đại căn, tiểu căn, đản niệm Phật giả, tức đắc văng sanh, diệc bất đăi căn thục, phương năi hội chi quy Thật. Đản văng sanh giả, tức đắc Bất Thoái, dụ như bất thứ chi trạc, ấm tự chi quan, ân xuất phi thường, danh “thù ân” dă.

      () 而於其中,復出念佛一門,不論大根小根,但念佛者,即得往生。亦不待根熟,方乃會之歸實。但往生者,即得不退,喻如不次之擢、廕序之官,恩出非常,名殊恩也。

      (Sớ: Nhưng trong ấy lại nêu ra một môn Niệm Phật, bất luận đại căn hay tiểu căn, chỉ niệm Phật liền được văng sanh, cũng chẳng cần phải đợi đến khi căn cơ chín muồi mới dung hội về Thật pháp. Chỉ cần được văng sanh sẽ liền được Bất Thoái, ví như chẳng theo thứ tự mà được nâng lên [địa vị cao tột], làm quan do tập ấm[5], ân đức ấy vượt trỗi lẽ thường, nên gọi là ân đức thù thắng vậy).

 

      Đoạn này nhằm giải thích câu cuối cùng, tỷ dụ pháp môn Niệm Phật. “Nhi ư kỳ trung” tức là trong các pháp Tam Thừa và Nhất Thật, mà cũng là trong giáo pháp suốt một đời đức Phật, “phục xuất Niệm Phật nhất môn” (lại nêu ra một môn Niệm Phật), “phục” () có nghĩa là “lại”, lại giảng cho quư vị pháp môn Niệm Phật này. Pháp môn này đặc biệt, Tam Thừa và Nhất Thừa trong phần trước đều có đại căn và tiểu căn, tiểu căn chỉ có thể học pháp Tiểu Thừa và Trung Thừa, [căn tánh] Đại Thừa mới học được pháp Bồ Tát; nhưng pháp môn Niệm Phật không cần! Quư vị hăy đọc lời chú giải trong bộ Diễn Nghĩa.

 

      (Diễn) “Bất luận đại căn, tiểu căn” tam cú, đối thượng “thỉ thành Chánh Giác, diễn Đại Hoa Nghiêm” thuyết, vị: Hoa Nghiêm thuần tiếp thượng căn, hạ căn tuyệt phận.

      () 不論大根小根三句,對上始成正覺,演大華嚴說。謂華嚴純接上根,下根絕分。

      (Diễn: Ba câu “bất luận đại căn hay tiểu căn...” là nói đối ứng với câu “mới thành Chánh Giác, diễn Đại Hoa Nghiêm” trong phần trên. Ư nói: Hoa Nghiêm thuần tiếp thượng căn, hạ căn trọn chẳng có phần).

 

      Đối tượng của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ. Kẻ chưa phá vô minh, chưa chứng Pháp Thân sẽ chẳng có phần. Do vậy nói “hạ căn tuyệt phận”.

 

      (Diễn) Kim tắc thượng tự Bất Thoái Bồ Tát, hạ cập du du phàm phu, tam căn phổ lợi cố.

      () 今則上自不退菩薩,下及悠悠凡夫,三根普利故。

      (Diễn: Nay th́ trên từ hàng Bất Thoái Bồ Tát, dưới đến kẻ phàm phu miệt mài [mê muội], lợi lạc trọn khắp ba căn).

 

      Nói về pháp môn Niệm Phật. “Thượng tự Bất Thoái Bồ Tát”: Bất Thoái Bồ Tát là Pháp Thân đại sĩ. Luận theo những bậc thượng căn th́ [pháp môn Niệm Phật] có thể bao gồm trọn hết chúng đương cơ của kinh Hoa Nghiêm, đồng thời lại c̣n có thể bao gồm tất cả phàm phu, lục đạo phàm phu, pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn! “Tam căn phổ lợi” (lợi ích khắp ba căn): Đối tượng của pháp này hết sức rộng lớn, thượng căn, trung căn, hạ căn, không ǵ chẳng bao gồm, họ đều đạt được lợi ích, đó gọi là “phổ lợi”. Trong phần Sớ đă viết: “Đản niệm Phật giả, tức đắc văng sanh” (Chỉ cần là người niệm Phật liền được văng sanh ). Tám chữ này hết sức quan trọng; nhưng “niệm Phật” th́ quư vị phải biết niệm, nhất định phải đúng lư, đúng pháp th́ sẽ đúng là “vạn người tu, vạn người về”.

 

      (Diễn) Diệc bất đăi căn thục tứ cú.

      () 亦不待根熟四句。

      (Diễn: Bốn câu “cũng chẳng đợi căn cơ chín muồi...”).

 

      Tức là đoạn “diệc bất đăi căn thục, phương năi hội chi quy Thật, đản văng sanh giả, tức đắc Bất Thoái” (cũng chẳng đợi căn cơ chín muồi rồi mới dung hội về pháp chân thật, chỉ cần được văng sanh sẽ liền được Bất Thoái) trong lời Sớ, nói về bốn câu ấy.

     

      (Diễn) Đối thượng “đại giáo nan đầu” ngũ cú thuyết, vị: Pháp Hoa đăi căn thành thục, phương năi hội quy; kim tắc bất sĩ đàn ha, vô phiền đào thải, tức đắc Tây quy cố.

  () 對上大教難投五句說,謂法華待根成熟,方乃會歸。今則不俟彈呵,無煩淘汰,即得西歸故。

      (Diễn: Là nhằm đối ứng với năm câu “đại giáo khó thích hợp mọi căn cơ...” trong phần trên mà nói, nghĩa là: Pháp Hoa phải đợi căn cơ chín muồi rồi mới dung hội, quy nạp về [Nhất Thật], nay pháp môn này chẳng đợi chê bai, quở trách [các pháp quyền, tiểu], chẳng nhọc công đào thải, mà liền được về Tây vậy).

     

      Đă trải qua bốn mươi năm tu học mới có tư cách tham gia pháp hội Pháp Hoa. Nay th́ chẳng cần phải chê bai, quở trách [pháp quyền tiểu], mà cũng chẳng cần phải đào thải [chấp trước tiểu pháp], liền thành tựu. Tập khí nặng nhất của phàm phu là phân biệt, chấp trước. Phật dành mười hai năm giảng cho họ pháp Tiểu Thừa, họ bèn chấp trước Tiểu Thừa. Phật thấy tu học pháp Tiểu Thừa đă đủ rồi, thành tích đă thuần thục rồi, có thể nâng họ lên cao một mức nữa, lại giảng kinh Phương Đẳng. Kinh Phương Đẳng chỗ nào cũng quở trách Tiểu Thừa, phê b́nh người Tiểu Thừa là “tiêu nha, bại chủng” (mầm mộng bị cháy, hạt giống lép), khuyên người tu Tiểu Thừa phải bỏ Tiểu Thừa, học pháp Đại Thừa, hồi Tiểu, hướng Đại, v́ sao? Khi ấy mới có tư cách học Đại Thừa, họ đă có cơ sở Tiểu Thừa. Nói “xả Tiểu Thừa” là buông xuống, đừng nên chấp trước Tiểu Thừa, tiếp tục tấn tu Phật pháp Đại Thừa không ngừng, từ cơ sở Tiểu Thừa tấn tu Phật pháp Đại Thừa, như vậy là đúng! Họ học Phương Đẳng tám năm khá lắm, nhưng căn bệnh cũ lại bùng lên, lại chấp vào Phật pháp Đại Thừa. Hai mươi hai năm Bát Nhă hoàn toàn giảng về ly tướng, nói tới “tam luân thể không”, đào thải sạch sẽ chấp trước phàm t́nh của họ, hoàn toàn dùng tấm ḷng thanh tịnh để tiếp nhận pháp Nhất Thừa. Trong hội Pháp Hoa giảng về pháp Nhất Thừa, tâm phải thanh tịnh mới có thể tiếp nhận pháp Nhất Thừa; nhưng trong pháp môn Niệm Phật, chẳng cần phải trải qua những giai đoạn ấy, chỉ cần văng sanh sẽ đắc ba thứ Bất Thoái, thật chẳng thể nghĩ bàn!

      Tiếp theo đó là tỷ dụ: Ví như “bất thứ chi trạc”, “trạc” () là nâng cao lên; giống như thăng quan, mọi người đều có đẳng cấp, dần dần thăng lên chức cao hơn. Người này chẳng trải qua từng đẳng cấp, vừa được thăng chức liền đạt tới địa vị tối cao, do duyên cớ nào? “Ấm tự chi quan”, giống như trong thời đại đế vương thuở trước, cha là thân vương, con cái khôn lớn lại được phong làm thân vương, loại quan này gọi là “ấm tự chi quan” (làm quan nhờ tập ấm), tức thế tập, chẳng cần phải qua thăng chức dần dần, đây là ân đức đặc thù của hoàng đế. “Ân xuất phi thường, danh thù ân dă” (Ân đức vượt trỗi lẽ thường nên gọi là “thù ân”), mang ư nghĩa ấy. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ giống như t́nh trạng này, chẳng cần phải trải qua nhiều đẳng cấp ngần ấy, [vừa văng sanh] liền đạt ngay địa vị Pháp Thân đại sĩ, tuy chưa chứng đắc, dẫu chỉ là Hạ Phẩm Hạ Sanh trong cơi Phàm Thánh Đồng Cư, hễ văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới liền được đăi ngộ, hưởng thụ giống như trong cơi Thật Báo, giống như quan chức do thế tập vậy. Ân vượt trỗi lẽ thường, chẳng thể nghĩ bàn!

      Hôm nay lập hội Phật Giáo, chúng tôi và mấy vị chủ quản tôn giáo của chánh phủ cùng dùng cơm, chúng tôi rất cảm khái. V́ sao Phật giáo ở Trung Quốc có lịch sử tồn tại lâu dài như vậy? V́ sao nó có ảnh hưởng to lớn và sâu đậm đến văn hóa Trung Quốc như vậy? Ấy là v́ nó được sức mạnh từ hàng quốc vương cho đến đại thần, sức mạnh của quốc gia hộ tŕ, cho nên có thể phát triển rạng rỡ. Hiện thời, t́nh thế khác rồi, dị đoan nẩy nở như rừng, mỗi cá nhân mua một khoảnh đất nhỏ, có thể giảng kinh thuyết pháp ở đó, mỗi người giảng một phách. Hiện thời, giảng kinh thuyết pháp chẳng biết là bao nhiêu! Mỗi một đạo tràng nhỏ tụ tập một nhóm tín đồ, phân tán sức mạnh của toàn thể Phật giáo, Phật giáo chẳng có sức ảnh hưởng đối với xă hội. Nếu hiện thời, pháp hội của chúng ta là tập trung thuyết pháp, tại thành phố Đài Bắc chỉ có một đại giảng đường, chẳng cần phải tách rời. Lần giảng kinh này, mấy ngàn người nghe, gây sức ảnh hưởng rất lớn đối với xă hội. Quư vị thấy giảng kinh hằng ngày tại đây, hằng ngày có mấy ngàn người đến nghe, người không học Phật cũng đến học Phật. Họ thấy đằng kia, nơi này có mấy người, hai mươi người, ba mươi người, chẳng bằng Cơ Đốc giáo. Nếu họ muốn nghe kinh th́ nơi này giảng khác nơi kia, giảng những ư nghĩa khác nhau; nghe nhiều người giảng, chẳng biết ai giảng đúng, ai giảng trật, nên nghe thuyết pháp theo kiểu nào? Đấy là tri kiến không thống nhất, không có nhận thức chung, đấy là tướng suy, tướng diệt pháp trong Phật pháp.

      Trước kia, người xuất gia có tư cách xuất gia, hoằng pháp có tiêu chuẩn hoằng pháp, chẳng thể ai cũng có thể tùy tiện giảng kinh, mà cũng chẳng phải ai cũng có thể tùy tiện xuất gia. Do vậy, họ có tŕnh độ khá cao. Nếu hiện thời quốc gia thật sự chú ư đến chuyện này, nhân tài hoằng pháp phải tập trung huấn luyện. Nếu kiến giải khác nhau, trong nhà ḿnh có thể đóng cửa để thảo luận, nhưng khi giảng cho bên ngoài nhất định phải giảng giống như nhau, chớ nên gây nghi hoặc, hoài nghi cho người nghe, như vậy mới được! Pháp sư giảng kinh phải thường nhóm họp một chỗ, cùng nghiên cứu thảo luận, trao đổi những điều tâm đắc, có thể thường họp lại biện luận, nhằm đối nội chứ không đối ngoại. Như vậy th́ bất luận là lư luận, phương pháp, hay sự tu tŕ cá nhân, mọi người nhất định có tiến bộ. Không cần biết là giảng bộ kinh nào, nói chung không gây hiểu lầm, theo cùng một phương hướng. Phương hướng ấy chính là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hoặc là trong Hành Môn có một nguyên tắc tối cao: Tam Quy Y. Đây là nguyên tắc chỉ đạo của chúng ta: Quy y Phật, Phật là giác chứ không mê; quy y Pháp, Pháp là chánh chứ không tà, chánh tri chánh kiến, chẳng phải là tà tri, tà kiến; quy y Tăng, Tăng là tịnh chứ không nhiễm. Thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Nguyên tắc lớn này tốt lắm, Phật pháp có thể hưng vượng.

     

      (Diễn) Bất thứ chi trạc giả, ngôn thử độ tu hành, tiệm tiệm đoạn Hoặc, phương xuất sanh tử, như thọ quan giả, tất tuần tư cách, thứ đệ thăng thọ.

      () 不次之擢者,言此土修行,漸漸斷惑,方出生死,如授官者,必循資格次第升授。

      (Diễn: “Chẳng theo thứ tự mà được nâng cao lên” là nói tu hành trong cơi này, phải đoạn Hoặc dần dần th́ mới thoát khỏi sanh tử, như được phong làm quan, phải căn cứ trên tư cách mà lần lượt trao cho những chức quan cao hơn).

 

      Ư nghĩa này vừa mới giảng rồi.

 

      (Diễn) Kim Niệm Phật pháp môn, bất tất tiệm tiệm đoạn Hoặc, đản đắc văng sanh tức siêu sanh tử, dụ như bất tuần thứ đệ, đốn thọ cao quan dă. Ấm tự chi quan giả, ngôn thử độ tu hành, công viên hạnh măn, phương thành thánh quả.

  () 今念佛法門,不必漸漸斷惑,但得往生即超生死,喻如不循次第,頓授高官也。廕序之官者,言此土修行,功圓行滿,方成聖果。

      (Diễn: Nay pháp môn Niệm Phật chẳng cần phải dần dần đoạn Hoặc, chỉ cần được văng sanh liền vượt thoát sanh tử, ví như chẳng theo thứ tự, liền được trao ngay chức quan cao. “Được tập ấm làm quan” là nói tu hành trong cơi này, phải công hạnh viên măn th́ mới thành tựu thánh quả được).

 

      Đây là nói về tu hành theo đường lối thông thường.

     

      (Diễn) Như đắc quan giả, tất Minh Kinh trúng thức.

      () 如得官者,必明經中式。

      (Diễn: Như được làm quan ắt phải thi đỗ khóa thi Minh Kinh).

 

      Trước kia, khảo thí Tứ Thư, Ngũ Kinh, ắt phải thông đạt, hiểu rơ những kinh luận ấy [th́ mới đậu khoa thi Minh Kinh], đó là quan văn.

 

      (Diễn) Hoặc hăn mă thành công.

      () 或汗馬成功。

      (Diễn: Hoặc dầy công hăn mă[6]).

 

      Đây là quan vơ, đều phải qua khảo thí.

 

      (Diễn) Kim Niệm Phật pháp môn, bất tất công hạnh viên măn.

      () 今念佛法門,不必功行圓滿。

      (Diễn: Nay pháp môn Niệm Phật không cần phải công hạnh viên măn).

 

      Không cần đến.

 

      (Diễn) Trượng Phật nguyện lực, tật đăng bỉ ngạn.

       () 仗佛願力,疾登彼岸。

      (Diễn: Nhờ vào nguyện lực của Phật, mau chóng lên bờ kia).

 

      Đây là nói tới đới nghiệp văng sanh, chẳng cần phải phá vô minh, chẳng cần phải đoạn Kiến Tư phiền năo, đới nghiệp văng sanh là thành công rồi!

 

      (Diễn) Dụ như tổ tông di ấm, hiện ưng tước lộc dă.

() 喻如祖宗遺廕,現膺爵祿也。

      (Diễn: Ví như tổ tông di ấm[7], nay con cháu được hưởng tước lộc).

 

      Thật sự chẳng thể nghĩ bàn! Sánh ví hết sức hay. Hôm nay đă hết giờ rồi!

 

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Phần 11 hết

 

     

     

 [1] Thất Chuyển Thức chính là bảy thức trước, không kể A Lại Da Thức. Thất Chuyển Thức c̣n gọi là Thất Chuyển, Chuyển Thức hoặc Chuyển Tâm, với hàm ư: Những thức này là do A Lại Da Thức chuyển sanh. Chúng có sanh diệt, biến đổi nên gọi là Chuyển. Du Già Sư Địa Luận, quyển 63 giảng: “Đại lược có hai loại thức, một là A Lại Da Thức, hai là Chuyển Thức. A Lại Da Thức là cái để Chuyển Thức nương tựa. Trong Chuyển Thức lại gồm bảy thức, tức là Nhăn Thức cho đến Ư Căn Thức. Ví như sóng nương vào ḍng nước chảy xiết [mà phát sanh], hoặc như h́nh bóng phản chiếu do nương tựa vào tấm gương sáng”. Tướng Phần chính là h́nh ảnh của cảnh giới bên ngoài được nhận thức, lưu giữ bởi các thức. Do bảy thức trước chỉ do A Lại Da Thức sanh thành nên Tướng Phần của chúng được gọi là Sơ Tướng Phần (Sơ là lợt lạt, không thân thiết), c̣n Tướng Phần của A Lại Da Thức được gọi là Thân Tướng Phần (Thân là thân thiết, gần gũi).

[2] Tâm Sở (gọi đủ là Tâm Sở Hữu Pháp) là thuộc tánh của tâm thức, là tác dụng của tám thức căn bản (tám thức này thường gọi là tám Tâm Vương), được chia thành sáu loại lớn:

- Biến Hành gồm Xúc, Tác Ư, Thọ, Tưởng, Tư.

- Biệt Cảnh gồm Dục, Thắng Giải, Niệm, Định, Huệ.

- Thiện Tâm Sở gồm Tín, Tinh Tấn, Tàm, Quư, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, Khinh An, Bất Phóng Dật, Hành Xả, Bất Hại.

- Tùy Phiền Năo gồm Tham, Sân, Si, Mạn, Si, Ác Kiến, Phẫn, Hận, Năo, Phú, Cuống, Siểm, Kiêu, Hại, Tật, Xan, Vô Tàm, Vô Quư, Bất Tín, Giải Đăi, Phóng Dật, Hôn Trầm, Trạo Cử, Thất Niệm, Bất Chánh Tri, Tán Loạn.

- Bất Định gồm Hối, Miên, Ác Tác, Tầm, Tư.

Trong bộ sách Phật Học Phổ Thông, ḥa thượng Thiện Hoa đă giải thích rất cặn kẽ năm mươi mốt món Tâm Sở này.

[3] “Hóa thành” là một tỷ dụ được nói trong phẩm Hóa Thành Dụ của kinh Pháp Hoa. Để thuyết minh lư do v́ sao nói pháp ba thừa, thay v́ nói thẳng pháp Nhất Thừa, đức Phật nêu ra một tỷ dụ: Giống như có một vị đạo sư (người dẫn đường) biết chỗ có kho báu (bảo sở), hướng dẫn mọi người lên đường đến kho báu. Đường xa mỏi mệt, mọi người nản ḷng, muốn quay về, vị đạo sư bèn hóa ra một cái thành lớn có lương thực, cỏ nước đầy đủ, cho mọi người nghỉ mệt. Khi họ đă nghỉ ngơi thỏa đáng, hồi phục sức lực, vị đạo sư ấy bèn diệt cái thành được biến hóa ấy, bảo cho họ biết đă gần đến “bảo sở”, hăy mau vững bước gắng sức tiến lên. Do vậy, chữ “hóa thành” trong lời Diễn Nghĩa nhằm chỉ các pháp quyền biến, phương tiện.

[4] Chấp trước chốn am tranh (thảo am chi trệ t́nh): Chỉ t́nh chấp vào sự tịch diệt tĩnh lặng, chấp vào pháp lạc của Tứ Thiền, không muốn độ sanh của hàng tiểu quả Thanh Văn.

[5] Tập ấm: Con trưởng thừa hưởng tước phong của cha gọi là “tập ấm”. Đời này tiếp nối đời khác đều được tập ấm th́ gọi là “thế tập”.

[6] Hăn mă: Công lao ngoài chiến trận.

[7] Di ấm: Do tổ tông làm quan, con cháu đời đời thừa kế quan tước ấy, đó gọi là “di ấm” hay “thế tập”.