A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Phần 26

Chủ giảng: Lăo pháp sư Tịnh Không năm 1984

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Huệ Trang và Đức Phong

 

Tập 51

 

      Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang sáu mươi lăm:

 

      (Huyền Nghĩa) Sơ, đại bi mẫn Mạt Pháp vị tác tân lương giả, Phật thành đạo thời, dĩ đương trược thế, huống kim Mạt Pháp, chánh nhập đấu tránh, chuyển triển lăng di, hậu chi hựu hậu, giai lại thử kinh thần lực, cứu bạt dư sanh, khởi phi chí cực bi tâm, dự thùy tế độ.

      (玄義) 初大悲憫末法為作津梁者,佛成道時,已當濁世。況今末法,正入鬥爭,轉展陵夷,後之又後,皆賴此經神力,救拔餘生,豈非至極悲心,預垂濟度。

      (Huyền Nghĩa: Thứ nhất, “đại bi thương xót đời Mạt Pháp mà làm cầu bến”: Khi đức Phật thành đạo đă nhằm đời trược, huống chi nay là đời Mạt Pháp, đúng vào lúc tranh đấu, hiếp đáp lẫn nhau, đời đă sau lại càng sau hơn nữa, đều nương vào thần lực của kinh này để cứu vớt các chúng sanh trong đời sau, há chẳng phải là bi tâm đến tột bậc rủ ḷng ban sẵn cách tế độ ư?)

 

      Bắt đầu từ chỗ này, từ đây trở đi có mười tiểu đoạn, đại sư giảng tỉ mỉ nhân duyên [v́ sao] đức Phật nói kinh [A Di Đà]. Đây là tiểu đoạn thứ nhất. Đối với đoạn này, sách Diễn Nghĩa có lời chú giải như sau:

 

      (Diễn) Vị tác tân lương giả, tân, tế độ xứ; lương, kiều dă. Dĩ nhất cú Di Đà, vận thử ngạn chúng sanh trí ư bỉ ngạn, thị vị tác tân lương dă.

      () 為作津梁者 ,津,濟度處 ;梁,橋也 以一句彌陀,運此岸眾生置於彼岸,是為作津梁也。

      (Diễn: “Làm cầu bến”: Tân là chỗ tế độ, lương là cầu. Dùng một câu Di Đà đưa chúng sanh từ bờ này sang bờ kia, đấy là “làm cầu bến”).

 

      Đây là tỷ dụ, tu học Phật pháp khác với pháp thế gian. Mục đích của sự tu học pháp thế gian chẳng ngoài học lấy một kỹ năng, hoặc là học một số kiến thức, chúng ta cũng có thể gọi đó là trí huệ, tức trí huệ thế gian, nhằm vào mục đích ấy. Tu học Phật pháp nhằm mục đích liễu sanh tử, xuất tam giới. Do vậy, hoàn toàn khác với pháp thế gian. Mục đích khác nhau, đương nhiên cách thức tu học cũng khác nhau. Có những chỗ nh́n vào th́ tu Phật pháp dường như giống hệt pháp thế gian, nhưng thật ra đó là nh́n từ bề ngoài, chứ nội dung thực chất hoàn toàn khác nhau.

      Xuất thế thật sự chẳng đơn giản. Từ kinh điển, chúng ta thường thấy, nếu chính ḿnh lưu ư một chút, quư vị sẽ nhận thấy: Chiếu theo cách nói của đức Phật trong kinh điển, mỗi đồng tu chúng ta không phải là đời này mới học Phật. “Đời này mới học Phật” tức là trong đời quá khứ chưa hề tiếp xúc, quư vị sẽ không thể ngồi ở đây một tiếng rưỡi được, ngồi năm phút hay mười lăm phút đă muốn bỏ đi rồi. Quư vị có thể an tâm ngồi ở đây một tiếng rưỡi, lần sau vẫn lại tới, quư vị chẳng đơn giản lắm đâu: Nhiều đời nhiều kiếp đều học Phật, nhưng học Phật như thế nào? Chẳng thể vượt thoát tam giới, vẫn ở trong sanh tử luân hồi. Do đây, có thể biết: Liễu sanh tử, thoát luân hồi đích xác là chẳng dễ dàng, chuyện này khó khăn hơn hết thảy các pháp thế gian rất nhiều! Pháp thế gian cao nhất là sanh lên trời, trong kinh Phật đă nói rơ: Có hai mươi tám tầng trời, cao nhất là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên, [sanh lên trời] chẳng khó khăn cho lắm! Muốn vượt thoát tam giới, so ra khó khăn hơn nhiều!

      Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều pháp môn, đấy cũng là phương pháp. Những phương pháp ấy có những thứ ta có thể chọn lấy, có những thứ ta không có cách ǵ chọn được, v́ những phương pháp ấy đích xác là mỗi người mỗi khác, chẳng hề thấy mỗi thứ phương pháp đều sử dụng thích hợp cho mọi người chúng ta. Nếu dùng sai phương pháp, chẳng những chúng ta không đạt được lợi ích, mà ngược lại c̣n bị hại. Do vậy, Phật pháp là do Phật, Bồ Tát dùng để cứu người, nhưng nếu dùng không thích hợp th́ cũng có thể hại người. Giống như thuốc thang vậy, thuốc có thể trị bệnh, có thể cứu người, nhưng dùng không phù hợp, sẽ khiến bệnh nặng hơn, cũng khiến cho người ta mất mạng. Tác dụng của Phật pháp đích xác là giống hệt như tác dụng của thuốc thang. V́ thế, chúng ta nhất định phải chú tâm cẩn thận, nhất định phải có thiện tri thức hay người từng trải chỉ dạy. Trong đại kinh, đại luận, đức Phật bảo chúng ta: “Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải” (Phật pháp không có người nói th́ dù có trí cũng chẳng thể hiểu được). Người thông minh trí huệ bậc nhất trong thế gian cầm lấy kinh Phật [để đọc], cũng chẳng có cách nào [hiểu đúng ư Phật], họ lư giải theo kiểu dùng tri kiến thế gian để hiểu Phật pháp, đấy chẳng phải là chân thật nghĩa trong Phật pháp, giống như trong bài kệ Khai Kinh đă nói: “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, khá là khó khăn! Do vậy, khi đức Phật tại thế th́ không có vấn đề ǵ, Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, cũng chẳng đến nỗi khiến cho chúng ta mê hoặc, lệch lạc. Nay chúng ta sống nhằm thời kỳ Mạt Pháp, Phật chẳng c̣n ở nơi đời, Bồ Tát lẫn Thanh Văn đều chẳng trụ thế, phiền phức to lớn. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta chọn lấy phương pháp nào thích hợp, chẳng đến nỗi sai lệch, chẳng đến nỗi lầm lẫn, chẳng đến nỗi mắc hại, mà lại c̣n có thể thành công? Nói đến chỗ này, quư vị bèn hiểu rơ: Đức Phật nói ra kinh này là v́ ư nghĩa này.

      Đại bi mẫn niệm Mạt Pháp vị tác tân lương” (Đại bi thương xót đời Mạt Pháp, làm cầu bến). Trong kinh, đức Phật đă nói rất rơ ràng “thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh nghiệp thành tựu”, tu Tịnh Độ sẽ có thành tựu! Chúng ta sống trong thời Mạt Pháp, nếu không nghe lời Phật, vẫn tu học các pháp môn khác, đi theo ngă rẽ, trong tương lai chẳng có thành tựu, quư vị chẳng thể trách Phật. Đức Phật đă nói rơ ràng, nhưng chính quư vị không chịu nghe lời! Chính quư vị thật sự chịu nghe, chiếu theo lời Phật răn dạy để tu hành, chắc chắn có thành tựu. Thời kỳ Mạt Pháp, người tu pháp môn này thành tựu quá nhiều. Chúng ta thấy truyện kư ghi chép [cũng như thấy] trước mắt, người niệm Phật tự tại văng sanh, biết trước lúc mất, không có bệnh khổ, chúng ta thấy không chỉ một hai người mà thấy rất nhiều người! Đấy mới thật sự là chở từ bờ này sanh tử sang bờ kia Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, bất sanh, bất tử. Bộ kinh này là công cụ để độ thoát chúng ta, “tân lương” là công cụ.

 

      (Diễn) Phật thành đạo hạ, tuy văn hữu tam chuyển, thuyết đại bi hữu tam, nhi chánh ư trọng tại Mạt Pháp, quán đề trung Mạt Pháp nhị tự khả tri.

      (Sớ) Dĩ đương trược thế giả.

() 佛成道下,雖文有三轉,說大悲有三,而正意重在末法,觀題中末法二字可知。

      () 已當濁世者。

      (Diễn: Từ chữ “Phật thành đạo” trở đi, tuy lời văn có ba lần chuyển ư, nói ra ḷng đại bi có ba thứ, nhưng ư nghĩa chánh yếu là nói đến thời Mạt Pháp, nh́n vào hai chữ Mạt Pháp trong tựa đề, ta có thể biết được ư nghĩa ấy.

      Sớ: “Đă thuộc đời trược” là...)

 

      Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là Trược? Có trược th́ đương nhiên sẽ có lúc “thanh” (trong trẻo). Kinh Phật dạy chúng ta: Tuổi thọ cao nhất của con người là tám vạn năm, tuổi thọ ngắn nhất là mười năm. Cứ mỗi một trăm năm bèn tăng một tuổi, măi cho đến khi [con người thọ] tám vạn bốn ngàn năm, bèn từ tám vạn bốn ngàn năm giảm dần, cứ mỗi một trăm năm giảm một tuổi, lại giảm đến mười tuổi. Một chu kỳ tăng giảm như vậy gọi là một kiếp. Con người trường thọ nhất định là phước báo lớn; tuổi thọ ngắn, phước sẽ mỏng. Từ tám vạn bốn ngàn năm giảm măi xuống hai vạn năm, cơi nhân gian chẳng tốt đẹp, t́nh h́nh đó được gọi là “trược thế” (đời ô trược). Nói cách khác, khi con người tuổi thọ cao hơn hai vạn năm, lúc ấy chẳng gọi là “trược thế”. Từ hai vạn tuổi trở xuống bèn gọi là “trược thế”.

 

      (Sớ) Nhân thọ nhị vạn tuế thời, tức nhập Kiếp Trược.

      () 人壽二萬歲時,即入劫濁。

      (Sớ: Khi con người thọ hai vạn năm, chính là lúc bước vào Kiếp Trược).

 

      Đây là lúc bước vào đời Ngũ Trược.

 

      (Sớ) Thích Ca xuất thời, nhân thọ bách tuế.

      () 釋迦出時,人壽百歲。

      (Sớ: Khi Phật Thích Ca ra đời, con người thọ một trăm tuổi).

 

      Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế gian ba ngàn năm trước, thuở ấy, thọ mạng của con người là một trăm năm, đây là tuổi thọ trung b́nh. Cứ mỗi một trăm năm, [tuổi thọ của nhân loại] giảm một tuổi. Chiếu theo cách tính toán của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến nay là ba ngàn lẻ mười hai (3.012) năm, cứ mỗi một trăm năm giảm một tuổi, từ một trăm tuổi đă bị giảm mất ba mươi năm. Do vậy, tuổi thọ trung b́nh của người trong thế gian hiện thời là bảy mươi tuổi. Tuy y dược phát triển, có những nơi tuổi thọ được kéo dài hơn, nhưng nạn đói tại Phi Châu khiến cho chẳng biết bao nhiêu người chết đói? Nếu tính trung b́nh, nói chung [tuổi thọ của con người hiện thời] sợ là chưa đến bảy mươi năm! V́ thế, trong hiện tại, không chỉ là đời ác Ngũ Trược, mà c̣n phải kể thêm sự xấu ác này. Đời ác Ngũ Trược là vậy đó!

 

      (Diễn) Nhị vạn tuế thời tức nhập Kiếp Trược giả, dĩ nhị vạn tuế tiền phiền năo khinh vi, tà kiến bạc thiểu, nhân thiên chúng thịnh, tam ác đạo hy, thọ mạng cửu trường, thời do vị trược cố.

      () 二萬歲時即入劫濁者,以二萬歲前煩惱輕微邪見薄少,人天眾盛,三惡道稀,壽命久長,時猶未濁故。

      (Diễn: “Khi tuổi thọ c̣n hai vạn năm bèn bước vào Kiếp Trược”: Do trước khi tuổi thọ của con người chỉ c̣n hai vạn năm, phiền năo nhẹ ít, tà kiến mỏng ít, chúng trời người đông đảo, tam ác đạo thưa thớt, thọ mạng lâu dài, nên thời kiếp chưa trược).

 

      Khi con người thọ từ hai vạn năm trở lên, Kiến Tư phiền năo rất nhẹ, tà kiến cũng ít. Đủ thấy con người thuở ấy hết sức thuần phác, khi ấy, số lượng trời người đông đảo, số lượng chúng sanh trong ba ác đạo ít ỏi. Thuở ấy là thuở tốt đẹp, chúng sanh có phước báo. Sau khi [tuổi thọ của con người chỉ là] hai vạn năm, phiền năo dần dần dấy lên, tà kiến cũng tăng trưởng, số lượng trời người dần dần giảm thiểu, số lượng chúng sanh trong tam ác đạo ngày càng nhiều hơn. Khi đó bèn bước vào thời Kiếp Trược.

 

      (Diễn) Thích Ca xuất thời nhân thọ bách tuế giả, ư Trụ Kiếp trung, kim đương đệ cửu lộc lô tiểu kiếp, hữu tứ Phật xuất.

      () 釋迦出時人壽百歲者,於住劫中,今當第九轆轤小劫,有四佛出。

      (Diễn: “Khi Phật Thích Ca ra đời, con người thọ một trăm tuổi”: Trong Trụ Kiếp, nay đang lần lượt chuyển đến tiểu kiếp thứ chín, có bốn vị Phật xuất hiện).

 

      Theo như kinh Phật dạy, hiện tại có một ngàn vị Phật. Quá khứ có một ngàn vị Phật, hiện tại có một ngàn vị Phật, tương lai có một ngàn vị Phật. Chúng ta kể từ hiện tại để nói th́ kiếp hiện tại được gọi là Hiền Kiếp, v́ trong kiếp này có một ngàn vị Phật xuất hiện trong thế gian. Bậc thánh hiền rất nhiều nên gọi là Hiền Kiếp (Bhadrakalpa). Một đại kiếp có bốn trung kiếp là Thành, Trụ, Hoại, Không. Trong các trung kiếp Thành, Hoại, Không chẳng có Phật xuất thế, Trụ Kiếp mới có Phật xuất thế. Trong trung kiếp Trụ Kiếp có hai mươi tiểu kiếp, hiện thời chính là tiểu kiếp thứ chín của Trụ Kiếp. Trong một tiểu kiếp có một ngàn vị Phật xuất thế, v́ thế gọi là Hiền Kiếp. Đây là một thịnh sự hiếm có. Trong tiểu kiếp này, trong quá khứ đă có bốn vị Phật xuất thế.

 

      (Diễn) Kiếp sơ bát vạn tuế, giảm chí lục vạn tuế.

      () 劫初八萬歲,減至六萬歲。

      (Diễn: Đầu tiểu kiếp này, [tuổi thọ của con người] là tám vạn năm, giảm tới sáu vạn năm).

 

      Trong tiểu kiếp thứ chín, khi tuổi thọ con người là tám vạn năm, cứ mỗi một trăm năm bèn giảm một tuổi, khi tuổi thọ giảm xuống c̣n sáu vạn năm, khi ấy, có một vị Phật xuất thế.

      (Diễn) Câu Lưu Tôn Phật xuất.

      () 拘留孫佛出。

      (Diễn: Câu Lưu Tôn ra đời).

 

      Câu Lưu Tôn (Krakucchanda) là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ, [danh hiệu này] có nghĩa là: Những ǵ nên đoạn Ngài đều đă đoạn. Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh phiền năo là những thứ đáng nên đoạn, Ngài đều đă đoạn sạch. C̣n có một ư nghĩa khác là “thành tựu đẹp đẽ, mầu nhiệm”, đương nhiên là thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

      (Diễn) Giảm chí tứ vạn tuế, Câu Na Hàm Phật xuất.

      () 減至四萬歲,拘那含佛出。

      (Diễn: [Tuổi thọ] giảm đến bốn vạn năm, Câu Na Hàm Phật ra đời).

 

      Khi tuổi thọ con người lại giảm đến bốn vạn năm. Câu Na Hàm (Konāgamana) cũng là dịch âm tiếng Phạn của Ấn Độ, có nghĩa là Kim Tịch. Kim (vàng) đứng đầu bảy món báu, đây là tỷ dụ. Ví như kinh Bát Nhă dùng kim cang để tỷ dụ, Kim Cang Bát Nhă! [Trong danh hiệu của] vị Phật này cũng mang ư nghĩa dùng kim cang làm tỷ dụ. “Tịch” () là thanh tịnh tịch diệt. Câu Na Hàm có hai ư nghĩa: Một là ư nghĩa quư báu, hai là ư nghĩa tịch diệt.

 

      (Diễn) Giảm chí nhị vạn tuế. Ca Diếp Phật xuất.

      () 減至二萬歲,迦葉佛出。

      (Diễn: Giảm đến hai vạn năm, Ca Diếp Phật ra đời).

 

      Khi giảm đến hai vạn năm, đă bước vào thời Kiếp Trược. Vừa mới bước vào Kiếp Trược, vị Phật thứ ba là Ca Diếp Phật (Kāśyapa Buddha) xuất thế. Ca Diếp dịch sang nghĩa tiếng Hán là Ẩm Quang (nuốt mất ánh sáng). Quang minh của Ngài đặc biệt thù thắng, chỉ cần Ngài ở nơi đâu, những quang minh khác đều chẳng c̣n thấy nữa. Ví như buổi tối thắp đèn, cảm thấy rất sáng sủa, nhưng nếu ban ngày thắp một ngọn đèn điện hay thắp một ngọn nến dưới ánh nắng mặt trời, v́ ánh sáng mặt trời quá mạnh, quang minh của chúng sẽ bị khuất lấp. Chữ Ca Diếp có ư nghĩa như thế này: Quang minh thanh tịnh thù thắng nhất.

 

      (Diễn) Giảm chí bách tuế, Thích Ca Phật xuất.

      () 減至百歲,釋迦佛出。

      (Diễn: Giảm đến một trăm tuổi, Phật Thích Ca ra đời).

 

      Tuổi thọ giảm c̣n một trăm năm, khi ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni dịch sang nghĩa tiếng Hán là Năng Nhân Tịch Mặc. Nhân () là nhân từ, Ngài dùng ḷng nhân từ đối đăi với con người, dùng ḷng nhân từ b́nh đẳng để đối đăi hết thảy chúng sanh, nên gọi là Thích Ca. Mâu Ni là Tịch Mặc (寂默), cũng có nghĩa là nói tâm Ngài hết sức thanh tịnh, chẳng sanh một niệm. Nói đến chỗ này, chúng ta ắt phải hiểu, Phật không có danh hiệu, danh là giả danh. Người Trung Quốc cũng biết: “Danh khả danh, phi thường danh”. Danh là giả, chẳng thật! Danh hiệu của Phật, Bồ Tát thuận theo tâm của chúng sanh mà kiến lập. Ngày nay chúng ta lập ra danh hiệu nói chung là do chính ḿnh ưa thích. Trước kia, cổ nhân có quan niệm khác với con người hiện thời. Đối với người thuở trước, cha mẹ đặt tên cho con cái nhằm nói lên ḷng mong mỏi, mong con khôn lớn sẽ phải giống như thế. Người hiện thời đặt tên th́ tên gọi phải tốt lành, kể ra cũng không sai! Nếu tên gọi ấy đem đi xem Bát Tự[1], xem nét bút th́ sẽ trở thành mê tín. V́ sao? Hoàn toàn bị cảnh giới bên ngoài thao túng, chính ḿnh chẳng thể làm chủ. Chính ḿnh có thể làm chủ th́ phiền năo nhẹ nhàng; chính ḿnh chẳng thể làm chủ, phiền năo sẽ nặng nề!

      Danh hiệu của Phật v́ chúng sanh mà kiến lập, đức Phật xuất hiện trong thế gian lấy việc giáo hóa chúng sanh làm chức trách, danh hiệu là tông chỉ giáo học của Ngài. Ngài dùng điều ǵ để dạy chúng sanh, ắt Ngài phải nêu ra một tông chỉ. Tông chỉ ấy chính là danh hiệu của Ngài. Trong giai đoạn hiện tiền, giống như trong giai đoạn này của Thích Ca Mâu Ni Phật, bất luận vị nào đến đây để làm Phật, đến giáo hóa chúng sanh, vị ấy nhất định phải dùng danh hiệu này, nhất định phải dùng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Ví như Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật đến đây giáo hóa, Ngài dùng danh hiệu nào? Ngài sẽ lấy tên là Thích Ca Mâu Ni, xưng là A Di Đà Phật có được hay không? Không! Chẳng thích hợp để sử dụng! V́ sao chẳng thích hợp để sử dụng? Trong giai đoạn hiện tiền, chúng sanh mắc bệnh: Thứ nhất là thiếu tâm từ bi, tự tư, tự lợi, cho nên Ngài đặc biệt nêu ra ḷng nhân, mong mọi người có thể nhân từ. Đấy chính là như trong Phật môn thường nói: “Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”.

      Mục tiêu giáo học này nhằm thích hợp với thời đại của chúng ta, đem danh hiệu này qua Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ chẳng thích ứng. V́ sao? Người trong thế giới Tây Phương ai nấy đều nhân từ, nếu quư vị vẫn bảo họ “lấy từ bi làm gốc” th́ không dùng được, đối với họ chẳng có ư nghĩa ǵ hết. Đối với chúng ta là những kẻ thiếu ḷng từ bi, nói “từ bi làm gốc”, như vậy th́ có ư nghĩa, cho nên nhất định phải dùng danh hiệu này. Kế đó, chúng sanh ở nơi đây ḷng người tán loạn, chẳng thanh tịnh! V́ vậy nêu ra Mâu Ni, Mâu Ni là tâm thanh tịnh. Nói cách khác, mục tiêu giáo học trong giai đoạn hiện tại là “từ bi, thanh tịnh”. Đấy là những ư nghĩa bao hàm trong danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhằm thích ứng khít khao với giai đoạn hiện tiền, đối ứng căn bệnh của chúng sanh mà nói. V́ thế, chúng ta niệm Phật hiệu, Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu quư vị đối với người khác thiếu từ bi, tâm địa chẳng thanh tịnh, quư vị niệm danh hiệu Phật bao nhiêu đi nữa cũng uổng công, cũng vô ích. V́ thế, niệm một câu danh hiệu nhằm niệm cho ra ḷng từ bi và cái tâm thanh tịnh của chính ḿnh!

      Thích Ca Mâu Ni Phật đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, Ngài nhất định đổi danh hiệu, đổi thành A Di Đà Phật, v́ sao? Là v́ danh hiệu này đến nơi ấy chẳng thích hợp. Mỗi người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều từ bi, thanh tịnh, nên danh hiệu này qua bên đó chẳng khởi tác dụng; do vậy, nhất định phải đổi danh hiệu, tức là đổi mục tiêu và tông chỉ dạy học, phải là vô lượng giác, đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian phải giác chứ không mê, A Di Đà Phật có nghĩa là Vô Lượng Giác. Thấy danh hiệu Phật này, bèn có thể nghĩ tới thời đại đức Phật xuất hiện, có thể biết chúng sanh có những căn bệnh ǵ. Giống như chúng ta hiểu dược tánh, trông thấy món thuốc ấy, liền biết người đó mắc bệnh ǵ!

 

      (Diễn) Giảm chí tam thập tuế, tiểu tam tai tức khởi.

      () 減至三十歲,小三災即起。

      (Diễn: [Tuổi thọ] giảm đến ba mươi tuổi, tiểu tam tai bèn dấy lên).

 

      Cứ mỗi một trăm năm bèn giảm một tuổi, giảm cho đến khi tuổi thọ trung b́nh [của con người] là ba mươi năm; nói cách khác, bốn ngàn năm sau, thế gian này bèn có tiểu tam tai dấy lên. Tiểu tam tai là đao binh kiếp (chiến tranh), đói kém, ôn dịch lưu hành rộng khắp cả thế giới. Trong quá khứ, khi tôi đọc kinh thấy nói tiểu tam tai, tôi rất nghi hoặc, khi tuổi thọ con người là ba mươi năm mới có đao binh kiếp. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Trung Hoa và Nhật Bản đánh nhau suốt tám năm, chiến tranh trên cả thế giới chết chóc nhiều ngần ấy, sao chẳng gọi là đao binh kiếp? Nghĩ thế nào cũng chẳng thông, kết quả là khi đi một ṿng quanh Nhật Bản, hoảng nhiên đại ngộ! Tôi đến Trường Kỳ (Nagasaki)[2] và Quảng Đảo (Hiroshima) mới hiểu đao binh kiếp là đại chiến hạch nhân (chiến tranh bom nguyên tử, nuclear war). Đức Phật đă sớm biết chiến tranh hạch nhân. Kinh nói đao binh kiếp chỉ có bảy ngày, tiếp theo là bảy tháng lẻ bảy ngày ôn dịch, đấy chính là những căn bệnh do bụi bức xạ nguyên tử. Sau khi ôn dịch, bảy năm bảy tháng lẻ bảy ngày là nạn đói, chết đói. Nơi bom nguyên tử nổ, trong ṿng sáu bảy năm đầu, cỏ cây không mọc được. Trong kinh Phật nói đến tiểu tam tai, quả thật là nói về đại chiến hạch nhân. Cuộc chiến tranh ấy chỉ có bảy ngày, cả thế giới bị hủy diệt. Không chết trực tiếp th́ cũng gián tiếp chẳng tránh khỏi kiếp nạn này. Phàm những ai nhiễm phải bụi bức xạ nguyên tử da dẻ thảy đều nứt toác, trạng huống thê thảm. Cây cỏ trên mặt đất chẳng mọc, đương nhiên chết đói. Chúng ta hiểu rơ chuyện này, đúng là phải khéo tu phước. Nếu như chúng sanh đều tạo mầm tội, tội nghiệp nặng nề, tai nạn ấy sẽ xảy ra nhanh hơn. Mọi người đều tu phước th́ tai nạn ấy sẽ chậm trễ. Tiểu tam tai chính là nói về chuyện này, quả thật đáng sợ.

 

      (Diễn) Chí ư thập tuế, giảm chi cực dă.

      () 至於十歲,減之極也。

      (Diễn: Cho đến [khi tuổi thọ chỉ c̣n] mười năm tức là đă giảm đến tột cùng).

     

      Tuổi thọ của con người giảm đến mười tuổi, đấy là giảm đến tột cùng.

 

      (Diễn) Hựu quá bách niên tăng nhất tuế, tăng chí bát vạn tứ thiên tuế.

      () 又過百年增一歲,增至八萬四千歲。

      (Diễn: Lại qua một trăm năm bèn tăng một tuổi, tăng cho đến [khi tuổi thọ của con người là] tám vạn bốn ngàn năm).

     

      Vào thời ấy, phước báo của con người lại hiện tiền.

 

      (Diễn) Kim Luân Vương xuất thế, tăng chi cực dă.

      () 金輪王出世,增之極也。

      (Diễn: Khi Kim Luân Vương ra đời [là lúc tuổi thọ con người] tăng đến tột cùng).

     

      Một chu kỳ tăng giảm như vậy là một kiếp. Khi tuổi thọ con người dài nhất là tám vạn bốn ngàn năm, khi ngắn nhất là mười năm. “Kim Luân Vương xuất thế”: Vị quốc vương ấy có đại phước đức, cho nên gọi là Luân Vương (Cakravarti-raja). Phạm vi thống trị của một Luân Vương chẳng phải là quả địa cầu như nay ta thường nói, địa cầu chỉ là một phần lănh thổ thống trị của Ngài. Nếu dựa theo kinh để nói th́ [khu vực thống trị của Luân Vương] được gọi là một “tứ thiên hạ”. Một tứ thiên hạ gần giống như một Thái Dương Hệ ngày nay, hoặc một tinh hệ (galaxy). Vua có phước báo lớn dường ấy, có năng lực lớn ngần ấy, thống trị một khu vực to dường ấy. Nói đến thống trị th́ trước hết chánh lệnh của nhà vua phải thấu đạt; v́ thế, công cụ giao thông của nhà vua là Luân Bảo (Cakra-ratna). Luân Bảo giống như đĩa bay, tốc độ hết sức nhanh, rất nhiều người tin tưởng có người ngoài không gian. Kim Luân Vương đại khái là người ngoài không gian. Địa cầu của chúng ta cũng nằm trong phạm vi hoạt động của vua, thuộc vào lănh thổ của nhà vua. Đây là Kim Luân Vương, nhỏ hơn một chút là Ngân Luân Vương, Đồng Ngân Vương và Thiết Luân Vương. Thiết Luân Vương cai quản một châu.

 

      (Diễn) Quá thị dĩ hậu, đệ thập tiểu kiếp, hựu quá bách niên giảm nhất tuế, giảm chí bát vạn tuế thời, Di Lặc hạ sanh.

      () 過是以後,第十小劫,又過百年減一歲,減至八萬歲時,彌勒下生。

      (Diễn: Sau thời gian ấy, trong tiểu kiếp thứ mười, [tuổi thọ của con người] sau một trăm năm giảm một tuổi, giảm đến khi tuổi thọ là tám vạn năm, Di Lặc Phật hạ sanh).

 

      Con người thọ tám vạn bốn ngàn năm, cứ mỗi trăm năm giảm một tuổi, giảm đến khi c̣n tám vạn tuổi, khi ấy, Di Lặc Bồ Tát ra đời. Thích Ca Mâu Ni là vị thứ tư trong Hiền Kiếp, Di Lặc là vị Phật thứ năm. Khi ấy, Ngài mới xuất hiện trong thế gian, Ngài đến thành Phật. Nhất Quán Đạo nói ngài Di Lặc hiện thời đă thành Phật, đấy chính là ăn nói quàng xiên, chẳng hề có chuyện ấy! Di Lặc Bồ Tát thành Phật trong tiểu kiếp thứ mười, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trong tiểu kiếp thứ chín. Ngài Di Lặc hiện đang làm Bổ Xứ Bồ Tát, mang thân phận Đẳng Giác Bồ Tát.

 

      (Diễn) Thử hậu phục hữu cửu bách cửu thập ngũ Phật tương kế nhi xuất, tận nhị thập tiểu kiếp măn.

      () 此後復有九百九十五佛相繼而出,盡二十小劫滿。

      (Diễn: Sau đấy lại có chín trăm chín mươi lăm vị Phật kế tiếp nhau xuất thế, cho đến hết hai mươi tiểu kiếp mới xong).

 

      Đây là nói trong trung kiếp Trụ Kiếp có nhiều vị Phật xuất hiện như vậy. Hết hai mươi tiểu kiếp xong, đại tam tai bèn dấy lên.

 

      (Diễn) Đại tam tai khởi, hoại thế giới dă.

      () 大三災起,壞世界也。

      (Diễn: Đại tam tai dấy lên, thế giới bị hư hoại).

 

      Sau Trụ Kiếp là Hoại Kiếp, thế giới này bị hư hoại. Đoạn này nhằm nói rơ ư nghĩa này, đặc biệt yêu cầu chúng ta hăy thấu hiểu: [Từ hiện tại cho tới khi] Di Lặc Phật xuất thế là một giai đoạn thời gian khá dài, chẳng phải trong hiện thời. Ngàn vạn phần đừng bị những lời đồn thổi mê hoặc! Trong thời gian này, chúng ta muốn thành tựu th́ quư vị phải tuân thủ giáo huấn của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chiếu theo bộ kinh Di Đà này để tu pháp môn Tịnh Độ, chắc chắn có thành tựu. Giống như gần đây nhất, lăo pháp sư Quảng Khâm đă làm chứng cho chúng ta: Niệm Phật quả thật văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó mới gọi là “hễ liễu thoát, sẽ vĩnh viễn liễu thoát”. Điều này là chân thật, chính là điều những người học Phật chúng ta mong cầu.

      Trong đoạn văn này, đại sư nói rơ: Trong thời kỳ Mạt Pháp, phải nương cậy bộ kinh này để cứu độ hết thảy chúng sanh tội khổ. Đây là ḷng từ bi của Thích Ca Mâu Ni Phật đă đạt đến mức cùng cực, v́ chúng ta nói ra bộ kinh này, truyền dạy pháp môn này.

 

      (Sớ) Chánh nhập đấu tránh giả, tiền ngũ bách niên.

      () 正入鬥爭者,前五百年。

      (Sớ: “Đúng là lúc bước vào thời tranh đấu”: Năm trăm năm trước....)

 

      Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, pháp vận của Phật chia thành năm giai đoạn, giống như kinh Kim Cang đă nói “ngũ ngũ bách niên” (năm lần năm trăm năm). Năm lần năm trăm năm là cứ mỗi năm trăm năm lại có một lần biến hóa. “Biến hóa” chẳng phải là Phật pháp có biến hóa, mà quư vị phải biết: Lẽ nào Phật pháp bị biến hóa? Phật pháp thuần chân, chẳng vọng, chẳng bị biến hóa; nhưng phiền năo của chúng sanh ngày càng nặng hơn. Do vậy, cách dạy học của Phật pháp qua mỗi một thời kỳ ắt phải điều chỉnh thích đáng th́ chúng sanh mới có thể đạt được lợi ích. Giống như trị bệnh, phải căn cứ trên bệnh t́nh để điều chỉnh [cách chữa trị]. Trong năm trăm đầu tiên, tức là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đă diệt độ năm trăm năm, cách Phật vẫn chưa xa, trong năm trăm ấy....

 

      (Sớ) Giải thoát kiên cố.

      () 解脫堅固。

      (Sớ: Giải thoát kiên cố).

     

Giải thoát”: “Giải” là giải trừ, tức giải trừ phiền năo. “Thoát” là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong giai đoạn này, những người như vậy rất nhiều, chiếu theo Phật pháp tu hành, thật sự chứng quả. Chúng ta nói tới chứng quả, đoạn phiền năo th́ Giải là đoạn phiền năo, thoát tam giới; Thoát là ra khỏi tam giới. Tiểu Thừa A La Hán làm được [điều này], nói theo Đại Thừa th́ bậc Thất Tín Bồ Tát trong Viên Giáo cũng làm được; nhưng [sự chứng quả trong giai đoạn này như đă chép] trong kinh Phật đều là nói về Tiểu Thừa. Thật ra, Đại Thừa được phát dương quang đại tại Trung Quốc, chứ thuở ấy, tại Ấn Độ, Tiểu Thừa thịnh hành, Đại Thừa rất ít.

 

(Sớ) Tiệm thứ ngũ bách, Thiền Định đa văn nhi cập tháp tự.

() 漸次五百,禪定多聞而及塔寺。

(Sớ: Trong những giai đoạn năm trăm năm lần lượt kế tiếp là các thời Thiền Định, đa văn và chùa tháp [kiên cố]).

 

Đây là nói tới mấy giai đoạn sau đó. Trong năm trăm năm thứ hai là thời “Thiền Định kiên cố”, người giải thoát ít, tức là người có thể đoạn phiền năo thoát tam giới rất ít, rất hiếm có, nhưng người đắc Thiền Định đông đảo. Đắc Thiền Định, nhưng chưa giải thoát, có ǵ tốt đẹp? Chắc chắn chẳng đọa trong tam ác đạo! Thiền Định tu thành tựu, quả báo là Tứ Thiền Thiên hay Tứ Không Thiên trên cơi trời, tuyệt đại đa số là ở trong Tứ Thiền Thiên, tức Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền. Sanh lên trời hưởng phước trời, chứ vượt thoát tam giới hiếm lắm. Đây là năm trăm năm thứ hai sau khi Phật diệt độ, tức là một ngàn năm sau.

Trong năm trăm năm thứ ba là thời “đa văn kiên cố”, tức là sau khi Phật diệt độ một ngàn năm trăm năm, người đắc Thiền Định chẳng nhiều, nhưng mọi người làm ǵ? Đa văn, giảng kinh, thuyết pháp, chú giải kinh điển, phong khí ấy rất thịnh hành. Đức Phật diệt độ một ngàn năm, Phật giáo truyền sang Trung Quốc, khi ấy là cuối thời kỳ Thiền Định kiên cố, bắt đầu thời kỳ đa văn. Do vậy, Thiền được truyền sang Trung Quốc như thế đó, vào các đời Ngụy, Tấn, Tùy, Đường, Đại Thừa Phật giáo thịnh hành, mỗi một đạo tràng giảng kinh, thuyết pháp, những kinh luận trọng yếu được rất nhiều người chú sớ. Đây là thời đa văn kiên cố. Nói theo pháp thế gian, “đa văn” chính là thời đại hoàng kim của Phật pháp, dường như đời sau hưng thịnh hơn đời trước, nhưng xét theo thành tựu để nói th́ đời sau chẳng bằng đời trước!

Năm trăm năm thứ tư là thời “tháp tự kiên cố”, đa văn cũng chẳng được nữa, con người phiền năo nặng nề, tà kiến ngày càng nhiều, chẳng có năng lực nghiên cứu Phật pháp, mà cũng chẳng có hứng thú, đi các nơi cất chùa, dựng tháp, làm chuyện ấy, nên gọi là “tháp tự kiên cố”, chuyên môn tu phước! Mỗi ngày làm pháp hội, làm pháp hội để tu phước. Ngày nay tổ chức Phật thất hay Thiền Thất đều là pháp hội, đều nhằm tu phước, v́ sao? Chẳng đúng pháp! Phật đường thật sự đả Phật Thất th́ trong bảy ngày bảy đêm ấy chỉ có một câu Phật hiệu, chẳng thể khởi lên ư niệm thứ hai, trong miệng chỉ có một câu Nam-mô A Di Đà Phật, chẳng thể nói chuyện ǵ khác. Niệm vừa xong một cây hương bèn nhà họ Trương hay, nhà họ Lư dở, đó là pháp hội, chẳng phải là Phật Thất! Trong khi đả Phật Thất, nhất định chẳng cho nói năng, mà tiếng niệm Phật trong suốt bảy ngày bảy đêm chẳng thể gián đoạn.

Chúng ta không có tinh thần ấy, không có thể lực ấy, làm như thế nào đây? Luân lưu, thay phiên nhau đến niệm. Mỗi người niệm tám tiếng đồng hồ, đặt ra ba ban, luân phiên niệm như vậy. Trong Niệm Phật Đường tiếng Phật hiệu quyết định chẳng thể gián đoạn, làm như vậy đó! Trước kia tại núi Linh Nham của Ấn Quang đại sư, buổi tối có bốn người trực ban niệm Phật trong đại điện. Do vậy, tiếng Phật hiệu chẳng gián đoạn. Suốt năm từ đầu đến cuối không gián đoạn, đó gọi là đạo tràng niệm Phật. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hằng ngày trong Niệm Phật Đường tối thiểu có bốn người đang niệm Phật; do vậy, họ có thể giữ cho tiếng Phật từ đầu năm đến cuối năm nhất định không gián đoạn, đó gọi là Niệm Phật Đường. Do đây có thể biết Thiền Đường cũng phải như thế, bất cứ lúc nào nh́n vào, nói chung luôn có người đang tọa Thiền tại đó, cũng là luân phiên. V́ thế, dựng tháp, xây chùa, làm pháp hội là tu phước báo. Tu phước chẳng tu Huệ, tu phước báo rất lớn, hưởng hết phước ấy, nhất định đọa lạc, nhưng người ấy đến đời sau vẫn có thể hưởng phước, chứ đời sau nữa th́ không đảm bảo.

Đến năm trăm năm thứ năm, càng tệ hơn, phước cũng chẳng tu, mà tu chuyện ǵ?

 

(Sớ) Kim đương đấu tránh kiên cố chi thời, cánh vi khả mẫn.

() 今當鬥爭堅固之時,更為可憫。

(Sớ: Nay đang là lúc tranh đấu kiên cố, càng đáng thương lắm!)

 

Liên Tŕ đại sư ra đời vào thời ấy, nhằm đúng lúc thời kỳ tranh đấu kiên cố bắt đầu. Tranh đấu bắt đầu từ đâu? Thưa quư vị, bắt đầu từ quy y. Do vậy, quư vị học Phật liền tham gia vào đường lối tranh đấu kiên cố. Đây là sư phụ, là môn phái của tôi, kia chẳng phải là sư phụ, chẳng phải là môn phái của tôi, hễ vạch giới hạn trong ấy, bèn có tranh đấu. Do v́ Ngẫu Ích đại sư trông thấy hiện tượng ấy, Hoằng Nhất đại sư khi biên tập cuốn Ngũ Giới Tướng Kinh Thiển Yếu đă trích yếu ngữ lục của Ngẫu Ích đại sư ghép vào sách ấy, [đọc thiên pháp ngữ ấy], chúng ta thấy Ngẫu Ích đại sư hết sức cảm thán! Ngài cho rằng đấy là sự sai lầm to lớn nhất!

Người học Phật trước kia là giác chứ không mê, quy y Tam Bảo là quy y Giác - Chánh - Tịnh. Chương Truyền Hương Sám Hối trong Lục Tổ Đàn Kinh dạy về phương pháp tu hành, chia thành năm quá tŕnh theo thứ tự, giảng hết sức rơ ràng. Khi truyền trao Tam Quy, Ngài nói: “Quy y Giác, quy y Chánh, quy y Tịnh”, hoàn toàn dịch sang nghĩa tiếng Hán, v́ sợ nói “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, quư vị nghe xong sẽ mê hoặc, chẳng hiểu Phật, Pháp, Tăng, nghĩ Tăng là một người, quy y vị xuất gia ấy, đó là sai lầm! Quy y Phật, trông thấy tượng Phật bèn nghĩ là Phật, đó cũng là sai lầm! Phật là Giác, giác chứ không mê. V́ thế, Lục Tổ nói “quy y Giác, quy y Chánh”, Chánh là chánh tri chánh kiến, từ tà tri tà kiến quay về nương tựa chánh tri chánh kiến. Quy y Tăng, Tăng tượng trưng thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, từ nhiễm ô mà quay trở lại, nương vào thanh tịnh. Tăng c̣n tượng trưng cho ḥa hợp, Tăng đoàn Lục Ḥa Kính. Từ chẳng ḥa hợp quay về nương tựa ḥa hợp. Nay chúng ta nói đến “đoàn kết” th́ ḥa hợp chính là ư nghĩa đoàn kết, đừng nên phân hóa một đoàn thể!

Vào đời Minh của Liên Tŕ đại sư, hiện tượng quái lạ ấy bắt đầu phát sanh, tức là phân chia xé lẻ, vấn đề này khá nghiêm trọng. Nếu chẳng nghiêm trọng, tổ sư chẳng nói lời này. V́ thế, Tăng đoàn bị phá hoại, đó là tranh đấu, tạo mầm tội to lớn. V́ thế, học Phật thọ Tam Quy nếu chẳng đúng pháp th́ thọ Tam Quy bèn ghi danh trong sổ bộ của địa ngục A Tỳ, v́ sao? Quư vị tham gia tranh đấu kiên cố, tham gia tiêu diệt Phật pháp. Diệt Phật pháp, phá ḥa hợp Tăng là tội Ngũ Nghịch. Quả báo của tội Ngũ Nghịch là địa ngục A Tỳ. V́ thế, quư vị nhất định phải có tâm cảnh giác. Chúng ta học Phật, phát cái tâm tốt lành, tương lai học vào địa ngục, quả thật chẳng đáng tí nào! V́ sao lại vào địa ngục? Vẫn là không biết chi cả, cứ hồ đồ đi theo. V́ thế, nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn, thường là chính ḿnh tạo nghiệp mà chính ḿnh chẳng biết!

Khi Tam Quy, phải biết quư vị quy y Tam Bảo, nhất là trông thấy Trụ Tŕ Tam Bảo, ngay lập tức phải trở về Tự Tánh Tam Bảo th́ công đức Tam Quy vô lượng vô biên. Quư vị thấy Trụ Tŕ Tam Bảo, tức là thấy h́nh tướng của Tam Bảo, lập tức hồi quang phản chiếu trở về Tự Tánh Tam Bảo, quư vị sẽ được ba mươi sáu vị thần hộ pháp bảo vệ, v́ sao? Quư vị thật sự là đệ tử Phật. Nếu quư vị nói “vị pháp sư nọ, vị đại đức kia là sư phụ của tôi” th́ thưa quư vị, chẳng có vị thần hộ pháp nào ngó tới quư vị! Ai đến t́m quư vị? Yêu ma quỷ quái, v́ sao? Quư vị mạo nhận là đệ tử Phật, chẳng phải là đệ tử chân chánh của Phật. V́ thế, khi Tam Quy, người xuất gia đại diện Tăng đoàn, đại diện Tam Bảo chứng minh cho quư vị, tuyệt đối chẳng phải là quy y với người đó! Nhất định phải hiểu ư nghĩa này! Ngàn vạn phần chớ nên hiểu lầm! V́ thế, tranh đấu kiên cố bắt đầu từ Tam Quy. Truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới chẳng đúng pháp, nên Phật pháp mới suy vi, bại hoại. Nếu trao truyền Tam Quy Ngũ Giới đúng pháp, Phật pháp quyết định hưng vượng.

Kim đương đấu tránh kiên cố chi thời, cánh vi khả mẫn” (nay đang thời tranh đấu kiên cố, càng đáng thương): Chúng sanh càng đáng thương hơn, v́ sao? Cơ hội đọa lạc ác đạo quá nhiều, hết sức khổ! Một người trong một đời, khởi tâm động niệm, nói năng mà chẳng đọa trong ác đạo gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Quư vị bất tri bất giác hủy diệt Phật giáo, c̣n tưởng là chính ḿnh đang làm chuyện tốt đẹp trong cửa Phật, quả thật đáng thương!

 

(Sớ) Hậu chi hựu hậu giả.

() 後之又後者。

(Sớ: “Đă sau lại c̣n sau hơn” là...

 

Liên Tŕ đại sư nói t́nh huống này càng về sau càng tệ.

 

(Sớ) Năi chí pháp diệt, bội cánh khả mẫn.  

() 乃至法滅,倍更可憫。

(Sớ: Cho đến khi pháp diệt, càng đáng thương gấp nhiều lần).

 

Khi Phật pháp sắp diệt, nếu hiện thời chúng ta chẳng thật sự hiểu ư nghĩa của Phật pháp th́ chẳng thể nào hộ tŕ tốt đẹp được, Phật pháp cũng bị hủy diệt với tốc độ nhanh hơn, chính chúng ta phải cảnh giác điều này. Chúng ta có thể nghe chánh pháp, nhất định phải ghé vai gánh vác sứ mạng hộ tŕ chánh pháp, trước hết phải ǵn giữ Giác - Chánh - Tịnh của chính ḿnh, đó là hộ tŕ pháp của chính ḿnh, rồi mới giúp đỡ người khác, hộ tŕ Giác - Chánh - Tịnh của chính người đó. Đó gọi là hộ tŕ Phật pháp của đại chúng. Có thể hộ tŕ chính ḿnh, hộ tŕ đại chúng chính là hộ tŕ chánh pháp của mười phương chư Phật. Chúng ta không làm sẽ chẳng có ai làm, công tác này phải bắt đầu từ bản thân chúng ta.

 

      (Sớ) Cố Phật thuyết thử kinh, lược nhi kế chi, đại bi hữu tam.

      () 故佛說此經,略而計之,大悲有三。

(Sớ: V́ thế, đức Phật nói kinh, nếu tính đại lược th́ có ba thứ tâm đại bi).

 

      Do v́ duyên này, đức Phật mới v́ chúng ta mà nói ra bộ kinh này, v́ chúng ta tuyên dương pháp môn này nhằm cứu độ chúng sanh khổ nạn trong thời kỳ Mạt Pháp. Ở đây, đại sư nói ra ba thứ tâm đại bi của Phật.

 

      (Sớ) Nhất giả, Phật tại thế thời, lân thử Ngũ Trược, thuyết nan tín pháp, thị vị đệ nhất trọng đại bi mẫn niệm chúng sanh.

      () 一者佛在世時,憐此五濁,說難信法,是為第一重大悲憫念眾生

      (Sớ: Một là thuở Phật tại thế, do thương xót đời Ngũ Trược này mà nói pháp khó tin. Đây là ḷng đại bi lớn lao nghĩ thương chúng sanh thứ nhất).

 

      Kinh này chẳng nói trong thời hiện tại, mà được nói trong thuở đức Phật tại thế. Nói cách khác, kinh được nói ngay trong thời Chánh Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ v́ khi Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thế gian, cơi đời đă thuộc đời ác Ngũ Trược đă lâu, chúng sanh đă khá đáng thương. Từ lịch sử của Ấn Độ, chúng ta có thể thấy được điều này. Khi đức Phật giáng thế, nhằm đúng thời kỳ tư tưởng tại Ấn Độ hết sức hỗn loạn, có tới chín mươi sáu thứ ngoại đạo. Nếu dùng pháp thế gian để nói th́ là “thời đại tư tưởng, học thuật bùng nổ”, giống như thời đại Bá Gia Chư Tử vào thuở Xuân Thu Chiến Quốc tại Trung Hoa. Nói theo Phật pháp, đó là thời đại tà tri tà kiến hết sức hỗn loạn! Phật pháp có cách nh́n khác với pháp thế gian. V́ thế, khi đức Phật xuất hiện, nêu ra chánh tri chánh kiến, nói ra pháp môn này. Người chiếu theo pháp môn này tu hành, đắc độ văng sanh hết sức đông đảo. Từ kinh điển chúng ta có thể thấy được điều này!

     

      (Sớ) Nhị giả, Phật diệt độ hậu, phước huệ nhật thiển, tội chướng ích thâm, cố thuyết thử kinh, hàm linh vị lai tuy bất kiến Phật, Phật diệt, pháp tồn, đản hữu tín giả, tốc siêu sanh tử, thị vi đệ nhị trọng đại bi mẫn niệm chúng sanh.

      () 二者佛滅度後,福慧日淺,罪障益深。故說此經,咸令未來雖不見佛,佛滅法存,但有信者,速超生死,是為第二重大悲憫念眾生。

      (Sớ: Hai là sau khi đức Phật diệt độ, phước huệ [của chúng sanh] ngày càng nông cạn, tội chướng càng sâu, v́ thế, nói kinh này để cho các chúng sanh trong đời mai sau tuy chẳng thấy Phật, đức Phật đă diệt, nhưng pháp vẫn c̣n, chỉ cần có ḷng tin sẽ mau vượt thoát sanh tử. Đây là ḷng đại bi to lớn nghĩ thương chúng sanh thứ hai vậy).

 

      Đức Phật đă sớm nghĩ: Sau khi Ngài diệt độ, tuy đức Phật chẳng c̣n ở trên đời, nhưng kinh này lưu thông tới đời sau, chiếu theo phương pháp này tu hành sẽ chẳng khác ǵ Phật c̣n ở trên đời. Sau khi đức Phật diệt độ, quả thật chúng sanh phước huệ dần dần giảm thiểu. Quư vị phải biết: Thế giới hiện thời là thế giới nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, chúng ta thấy chúng sanh hiện thời phước báo lớn hơn thời cổ, trí huệ cũng thông minh hơn cổ nhân, đó là Thế Trí Biện Thông, chứ không phải phước huệ như trong Phật pháp đă nói. V́ sao? Con người hiện thời thông minh, nhưng phiền năo cũng nhiều, tăng trưởng đối đăi. Người thông minh nhất trong thế gian hiện thời sợ chiến tranh hạch nhân nhất, v́ vũ khí hạch nhân do chính họ phát minh. Phát minh ra rồi suốt ngày từ sáng đến tối phập phồng, chẳng phải là chính ḿnh tự chuốc lấy phiền muộn ư? Có khoa học gia nào chẳng lo lắng về đại chiến nguyên tử? Vẫn cứ miệt mài muốn phát minh, đó chẳng phải là phước, chẳng phải là trí huệ chân chánh. Người thật sự có trí huệ biết lư luận, nhưng không nói, đó là có trí huệ, v́ sao? Chẳng bận ḷng v́ chiến tranh hạch nhân. V́ thế, người Tây Phương không có trí huệ, người Trung Quốc có trí huệ!

      Khoa học kỹ thuật của Trung Quốc theo lịch sử ghi chép th́ vào thời Hán đă học kỹ thuật phi hành bằng tàu lượn (glider), Gia Cát Lượng chế tạo mộc ngưu lưu mă (trâu ngựa gỗ có thể cử động được), tức là những phương tiện chuyển vận được cơ giới hóa. V́ thế, có thể nói khoa học kỹ thuật của Trung Quốc sớm hơn người phương Tây rất nhiều, nhưng người Trung Quốc có trí huệ, hủy bỏ những thứ ấy, chẳng để cho chúng được lưu truyền. Nguyên nhân là v́ sau khi những thứ khí cụ khoa học ấy bị những kẻ có dă tâm lợi dụng th́ chúng sanh trên thế giới sẽ mắc không biết bao nhiêu hoạn nạn to lớn. Người Trung Quốc nghĩ xa, mong giữ b́nh an cho người đời sau. Nói cách khác, họ phải có trách nhiệm đối với lịch sử, có trách nhiệm với đời sau. V́ thế, họ biết những thứ ấy, nhưng không nói ra, chẳng làm, đó là đại từ đại bi, đó là trí huệ lưu lộ. Người phương Tây rốt cuộc theo tư tưởng công lợi (Utilitarianism), hễ biết bèn ngay lập tức bộc lộ ra, ngay lập tức chế tạo, hậu quả là hiện thời hối hận chẳng kịp, đấy là thiếu trí huệ, thiếu phước báo.

      Nếu nói đến hứng thú về mặt t́nh cảm trong cuộc sống th́ chúng ta ngày nay chẳng bằng cổ nhân. Tuy đèn điện sáng rực như thế rất tiện cho chúng ta, nhưng nó thiếu ư vị thơ mộng như nến. Phi cơ lẹ làng dường ấy, nhưng không có ư vị ngất ngây rất đặc biệt như dong thuyền. T́nh thơ ư mộng trong cuộc sống của cổ nhân quả thật là chân thiện mỹ, có sự hưởng thụ như vậy! Hiện thời không c̣n nữa, hiện thời suốt ngày từ sáng đến tối là cuộc sống tất bật, khổ năo v́ đủ thứ áp lực. Đời sống của con người trong thế gian này thua xa những con vật cưng (pet). Tôi nh́n những con vật cưng, cảm thấy chúng nó rất vui sướng, con người chẳng bằng súc sanh! Nhất là quư vị thấy những con thú cưng ở ngoại quốc, người ngoại quốc nuôi chó, bất luận là chó hoang hay chó nuôi trong nhà, chúng có phước báo lớn hơn con người, v́ sao? Con người phải hầu hạ chúng nó, chúng nó đâu phải hầu hạ con người! Người tu phước phải chú ư, đừng để đời sau biến thành súc sanh hưởng phước, [nếu bị như vậy th́] cũng chẳng tốt đẹp ǵ! V́ thế, đường lối giải thoát duy nhất vẫn là phải niệm Phật. Đây là ḷng từ bi thứ hai. Kinh văn này càng đọc càng thấy hợp lư, đủ thấy cổ nhân đúng là thấy xa trông rộng.

     

      (Sớ) Tam giả, như Đại Bổn ngôn: “Phật diệt cửu viễn, đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, độc lưu thử kinh trụ thế độ sanh, tối hậu phương diệt, tắc tri thao thiên chi tế, thượng tác từ hàng. Đại dạ phương trầm, do xứng pháp cự. Thị vi đệ tam trọng đại bi mẫn niệm chúng sanh dă.

      () 三者如大本言,佛滅久遠,當來之世,經道滅盡,獨留此經住世度生,最後方滅,則知滔天之際,尚作慈 航,大夜方沈,猶稱法炬,是為第三重大悲憫念眾生也。

(Sớ: Thứ ba là như kinh Đại Bổn nói: “Phật diệt độ đă lâu xa, trong đời tương lai, kinh đạo diệt hết, riêng lưu lại kinh này trong cơi đời để độ chúng sanh, diệt mất sau cùng, nên biết là khi nước ngập tận trời, c̣n làm chiếc bè Từ, thuở đêm sâu tối mịt, vẫn xứng làm đuốc pháp. Đây là ḷng đại bi nghĩ thương chúng sanh to lớn thứ ba vậy).

 

Đây là tầng ư nghĩa thứ ba, nói về lúc toàn bộ Phật pháp đă diệt sạch.

 

(Diễn) Kinh đạo diệt tận giả, thỉ tự Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Ban Châu Tam Muội Kinh, chung chí thập nhị phần giáo, tất giai diệt tận, độc lưu A Di Đà Kinh trụ thế bách niên, tối hậu phương diệt dă.

() 經道滅盡者,始自首楞嚴經,般舟三昧經,終至十二分教,悉皆滅盡,獨留阿彌陀經住世百年,最後方滅也。

(Diễn: “Kinh đạo diệt hết”: Bắt đầu từ kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Ban Châu Tam Muội, cuối cùng đến mười hai phần giáo thảy đều diệt sạch, riêng lưu lại kinh A Di Đà tồn tại trên đời một trăm năm, diệt mất cuối cùng).

 

Đây là nói về quá tŕnh toàn bộ Phật pháp diệt mất trong tương lai. Diệt mất đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chẳng diệt th́ Phật pháp chẳng diệt. V́ sao? Nếu quư vị đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm th́ hiện thời bất cứ loài yêu ma quỷ quái nào mạo danh Phật pháp trong thế gian, quư vị vừa nh́n liền thấy thấu suốt, có thể phân biệt được! V́ thế, kinh này nhất định bị diệt trước. Trong quá khứ, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, đă nói kinh Lăng Nghiêm là kính chiếu yêu. Nếu kính chiếu yêu chẳng diệt, yêu ma quỷ quái chẳng dám xuất hiện. V́ thế, nếu kinh này bị phá hoại trước tiên th́ mọi người chẳng thể phân biệt [đâu là ma, đâu là Phật] nên yêu ma quỷ quái mới có thể xuất hiện. Đặc biệt là nửa phần sau của quyển thứ sáu trong kinh Lăng Nghiêm, tức chương Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối (bốn loại giáo huấn thanh tịnh rơ ràng) dạy quư vị phân biệt Phật và ma như thế nào, phân biệt tà và chánh như thế nào. Cuối kinh Lăng Nghiêm từ nửa sau quyển chín cho đến quyển thứ mười, kinh văn gồm một quyển rưỡi giảng về năm mươi thứ Ấm Ma, giảng về những cảnh giới mà quư vị sẽ nhất định gặp phải trong quá tŕnh tu hành. Năm mươi loại [Ấm Ma] chính là ma chướng! Số lượng trong mỗi một loại là vô lượng vô biên, quư vị nói tu hành chẳng gặp ma chướng ư? Không có chuyện ấy đâu nhé. Nếu quư vị có năng lực biện định, nếu quư vị nhận biết chúng nó, nhận biết chúng nó chẳng đáng sợ, chúng nó sẽ chẳng thể chướng ngại quư vị. Sợ rằng quư vị chưa nhận biết, sẽ bị mắc lừa!

      Trong quá khứ, chúng tôi đă giảng kinh Lăng Nghiêm rất nhiều lần, hiện thời vẫn có người t́m tôi xin giảng, tôi không giảng nữa. Tôi nói hiện thời tôi giảng kinh Di Đà, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ. Do đây có thể biết: Kinh Di Đà công đức vô lượng vô biên. Khi hết thảy kinh pháp đă diệt sạch, kinh này vẫn c̣n lại trên đời suốt một trăm năm, diệt mất sau cùng. Do đây có thể biết rằng: Bộ kinh này công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn! Học Phật chỉ có nương theo bộ kinh này th́ c̣n có hy vọng, c̣n có thể văng sanh Tịnh Độ. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn, đúng là từ bi đến mức cùng cực.

 

      (Diễn) Pháp diệt thời, ca-sa tự nhiên biến bạch.

      () 法滅時袈裟自然變白。

      (Diễn: Khi pháp diệt, áo ca-sa tự nhiên đổi thành trắng).

     

      Đây là nói theo h́nh tướng. Ca-sa (Kasāya) lànhiễm sắc y” (y nhuộm màu xậm), đến khi pháp diệt, không ai mặc y nhiễm sắc nữa!

 

      (Diễn) Tạng kinh tự nhiên vô tự, thập lục La Hán tận thâu thế gian nhất thiết kinh pháp, trữ ư đồng tháp, nhiễu tháp kinh hành, thán ngôn: “Thích Ca pháp diệt”.

      () 藏經自然無字,十六羅漢盡收世間一切經法貯於銅塔,遶塔經行。歎言:釋迦法滅。

      (Diễn: Tạng kinh tự nhiên không c̣n chữ. Mười sáu vị La Hán gom sạch hết thảy các kinh pháp trong thế gian chứa trong tháp đồng, đi kinh hành quanh tháp, than thở: “Pháp của Phật Thích Ca đă diệt”).

 

      Thán” () là khôn ngăn xúc cảm than thở; lúc ấy, mười sáu vị đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là mười sáu vị Đại A La Hán thâu cất các kinh điển, chứa trong cái tháp bằng đồng.

 

      (Diễn) Nhiên hậu thử tháp trầm chí Kim Cang tế, tắc thế giới pháp diệt dă.

      () 然後此塔沈至金剛際,則世界法滅也。

      (Diễn: Sau đó, tháp ấy ch́m xuống tận Kim Cang tế[3], tức là pháp diệt mất trên toàn thế giới).

 

      Giáo pháp của cả một đời Thích Ca Mâu Ni Phật cáo chung, ắt phải đợi đến năm mươi sáu ức vạn năm sau. Di Lặc Phật đến thế gian này thị hiện thành Phật, lại giảng kinh, thuyết pháp. Quư vị phải biết: Thời gian mà thế gian này có Phật pháp rất ngắn ngủi, tạm bợ; nói chung là một vạn hai ngàn năm. Thời gian không có Phật pháp hết sức dài, tức là cách một khoảng thời gian gồm năm mươi sáu ức vạn năm không có Phật pháp. Không có Phật pháp, chúng sanh chẳng có cơ hội vượt thoát tam giới, chẳng có cơ hội thoát sanh tử luân hồi. V́ thế thời gian luân hồi dài lâu!

      Trong một đời này, chúng ta may mắn gặp gỡ pháp môn này, nói cách khác, có được cơ duyên này, chúng ta có thể đắc độ trong một đời này, có thể giải quyết vấn đề, nếu bỏ lỡ một đời này, phiền phức sẽ to lắm. Tuy đời sau quư vị có phước báo, nhưng có thể gặp Phật pháp hay không, đó là một vấn đề lớn! Thế giới ngày nay có bốn mươi mấy ức người, có bao nhiêu người được nghe kinh hay nghe một câu A Di Đà Phật trong một đời? V́ thế, có thể đọc bộ kinh này, nghe một câu A Di Đà Phật, chẳng dễ dàng đâu nhé! Lấy ngay Đài Bắc để nói th́ gần tới hai trăm vạn người, nếu quư vị kiểm tra trọn khắp, trong hai trăm vạn người, trong đời này có mấy người nghe kinh này một lần? Có mấy người niệm một câu A Di Đà Phật? Tuyệt đại đa số, sợ rằng đến tám mươi phần trăm, trong một đời này chưa hề nghe kinh, chưa hề niệm một câu Phật hiệu. Nơi Phật giáo hưng thịnh nhất mà c̣n như thế, huống hồ những nơi khác? V́ thế, nhất định phải trân quư nhân duyên khó được này, quả thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, nhưng nay chúng ta có thể gặp gỡ th́ phải trân quư điều này!   

Độc lưu thử kinh” (riêng lưu lại kinh này) là đến lúc cuối cùng trong pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, đại sư nói “tắc tri thao thiên chi tế, thượng tác từ hàng. Đại dạ phương trầm, do xứng pháp cự” (nên biết lúc nước ngập tận trời, c̣n làm chiếc bè Từ, thuở đêm sâu tối mịt, vẫn xứng làm đuốc pháp). Hai câu này là dùng tỷ dụ để nói.

     

      (Diễn) Thao thiên chi tế, đại dạ phương trầm giả: Dụ chúng sanh phiền năo nhật thâm, vô minh nhật hậu. Cổ vân: “Si vân ái đăi tánh thiên hôn, thức hỏa giao tiên tâm đỉnh phất” thị dă.

      () 滔天之際、大夜方沈者,喻眾生煩惱日深,無明日厚,古云痴雲靉靆性天昏,識火交煎心鼎沸是也。

      (Diễn: “Khi nước ngập tận trời, thuở đêm sâu tối mịt”: Sánh ví chúng sanh phiền năo ngày một sâu, vô minh ngày càng dầy. Cổ nhân nói: “Mây si dồn phủ khiến bầu trời chân tánh tối om, lửa thức chen nhau nung cái vạc tâm sôi sùng sục” là nói về chuyện này).

 

      Ái đăi” (靉靆) là mây mù bốc lên, nay chúng ta đi trên xa lộ, có đoạn thường thấy có sương mù, đi lại trong sương mù khá nguy hiểm. Ở đây là nói ngu si phiền năo khiến cho chúng ta mê mất chánh đạo, bất tri bất giác đi vào đường tà, ngỡ tà là chánh. Câu cuối cùng nhằm h́nh dung phiền năo, Ngũ Ấm lừng lẫy. Đây là do ba tầng đại bi nghĩ thương chúng sanh mà đức Phật giảng kinh này.

 

      (Sớ) Thí chi từ phụ, ưu niệm hậu côn.

      () 譬之慈父,憂念後昆。

      (Sớ: Ví như cha lành, nghĩ lo cho con cháu).

 

      Hậu côn” là hậu duệ.

 

      (Sớ) Tâm vô tận cố.

      () 心無盡故。

      (Sớ: Do tâm vô tận vậy).

 

      Đối với con cháu đời sau, Ngài nghĩ hết sức sâu xa, làm thế nào để con cháu đời đời kiếp kiếp đều có thể bảo toàn, đều đạt được hạnh phúc. Người Trung Quốc dụng tâm ở chỗ này nhiều hơn người ngoại quốc. Người ngoại quốc suy tính cho con cháu quả thật không nhiều lắm. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc nghĩ giùm con cháu quá nhiều, nếu nay chúng ta không khéo học sẽ chẳng xứng với tổ tiên. Điều đầu tiên là văn chương Văn Ngôn, mọi người chẳng học văn chương Văn Ngôn, làm sao có thể xứng với tổ tiên? Đấy là tổ tiên đă suy nghĩ thay cho chúng ta, đấy là một thứ công cụ để truyền trao trí huệ và kinh nghiệm. Hôm nay đă hết thời gian rồi.

 

Tập 52

 

      Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang sáu mươi bảy, đoạn thứ hai của phần Giáo Khởi Nhân Duyên.

 

      (Huyền Nghĩa) Nhị, đặc ư vô lượng pháp môn xuất thắng phương tiện giả, nhập đạo đa môn, bổn vô giản trạch, hiểm di khúc trực, nan dị du phân, tắc vô lượng môn trung, Niệm Phật nhất môn, tối vi phương tiện. Lược trần hữu tứ: Nhất, bất trị Phật thế, đắc thường kiến Phật phương tiện. Nhị, bất đoạn Hoặc nghiệp, đắc xuất luân hồi phương tiện. Tam, bất tu dư hạnh, đắc Ba La Mật phương tiện. Tứ, bất kinh đa kiếp, đắc tật giải thoát phương tiện.

      (玄義) 二、特於無量法門出勝方便者,入道多門,本無揀擇,險夷曲直,難易攸分,則無量門中,念佛一門,最為方便。略陳有四:一不值佛世,得常見佛方便;二不斷惑業,得出輪迴方便;三不修餘行,得波羅密方便;四不經多劫,得疾解脫方便。

      (Huyền Nghĩa: Hai, “đặc biệt trong vô lượng pháp môn nêu ra phương tiện thù thắng”: Có nhiều môn để vào đạo, vốn không chọn lựa, nhưng chia ra thành [các đường lối] hiểm trở, thông suốt, cong, thẳng, khó, dễ rất khác nhau, nên trong vô lượng môn, một môn Niệm Phật là thuận tiện nhất. Nêu đại lược th́ có bốn điều như sau: Một, [đây là] phương tiện [khiến cho hành giả] dù không gặp lúc Phật tại thế mà vẫn thường được thấy Phật. Hai, [đây là] phương tiện [khiến cho hành giả] chẳng đoạn Hoặc nghiệp mà vẫn thoát luân hồi. Ba, [đây là] phương tiện [khiến cho hành giả] chẳng tu các hạnh khác, mà đắc Ba La Mật. Bốn, [đây là] phương tiện [khiến cho hành giả] chẳng trải nhiều kiếp, mau được giải thoát).

 

      Đây là nhân duyên thứ hai khiến đức Phật nói kinh này. Tuy Phật pháp có rất nhiều pháp môn, có thể nói chúng đều là pháp phương tiện, nhưng trong các pháp phương tiện, phương pháp [Niệm Phật] này là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Pháp này rốt ráo thù thắng như thế nào? Tiếp đó, Ngài nêu ra bốn điều. Bốn điều này quả thật là bốn thứ chẳng thể nghĩ bàn. Vừa mở đầu, Ngài bèn nói theo Lư: “Nhập đạo đa môn, bổn vô giản trạch” (Có nhiều môn để vào đạo, vốn không chọn lựa). Tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng đều b́nh đẳng, môn nào cũng đều có thể chứng Vô Thượng Đạo, cho nên nói: Pháp môn b́nh đẳng, không hai, không khác!

 

      (Diễn) Nhập đạo đa môn giả, như Lăng Nghiêm, nhị thập ngũ nhân các thuyết Viên Thông phương tiện.

      () 入道多門者,如楞嚴,二十五人各說圓通方便。

      (Diễn: “Có nhiều môn để nhập đạo”: Như trong kinh Lăng Nghiêm, hai mươi lăm vị [thánh giả], mỗi vị đều nói phương tiện Viên Thông).

 

      Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật hỏi các vị Bồ Tát rốt ráo dùng phương pháp nào tu hành để chứng quả, ngay khi ấy, hai mươi lăm vị Bồ Tát, mỗi vị đều nói ra phương pháp tu hành chứng quả của ḿnh, nhưng mỗi một vị đều nói pháp môn của ḿnh là bậc nhất. V́ thế, không có thứ hai, môn nào cũng là bậc nhất! Hai mươi lăm vị Bồ Tát này tượng trưng cho vô lượng pháp môn do đức Phật đă nói. Cớ sao vô lượng pháp môn chỉ có hai mươi lăm vị Bồ Tát đại diện? Quy nạp vô lượng pháp môn thành hai mươi lăm loại; hai mươi lăm loại ấy gồm sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại. Gộp chung tất cả các pháp môn, nói chung chẳng ngoài hai mươi lăm loại lớn này, tức là mười tám giới cộng thêm bảy đại. V́ thế, [hai mươi lăm pháp Viên Thông] đại diện cho tám vạn bốn ngàn pháp môn. Vô lượng pháp môn, môn nào cũng đều có thể nhập đạo, môn nào cũng là bậc nhất. Nói theo Lư, pháp môn thật sự b́nh đẳng, chẳng cần phải chọn lựa, chẳng cần chọn lọc. Nói theo Sự, do căn tánh của chúng ta khác nhau, cho nên phải chọn lựa. V́ thế, nói “hiểm di khúc trực, nan dị du phân” (chia ra hiểm trở, thông suốt, cong, thẳng, khó, dễ rất khác nhau), đạo lư ở chỗ này.

      Có những pháp môn rất khó tu học, người b́nh thường chẳng thể tu học được. Có những pháp môn tu học dễ dàng hơn. Dẫu dễ dàng, nhưng nói thật ra, căn tánh của mỗi người vẫn khác nhau. Ví như có người thích niệm Phật, suốt ngày từ sáng đến tối Phật hiệu liên tục không gián đoạn, người ấy niệm rất hoan hỷ. Có kẻ chẳng thích niệm Phật, niệm một chút bèn gián đoạn. Quư vị bảo họ tụng niệm khóa tụng sáng tối, niệm một tiếng rưỡi đồng hồ th́ họ niệm được! Quư vị bảo họ suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, họ chẳng làm được! Đủ thấy căn tánh khác nhau. Có những người thích tụng kinh, càng tụng càng thấy thú vị. Tụng kinh th́ được, cả ngày tụng suốt mười tiếng đồng hồ cũng chẳng mệt, chẳng chán; nhưng bảo họ niệm Phật, niệm một tiếng đồng hồ bèn ngủ gục. Căn tánh của mỗi người khác nhau, do vậy mà pháp môn này có khó, dễ! Đủ thấy khó hay dễ chẳng phải do chính pháp môn! Chính v́ như thế, Phật, Bồ Tát, tổ sư đại đức bảo chúng ta: Nhất định phải chọn lựa [pháp môn] phù hợp căn tánh và sự ưa thích của chính ḿnh. Thế nhưng chọn lựa th́ chúng ta thường là chưa thâm nhập toàn bộ Phật pháp, chưa thể liễu giải, pháp môn nhiều ngần ấy, chọn pháp môn nào mới là tốt đẹp đây? Nếu mỗi pháp môn đều thử, thử xong rồi sẽ quay lại chọn lựa, sợ rằng dẫu chúng ta sống đến hai trăm năm vẫn thử chưa xong! Đấy cũng là một vấn đề khó khăn trong thực tế. Chúng ta không có thọ mạng dài lâu như vậy, không có thời gian dài như vậy, há chẳng lầm lỡ đại sự của chính ḿnh ư? V́ thế, Phật, Bồ Tát phải chọn lựa thay cho chúng ta.

      Tuy dạy chúng ta pháp môn này, nhưng trong pháp môn này c̣n có phương tiện, ví như vừa mới nói đến niệm Phật, niệm Phật có bốn loại: Tŕ Danh, Quán Tưởng, Quán Tượng, Thật Tướng. Có bốn loại lớn. Trong mỗi một loại, lại có rất nhiều phương tiện, thật sự là “đại khai phương tiện môn” (mở rộng cửa phương tiện)! Chỗ thù thắng của pháp môn này được nêu ra trong bốn điều kế tiếp, tức là bốn món chẳng thể nghĩ bàn. Món thứ nhất là “bất trị Phật thế, đắc thường kiến Phật phương tiện” (phương tiện chẳng gặp lúc đức Phật tại thế mà thường được thấy Phật). Học Phật mà nếu chẳng gặp Phật, rất khó thành tựu!

 

      (Diễn) Bất trị Phật thế, vị Thích Ca dĩ quá.

      () 不值佛世,謂釋迦已過。

      (Diễn: “Chẳng gặp Phật tại thế”, ư nói: Phật Thích Ca đă diệt độ).

 

      Thích Ca Mâu Ni Phật đă không c̣n ở trên đời, đă diệt độ.

 

      (Diễn) Từ Thị vị lai.

      () 慈氏未來。

      (Diễn: Di Lặc Phật chưa giáng thế).

 

      Từ Thị” là Di Lặc Phật, Ngài c̣n chưa xuất thế. Trong Di Lặc Hạ Sanh Kinh, đức Phật bảo chúng ta: Năm mươi sáu ức vạn năm sau, Di Lặc Bồ Tát mới giáng sanh, thời gian ấy khá dài. Di Lặc Bồ Tát c̣n chưa giáng sanh; do vậy, hiện thời chúng ta chẳng có cơ hội gặp Phật.

 

      (Diễn) Đắc thường kiến Phật hữu tam nghĩa.

      () 得常見佛有三義。

      (Diễn: “Thường được thấy Phật” có ba ư nghĩa).

 

      Thế nhưng tu pháp môn này có thể thấy Phật, trong ấy có ba ư nghĩa.

     

      (Diễn) Nhất, lâm chung chi tế, Phật lai tiếp dẫn.

      () 一、臨終之際,佛來接引。

      (Diễn: Một, lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn).

 

      Quư vị thấy Phật, nhất định thấy Phật đến dẫn quư vị về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gần đây nhất, khi lăo pháp sư Quảng Khâm văng sanh, thấy Tây Phương Tam Thánh dẫn các vị thượng thiện nhân trong thế giới Tây Phương đến tiếp dẫn Ngài văng sanh, đó là “thấy Phật”.

     

      (Diễn) Nhị, dĩ sanh chi hậu, thường kiến Di Đà.

      () 二、已生之後,常見彌陀。

      (Diễn: Hai là sau khi đă văng sanh, thường gặp Phật Di Đà).

 

      Sau khi quư vị văng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hằng ngày gặp Phật. Không chỉ thấy A Di Đà Phật, mà chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới đều thường gặp gỡ. Trong kinh nói rất rơ ràng, người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có thói quen mỗi sáng sớm đều đi lễ Phật, lễ bao nhiêu vị Phật? Lễ mười vạn ức Phật! Lại thưa cùng quư vị: Mỗi ngày lễ mười vạn ức Phật khác nhau. Phật vô lượng vô biên, mỗi ngày lễ mười vạn ức, do vậy, họ có thể gặp vô lượng Phật. Duy nhất pháp môn này mới có phương tiện thù thắng ấy, học các pháp môn khác sẽ không có cách nào thấy Phật nhiều ngần ấy, rất khó thành tựu trong một đời!

 

      (Diễn) Tam, Thiền Quán chi trung, đắc đổ thánh tướng.

      () 三、禪觀之中,得睹聖相。

      (Diễn: Ba là trong lúc Thiền Quán, được thấy h́nh tướng của chư thánh).

     

      Quư vị phải nhớ: Nói “Thiền Quán” chẳng phải là bảo quư vị tham Thiền! Thiền Quán là nhất tâm, khi trong tâm thanh tịnh, quư vị niệm Phật đến mức tâm thanh tịnh, niệm đến mức nhất tâm; khi ấy, quư vị cũng thấy Phật, thấy Bồ Tát. Rất nhiều vị đồng tu chúng ta có được cảnh giới như vậy, c̣n có rất nhiều vị đồng tu tự ḿnh thật sự thấy Phật, thấy Bồ Tát, họ mới tin tưởng. V́ thế, tâm thanh tịnh mới có cảm ứng với Phật, nhất tâm bất loạn là Thiền Định vô thượng rất sâu, chúng ta cần phải hiểu điều này. Đây là điều chẳng thể nghĩ bàn thứ nhất.

      Thứ hai là “bất đoạn Hoặc nghiệp, đắc xuất luân hồi phương tiện” (phương tiện chẳng đoạn Hoặc nghiệp mà có thể thoát luân hồi).

 

      (Diễn) Bất đoạn Hoặc phương tiện giả, như Tiểu Thừa tất đoạn tận Kiến Tư, phương xuất tam giới.

      () 不斷惑方便者,如小乘必斷盡見思,方出三界。

      (Diễn: “Phương tiện chẳng đoạn Hoặc”: Như Tiểu Thừa ắt phải đoạn hết Kiến Tư phiền năo th́ mới ra khỏi tam giới).

 

      Đây là nói về thánh nhân Tiểu Thừa. Tứ Quả A La Hán nhất định phải đoạn sạch Kiến Tư phiền năo rồi mới có thể vượt thoát tam giới, vượt thoát lục đạo. Nếu đoạn sạch Kiến Tư phiền năo th́ nói thật ra, chắc chắn là phàm phu chẳng thể thực hiện trong một đời được! Đừng nói Kiến Tư phiền năo, bất cứ một điều nào trong Kiến Hoặc cũng đều chẳng dễ ǵ đoạn trừ trong một đời! Đối với Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Thủ Kiến, Tà Kiến, quư vị có thể đoạn sạch sành sanh bất cứ một thứ nào trong một đời, quả thật chẳng dễ dàng! Nói cách khác, quư vị tu các pháp môn khác, tu những pháp Tiểu Thừa, có thể thoát tam giới, liễu sanh tử hay chăng? Chẳng thể nào!

     

      (Diễn) Đại Thừa nhân trực chí mạng căn đoạn tận, nghiệp thức khô can, thỉ xuất sanh tử.

      () 大乘人直至命根斷盡,業識枯乾,始出生死。

      (Diễn: Người Đại Thừa th́ măi cho đến khi mạng căn đoạn sạch, nghiệp thức khô ran, mới ra khỏi sanh tử).

     

      Điều kiện này chẳng khác người Tiểu Thừa. Lấy Viên Giáo để nói th́ Bồ Tát thuộc địa vị Thất Tín đă đoạn sạch Kiến Tư phiền năo, nghiệp thức khô khan, vượt thoát tam giới. Địa vị Sơ Tín Bồ Tát trong Viên Giáo có mức độ đoạn Hoặc tương đương với quả Tu Đà Hoàn bên Tiểu Thừa, tức là bằng với Sơ Quả. Sơ Tín Bồ Tát của Viên Giáo bằng với Sơ Quả trong Tiểu Thừa. Thất Tín Bồ Tát trong Viên Giáo bằng với Tứ Quả trong Tiểu Thừa. Quư vị biết [để đạt tới những quả vị ấy] thật sự khó khăn, chẳng dễ dàng! Sơ Quả thánh nhân có hai điều đảm bảo: Thứ nhất là đảm bảo không đọa trong tam ác đạo, đảm bảo thứ hai là sanh trong cơi trời cơi người bảy lần rồi sẽ nhất định chứng quả A La Hán. Thế nhưng con người trong thế gian thọ mạng ngắn ngủi, cơi trời thọ mạng lâu dài, thời gian ấy tính ra đều là những con số thiên văn. V́ thế, chúng ta cần phải hiểu rơ, phải thấu triệt, liễu sanh tử xuất tam giới chẳng hề dễ dàng!

 

      (Diễn) Cố vân: “Hào ly hệ niệm, tam đồ nghiệp nhân, miết nhĩ t́nh sanh, vạn kiếp ky tỏa”.

      () 故云毫釐繫念,三途業因,瞥爾情生,萬劫羈鎖。

      (Diễn: Cho nên nói: “Mảy may hệ niệm là nghiệp nhân trong tam đồ, t́nh sanh trong chớp mắt, ràng buộc vạn kiếp”).

 

      Chúng ta phải đọc bài kệ này nhiều lần, phải học thuộc. Mười sáu chữ này đơn giản, nhưng đă nói lên căn bản sanh tử luân hồi. V́ sao quư vị chẳng thể thành tựu? Phía trên đă nói “pháp môn b́nh đẳng, không có cao hay thấp”, chẳng sai! Cái gốc bệnh khiến cho quư vị chẳng thể thành tựu là ở chỗ này. Nói theo cách bây giờ, “hệ niệm” là trong tâm quư vị vướng mắc, quư vị chỉ có tơ hào vướng mắc, sẽ chẳng ra khỏi lục đạo. Chẳng ra khỏi lục đạo, sẽ phần nhiều ở trong tam đồ, ít khi sanh trong tam thiện đạo. Chuyện này rất phiền phức. Khi nào tâm quư vị mới chẳng có vướng mắc ǵ? Người học Phật chúng ta phải dè chừng sâu xa!

      Chúng ta học Phật nhằm mục đích nào? Cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhằm mục tiêu ấy. Đă là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, những chuyện chẳng liên can với Tây Phương Tịnh Độ đều buông xuống hết. Không chỉ buông xuống pháp thế gian, mà pháp Đại Thừa, pháp Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo đều buông xuống hết. Đấy mới là thật sự tin tưởng. Kinh chỉ niệm một bộ. Nói thật ra, một bộ kinh là đủ rồi. Pháp môn là một câu A Di Đà Phật, niệm mệt rồi bèn đọc kinh, đọc mệt rồi bèn niệm Phật. Đấy là đại sự duy nhất của chúng ta trong một đời, như vậy th́ mới có thể văng sanh. Đấy mới gọi là “ḷng tin chân thành, nguyện thiết tha”, nhất định văng sanh. Chúng ta hăy suy nghĩ xem những chuyện vướng mắc trong bụng dạ có quét sạch được hay không?

      Miết nhĩ t́nh sanh, vạn kiếp ky tỏa” (T́nh sanh trong chớp mắt, ràng buộc vạn kiếp): Tỏa (: xiềng) là h́nh cụ (dụng cụ để tra tấn), là một loại gông cùm, c̣ng tay, xiềng chân, đây là tỷ dụ. Ngay cả trong một thời gian cực ngắn, sáu căn của quư vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài bèn khởi lên vọng niệm. “T́nh sanh” là khởi ư niệm, dấy vọng niệm. Câu trước là nói lúc sáu căn chưa tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, chính ḿnh khởi vọng tưởng, tập khí phiền năo, vướng mắc trong ḷng chưa buông xuống được! Hai câu sau là nói khi quư vị đối cảnh nẩy sanh t́nh thức, cũng là đối trước cảnh dấy lên ư niệm. Trong kinh Kim Cang, đức Phật dạy chúng ta: “Bất thủ ư tướng, như như bất động” (chẳng giữ lấy tướng, như như bất động). Như như bất động là nói tới hai câu trên [trong bài kệ ở đây], chân tâm của chính ḿnh thanh tịnh, vướng mắc ǵ cũng chẳng có, chẳng động tâm. Hai câu kệ sau là chẳng chấp tướng. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm, như vậy mới là đúng! Nếu nói “ngoài chấp tướng, bên trong động tâm”, đấy chính là căn bản của luân hồi trong tam đồ lục đạo, chúng ta không có cách nào thoát ĺa được! Phương pháp Niệm Phật nói “đới nghiệp văng sanh”, chính là nói “chẳng đoạn Hoặc nghiệp”, chưa đoạn được những thứ này! Tuy chưa đoạn nhưng phải thế nào? Phải chế phục nó!

 

      (Diễn) Kim thử niệm Phật, đản năng phục vọng, tức đắc văng sanh cố.

      () 今此念佛,但能伏妄,即得往生故。

      (Diễn: Nay pháp niệm Phật này, chỉ cần khuất phục vọng niệm, liền được văng sanh).

 

      Chế phục vọng niệm, chúng ta làm được điều này. Muốn đoạn trừ nó, quả thật chẳng dễ dàng! Chính ḿnh thật sự nỗ lực một chút, sẽ có thể chế phục Hoặc nghiệp. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm, tạm thời chế ngự, tạm thời “chẳng chấp tướng, chẳng động tâm” th́ làm được, như vậy là sẽ có thể đới nghiệp văng sanh. Pháp môn này so với các pháp môn khác thật sự thuận tiện hơn ở chỗ này, hết sức khó có!

      Bất tu dư hạnh, đắc Ba La Mật phương tiện” (là phương tiện chẳng tu các hạnh khác mà đắc Ba La Mật). Ba La Mật (Pāramitā) là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là “công đức viên măn”.

 

      (Diễn) Bất tu dư hạnh phương tiện giả, như Bố Thí, tất tu tam luân không tịch.

      () 不修餘行方便者,如布施,必須三輪空寂。

      (Diễn: “Phương tiện chẳng tu các hạnh khác”: Như Bố Thí ắt cần phải tam luân không tịch).

 

      Đấy mới là Bố Thí Ba La Mật, tức là Bố Thí Độ viên măn.

 

      (Diễn) Tŕ Giới, tắc bất khuyết, bất phá.

      () 持戒,則不缺不破。

      (Diễn: Tŕ Giới th́ chẳng thiếu sót, chẳng phá giới).

 

      Tŕ Giới nhất định phải chẳng thiếu sót, chẳng phá giới th́ Tŕ Giới mới là viên măn.

 

      (Diễn) Năi chí tùy Định cụ túc, phương viết Ba La Mật.

      () 乃至隨定具足,方曰波羅密。

      (Diễn: Cho đến Định phải đầy đủ th́ mới gọi là Ba La Mật).

 

      Trong Lục Độ chỉ nêu lên hai điều, sau đó c̣n có Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định và Bát Nhă, muốn thực hiện viên măn thứ nào cũng đều chẳng dễ dàng!

     

(Diễn) Thành phi dị tu dă.

() 誠非易修也。

(Diễn: Thật chẳng dễ tu vậy!)

 

Nay chúng ta nói tới tu Lục Độ, mỗi một điều chỉ có thể thực hiện được một hai phần trong ngàn vạn phần mà thôi, không có cách nào thực hiện viên măn. Tu thành tựu rất khó khăn, nhưng đối với pháp môn này th́...

 

(Diễn) Kim tư niệm Phật, bất xuất nhất tâm, vạn hạnh cụ túc cố.

() 今茲念佛,不出一心,萬行具足故。

(Diễn: Nay pháp niệm Phật này chẳng ra ngoài nhất tâm, mà muôn hạnh đầy đủ).

 

Điều này chẳng thể nghĩ bàn! Dùng một câu A Di Đà Phật, nếu quư vị niệm đến mức nhất tâm bất loạn th́ Lục Độ vạn hạnh thảy đều viên măn, chẳng cần phải tu những hạnh khác. Tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng cần phải tu trọn, một môn này đầy đủ hết thảy các pháp môn; đây là điều chẳng thể nghĩ bàn thứ ba.

      Điều thứ tư là “bất kinh đa kiếp, đắc tật giải thoát phương tiện” (là phương tiện chẳng cần trải nhiều kiếp, mà mau chóng đạt giải thoát). “Tật” () là mau chóng, chúng ta xem lời chú giải của đoạn này.

 

      (Diễn) Y dư pháp tu, thiên sanh luyện tánh, bách kiếp điều tâm, phương đắc giải thoát.

      () 依餘法修,千生煉性,百劫調心,方得解脫。

      (Diễn: Nương theo pháp khác để tu th́ ngàn đời luyện tánh, trăm kiếp điều phục cái tâm, mới ḥng giải thoát).

 

      Đây là nói về các pháp môn thông thường. Quư vị tu các pháp môn khác, thời gian dài lắm! Thông thường, trong kinh Tiểu Thừa, đức Phật nói là ba đại A-tăng-kỳ kiếp, nhưng trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật nói là vô lượng kiếp. Luận theo phía phàm phu chúng ta, để tu thành Phật phải trải qua một thời gian rất dài. Dù đă thành Phật rồi, kinh c̣n nói: Bồ Tát tu thành Vô Thượng Đạo c̣n phải dùng một trăm kiếp để tu tướng hảo, tu phước, v́ sao? Thiếu phước báo sẽ chẳng thể độ chúng sanh, vẫn phải đặc biệt dùng thời gian một trăm kiếp để tu phước như vậy mới ḥng phổ độ chúng sanh.

 

      (Diễn) Thiền môn tuy vân nhất sanh liễu đạo, diệc năi đa kiếp huân tu.

      () 禪門雖云一生了道,亦乃多劫熏修。

      (Diễn: Thiền môn tuy nói liễu đạo trong một đời, vẫn là nhiều kiếp huân tu).

 

      Thiền và Mật đều giống nhau, Mật Tông nói “tức thân thành Phật” (thành Phật ngay nơi thân này), nhà Thiền nói “nhất sanh liễu đạo”, chẳng phải là trong một đời mà tu thành! Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ người ấy đều tu, đời này thành thục nên mới có thể thành tựu! Đời quá khứ không có cơ sở thiện căn sâu dầy, chỉ dựa vào sự huân tu trong đời này, sẽ chẳng thể thành công. Trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc, người thành tựu cao nhất là Lục Tổ đại sư. Trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc, không có một vị tổ sư [Thiền Tông] nào có thể sánh bằng Ngài. Một đời Ngài độ người thành tựu có bốn mươi ba người minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ, chẳng phải là ai cũng đều có thể thành tựu. Lục Tổ trụ tại chùa Nam Hoa[4] ba mươi bảy năm, khi ấy, chùa có tên là Bảo Lâm, suốt đời Ngài chẳng ĺa khỏi đạo tràng ấy. Ba mươi bảy năm dạy học, chẳng biết có bao nhiều người tu theo, người thành tựu mới chỉ là bốn mươi ba vị. Há có phải là ai cũng có phần ư? Do vậy, phải hiểu rằng: Bốn mươi ba vị ấy đều đă nhiều kiếp huân tu, nhân duyên chín muồi trong hội của đại sư nên mới đắc độ. Chẳng phải là hạng phàm phu lè tè sát đất mà ḥng thành tựu!

      Nhưng pháp môn Niệm Phật này thật sự khác hẳn! Chúng ta thấy Huệ Viễn đại sư thời Tấn là người đầu tiên đề xướng pháp môn Niệm Phật. Ngài lập liên xă tại Lô Sơn tỉnh Giang Tây, trên thực tế là một cái am tranh, có một trăm hai mươi ba người cùng tu, ai nấy đều văng sanh. Một trăm phần trăm thành tựu! Những người thành tựu nơi Lục Tổ đại sư có thể nói là thành tựu một phần vạn, trong một vạn người chỉ có một người [thành tựu], nhưng Lô Sơn Liên Xă của Viễn Công là một trăm phần trăm thành tựu, không ai chẳng thành tựu. Nh́n từ chỗ này, khó và dễ rành rành! Tu pháp môn này, chắc chắn có thể thành tựu; tu các pháp môn khác, chưa chắc đă có thể thành tựu, tùy thuộc vào thiện căn, phước đức, và nhân duyên của quư vị trong quá khứ. Tiếp đó, Ngài dẫn lời Vĩnh Gia đại sư:

 

      (Diễn) Như Vĩnh Gia vân.

      () 如永嘉云。

      (Diễn: Như ngài Vĩnh Gia nói).

 

      Trong Chứng Đạo Ca, Vĩnh Gia đại sư đă nói về chính ḿnh.

 

      (Diễn) “Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn sanh cuống hoặc”, thị dă.

      () 吾早曾經多劫修,不是等閒生誑惑是也。

      (Diễn: “Tôi đă tu qua bao nhiêu kiếp từ lâu, chẳng phải là chuyện dễ dăi mà ḥng dối gạt, mê hoặc [người đời][5]”, chính là nói về chuyện này).

     

      Vĩnh Gia đại sư là một trong bốn mươi ba người [đắc độ] trong hội của Lục Tổ. Ngài tự nói: Ngài đă tu hành nhiều đời nhiều kiếp, chẳng phải là hạng người ơ hờ, chẳng phải là trong một đời này, mà là tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Nói cách khác, bất cứ pháp môn nào khác đều là tu nhiều đời nhiều kiếp, chẳng hề nói “thành tựu trong một đời!” Thật sự nói “thành tựu trong một đời” chỉ có pháp môn này. Điều này thật sự chẳng thể nghĩ bàn, mà cũng là “pháp khó tin” được nhắc đến một lần nữa trong kinh này.

 

      (Diễn) Kim tư niệm Phật, đản xưng niệm Di Đà, tật đăng bỉ ngạn cố.

() 今茲念佛,但稱念彌陀,疾登彼岸故。

      (Diễn: Nay pháp Niệm Phật này chỉ xưng niệm Di Đà bèn mau chóng lên bờ kia).

 

      Đây là pháp môn phương tiện cầu được giải thoát nhanh chóng nhất. Nói thật ra, bất cứ một pháp môn nào cũng đều chẳng nhanh hơn pháp môn này, bất cứ một pháp môn nào cũng đều chẳng thể ổn thỏa, thích đáng hơn pháp môn này. Pháp môn này ổn thỏa, thích đáng, viên đốn, thẳng chóng, nhanh lẹ. Đối với chúng ta mà nói, quả thật là pháp môn bậc nhất!

     

      (Sớ) Pháp môn giả, đạo thể u huyền, tùng môn thỉ nhập, vị môn bất đồng, cố vân vô lượng.

      () 法門者,道體幽玄,從門始入,為門不同,故云無量。

      (Sớ: “Pháp môn”: Đạo thể sâu xa, huyền diệu, từ cửa mà bắt đầu tiến vào. Do cửa vào khác nhau, nên nói là “vô lượng”).

 

      Trước hết giải thích chữ “pháp môn”, rồi nói số lượng của pháp môn quả thật quá nhiều. Pháp là ǵ? Môn là ǵ? Xin hăy xem chú giải.

 

      (Diễn) Pháp môn giả, quỹ sanh vật giải viết “pháp”, thánh trí thông du viết “môn”.

      () 法門者,軌生物解曰法,聖智通游曰門。

      (Diễn: “Pháp môn”: Tuân theo sẽ khiến cho hữu t́nh chúng sanh nẩy sanh sự hiểu biết th́ gọi là “pháp”; nhờ đó mà thông đạt trí của chư thánh th́ gọi là “môn”).

 

      Đây là định nghĩa của hai chữ “pháp môn”. Quư vị phải nhớ, trong tương lai, bất luận quư vị đọc kinh luận nào, chỉ cần thấy chữ “pháp môn” đều hiểu theo cách giảng ở đây, không có cách giải thích thứ hai. “Quỹ” () là quy tắc, có nghĩa là “quỹ đạo”, nay chúng ta thường gọi là “nguyên lư, nguyên tắc”. Chữ “vật” () chỉ hữu t́nh chúng sanh. Ngài không nói “người”, v́ nói “người” th́ những loài chúng sanh trong thiên đạo, súc sanh, quỷ, địa ngục không có phần. Ngài nói “vật” th́ hữu t́nh chúng sanh trong lục đạo đều bao gồm. Hữu t́nh chúng sanh trong lục đạo chiếu theo “quỹ đạo” này, tức là chiếu theo pháp tắc, “quỹ” có nghĩa là pháp tắc, phương pháp, nguyên lư, nguyên tắc, sẽ có thể sanh Giải, tức là có thể lư giải, thông hiểu, đó gọi là “quỹ sanh vật giải” (tuân theo quy tắc sẽ khiến cho hữu t́nh chúng sanh thông hiểu). Đó gọi là “pháp”. “Môn” là khai trí huệ. Quư vị từ phương pháp này mà mở mang trí huệ, đó gọi là Môn. Trí huệ ấy chẳng phải là trí huệ thông thường, mà là trí huệ của Phật, Bồ Tát; do vậy gọi là “thánh trí”. Chư Phật, Bồ Tát đều dựa theo phương pháp ấy để khai trí huệ, nên gọi là “thánh trí thông du”, “thông” () là thông đạt, thông suốt, chẳng trở ngại, đó gọi là Môn. Đây là định nghĩa của hai chữ “pháp môn”. Dưới đây là lời giải thích những ư nghĩa được bao hàm [trong hai câu Sớ].

 

      (Diễn) Đạo thể u huyền giả.

      () 道體幽玄者。

      (Diễn: “Đạo thể u huyền” là...)

 

      Nói thật ra, chữ “đạo” chỉ Chân Như tự tánh của chúng ta, mà cũng là bản thể của hết thảy muôn pháp. Nói cách khác, toàn thể vũ trụ và nhân sinh, kể cả bản thân chúng ta từ đâu mà có? Từ chỗ này mà có, từ đây mà sanh. Bản thể có thể sanh, trong Phật pháp gọi [bản thể] là “tự tánh, bổn tánh”. Bổn tánh có thể sanh, nó là bản thể của đại đạo, hết thảy vạn pháp được sanh bởi nó. Cái có thể sanh (năng sanh) và những cái được sanh (sở sanh) là một, không hai. Nếu luận theo Thể th́ “năng sanh” không có h́nh tướng, không có nơi chốn.

 

      (Diễn) Đạo vô h́nh tướng, vô phương sở.

      () 道無形相,無方所。

      (Diễn: Đạo không có h́nh tướng, không có nơi chốn).

 

      Mắt chúng ta không thấy được, tai không nghe thấy, cũng chẳng ṃ được, thậm chí cũng chẳng nghĩ tưởng được!

 

      (Diễn) Bất khả thấu bạc, vô dung nghĩ nghị.

      () 不可湊泊,無容擬議。

      (Diễn: Chẳng thể nắm bắt, không thể suy tưởng, bàn luận được).

 

      Bất khả thấu bạc” là mảy may miễn cưỡng cũng chẳng thể được! “Vô dung nghĩ nghị”: Không có cách nào suy tưởng hay bàn luận. Đó gọi là “ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt”. H́nh dung Chân Như bổn tánh như vậy đó. Thật ra, h́nh dung như thế nào th́ cũng chẳng có cách nào h́nh dung cho khít khao. Chúng ta phải tự chú tâm thấu hiểu điều này .

 

      (Diễn) Luận Ngữ vân: “Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu”, thị dă.

      () 論語云:仰之彌高,鑽之彌堅,瞻之在前,忽焉在後是也。

      (Diễn: Sách Luận Ngữ có chép: “Càng ngẩng lên trông, càng thấy cao, càng khoét th́ càng cứng, mới nh́n thấy đằng trước, chợt ở đằng sau” là nói về ư này vậy).

     

      Mấy câu này nhằm h́nh dung đạo của Khổng phu tử chẳng thể nghĩ bàn! Ở đây, dùng mấy câu này để tỷ dụ đạo thể; đạo thể u huyền chẳng thể nghĩ bàn!

 

      (Diễn) Tùng môn thỉ nhập giả.

      () 從門始入者。

      (Diễn: “Từ cửa mà bắt đầu tiến vào” là...)

 

      Môn” là pháp môn, nhất định có phương pháp th́ quư vị mới có thể khế nhập, quư vị mới có thể thấu hiểu.

 

      (Diễn) Lăng Nghiêm vân: “Hốt mông thiên vương tứ dữ hoa ốc, yếu nhân môn nhập”.

      () 楞嚴云:忽蒙天王賜與華屋,要因門入。

      (Diễn: Kinh Lăng Nghiêm chép: “Chợt được vua trời ban cho căn nhà đẹp đẽ, phải do cửa để vào”).

 

      Đây là mấy câu do ngài A Nan bạch cùng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu chẳng t́m được cửa, sẽ không có cách nào khế nhập. Nhất định phải có đường lối th́ chúng con mới có thể chứng nhập!

 

      (Diễn): Luận Ngữ vân: “Bất đắc kỳ môn nhi nhập, bất kiến tông miếu chi mỹ, bách quan chi phú”.

      () 論語云:不得其門而入,不見宗廟之美、百官之富。

      (Diễn: Sách Luận Ngữ chép: “Chẳng t́m được cửa để vào, chẳng thấy tông miếu đẹp đẽ, trăm quan giàu có”).

 

      Những điều này đều nhằm nói lên: Học Phật nhất định phải có đường lối. Đường lối khác nhau, nên có vô lượng vô biên [pháp môn] giống như hai mươi lăm môn Viên Thông của kinh Lăng Nghiêm đă được nhắc đến trong phần trước. Có người từ sáu căn mà nhập đạo, có người từ sáu thức mà nhập đạo, có người từ bảy đại mà nhập đạo. Chẳng hạn như Quán Thế Âm Bồ Tát từ Nhĩ Căn mà nhập, Đại Thế Chí Bồ Tát từ Kiến Đại trong bảy đại mà nhập. Bảy đại là Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, Kiến, Thức. Điều này nêu rơ cửa vào nhập đạo của từng người. Pháp môn là phương pháp; phương pháp khác nhau, nhưng phải biết: Tuy phương pháp khác nhau, nhưng cảnh giới sau khi chứng nhập chẳng khác. Giống như giảng đường của chúng ta có rất nhiều cửa, bất luận quư vị theo cửa nào bước vào, cửa tuy khác nhau, nhưng bước vào sẽ thấy [bên trong] hoàn toàn giống nhau, chẳng khác! Do vậy, Phật pháp là “phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ” (phương tiện có nhiều môn, về nguồn không hai đường). Trở về nguồn là một, chắc chắn chẳng có sai khác. Cửa vào rất nhiều vậy!

 

      (Sớ) Quyền xảo tiếp dẫn, linh đắc nhập môn, danh vi phương tiện.

      () 權巧接引,令得入門,名為方便。

      (Sớ: Quyền xảo tiếp dẫn khiến cho được vào cửa, gọi là phương tiện).

 

      Giải thích “phương tiện” là ǵ, phàm là pháp môn th́ đều gọi là “phương tiện”.

 

      (Diễn) Quyền xảo tiếp dẫn linh đắc nhập môn giả, thử môn biến nhất thiết xứ.

      () 權巧接引令得入門者,此門遍一切處。

      (Diễn: Quyền biến khéo léo tiếp dẫn, khiến vào được cửa”: Môn này trọn khắp hết thảy các nơi).

 

      Đây là nói tới pháp môn trong Phật pháp, vô lượng vô biên pháp môn đúng là “biến nhất thiết xứ” (trọn khắp hết thảy mọi nơi). Sáu căn, sáu thức, sáu trần, bảy đại bao gồm hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng sót một pháp nào, quả thật là “trọn khắp hết thảy mọi nơi”.

 

      (Diễn) Đầu đầu khả nhập, pháp pháp kham quy.

      () 頭頭可入,法法堪歸。

      (Diễn: Thứ ǵ cũng đều có thể nhập, pháp nào cũng đáng về).

 

      Vấn đề là quư vị có biết cách sử dụng hay không. Không biết sẽ chẳng có cách nào. Phải biết sử dụng th́ đúng là thứ ǵ cũng là đạo.

 

      (Diễn) Cổ vân.

      () 古云。

      (Diễn: Cổ nhân nói).

     

      Đây là mấy câu “cơ phong” trong nhà Thiền.

 

      (Diễn) Xứ xứ lục dương kham hệ mă, gia gia hữu lộ thấu Trường An”. Kỳ như chúng sanh bất tri, xứ xứ phùng cừ, đầu đầu thác quá dă.

      ()處處綠楊堪繫馬,家家有路透長安,其如眾生不知,處處逢渠,頭頭錯過也。

      (Diễn: “Chốn chốn dương xanh kham buộc ngựa, nhà nhà có lối thấu Trường An”. Nếu chúng sanh chẳng biết, th́ ở đâu cũng vướng mắc, đối với bất cứ chuyện ǵ cũng lỡ làng).

     

      Vào thời ấy, Trường An là kinh đô. Nói thật ra, chẳng có một pháp nào không thể nhập đạo, đáng tiếc là chúng sanh chẳng tự ḿnh nhận biết, tự ḿnh mê hoặc, do vậy “xứ xứ phùng cừ”. “Cừ” () là chỗ nước đọng, không vượt qua được. “Đầu đầu thác quá” (Chỗ nào cũng bỏ lỡ): Nhân duyên này quá tốt đẹp [mà chúng sanh luôn bỏ lỡ], đức Phật tiếp dẫn hết thảy chúng sanh đích xác là tùy cơ tiếp dẫn, hoàn toàn chẳng có phương pháp cố định. Nếu có một phương pháp cố định, lẽ nào cả đời lăo nhân gia phải nói kinh nhiều ngần ấy? Cớ sao Ngài phải nói ra các pháp môn nhiều ngần ấy? Đích xác là không có một phương pháp cố định nào để nói, mà cũng không có phương pháp cố định nào để tiếp dẫn chúng sanh. Đúng là “tùy cơ tiếp dẫn” (tiếp dẫn thuận theo căn cơ của từng đối tượng), người nào gặp được Phật cũng đều đắc độ.

      Hiện thời, chúng ta muốn bàn đến “thắng phương tiện” (phương tiện thù thắng, tuyệt diệu nhất) trong những pháp phương tiện. Chữ “thắng” là nhằm thẳng vào chúng ta để nói. Nói cách khác, [pháp môn được đức Phật dạy trong kinh này] rất thích hợp hoàn cảnh hiện tiền, căn tánh và tŕnh độ của chúng ta. Chúng ta chiếu theo phương pháp này để tu hành, trong một đời này nhất định có thành tựu. Đối với chúng ta mà nói th́ pháp phương tiện này là phương tiện thù thắng.

 

      (Sớ) Nhi ngôn thắng giả, phương tiện trung phương tiện dă.

      () 而言勝者,方便中方便也。

      (Sớ: Nói “thắng” tức là [pháp này] là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện).

 

      Đó gọi là “thắng phương tiện”.

 

      (Sớ) Tức Quán Kinh sở vị “dị” dă.

      () 即觀經所謂異也。

      (Sớ: Chính là như Quán Kinh gọi là “dị” (khác lạ) vậy).

 

      Liên Tŕ đại sư nói đến “thắng phương tiện”, tức là như Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh gọi là “dị phương tiện” (phương tiện lạ lùng).

 

      (Sớ) Đa môn giả, hoặc vị môn môn khả dĩ nhập đạo, hà tất niệm Phật văng sanh.

      () 多門者,或謂門門可以入道,何必念佛往生。

      (Sớ: “Nhiều môn”: Có kẻ nói: “Môn nào cũng đều có thể nhập đạo, sao cứ phải niệm Phật văng sanh?”)

 

      Người nói như vậy có thể nói là từ xưa đến nay đều có, mà c̣n là số đông nữa, chúng ta thường gặp họ. Học Phật, thấy Phật, cần ǵ cứ phải nhất định thấy A Di Đà Phật? Cầu sanh cơi Phật, cớ ǵ cứ nhất định phải sanh về Tây Phương Tịnh Độ? Thế giới của chư Phật vô lượng vô biên, có thế giới Phật nào chẳng đáng sanh về? V́ sao cứ khăng khăng phải sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới? Những lời ấy dường như rất hợp lư, thật ra chẳng phải, v́ sao? Trong ấy có khó, dễ, sai khác rất lớn!

 

      (Sớ) Nhi hữu dị hữu nan.     

      () 而有易有難。

      (Sớ: Nhưng các pháp môn có dễ, có khó).

 

      Đă có khó và dễ th́ phải chọn lựa!

 

      (Sớ) Bất phương vô giản trạch trung nhi thuyết giản trạch.    

      () 不妨無揀擇中而說揀擇。

      (Sớ: Chẳng ngại ǵ nói “chọn lựa” trong cái “vốn không chọn lựa”).

 

      Về Lư th́ không có chọn lựa, nhưng chiếu theo căn tánh của chúng ta mà nói th́ cần phải chọn lựa!

 

      (Sớ) Hiểm giả khi khu nan hành, khúc giả hu hồi nan đáo, dụ dư môn dă.

      () 險者崎嶇難行,曲者紆迴難到,喻餘門也。

    (Sớ: “Hiểm” là gập ghềnh khó đi, “khúc” là ngoắt ngoéo khó đến. [Dùng chữ “hiểm khúc”] để sánh ví các pháp môn khác).

 

      Tỷ dụ các pháp môn khác. Lời chú giải ở đây hết sức đơn giản, nhưng ư nghĩa hết sức sâu rộng.

 

      (Diễn) Khi khu nan hành giả, như tiền hạo bác nan tŕ, u thâm vơng thố đẳng.

      () 崎嶇難行者,如前浩博難持,幽深罔措等。

      (Diễn: “Gập ghềnh khó đi” là như trong phần trước đă nói: Mênh mông, bát ngát khó nắm giữ, sâu thẳm khó thể thực hiện v.v...)

 

      Bất luận Hiển Giáo, Mật Giáo, kinh điển vừa nhiều, vừa khó, lại vừa sâu, chúng ta muốn lư giải, tu học, quả thật chẳng dễ dàng!

 

      (Diễn) Hu hồi nan đáo giả.

      () 紆迴難到者。

      (Diễn: “Ngoắt ngoéo khó đến” là...)

 

      Nếu quư vị không đi đường thẳng, mà đi theo con đường quanh co, ṿng vèo, ngoắt ngoéo, sẽ phải qua rất nhiều đường ṿng mới ḥng đến nơi. V́ thế, phải trải qua thời gian rất lâu.

 

      (Diễn) Như Tăng-kỳ tích hạnh, khoáng kiếp cần tu đẳng.

      () 如僧祇積行,曠劫勤修等。

      (Diễn: Như tích tập công hạnh trong A-tăng-kỳ kiếp, siêng tu bao kiếp dài lâu v.v...)

 

      Tu học các pháp môn khác, hao phí thời gian quá nhiều.

 

      (Sớ) Di thản tắc dị hành, dụ niệm Phật nhân giai khả vi.

      () 夷坦則易行,喻念佛人皆可為。

      (Sớ: Bằng phẳng th́ dễ đi, ví như niệm Phật ai cũng có thể làm được).

 

Di thản” (夷坦) là tỷ dụ. Tỷ dụ con đường bằng phẳng, đường to, thẳng thớm, chẳng có ngơ rẽ, quư vị không biết đường cũng có thể đến nơi. V́ sao? Chỉ có một con đường, noi theo con đường ấy mà đi, cứ đi tới phía trước sẽ đến. Nếu có nhiều khúc quanh, ngoắt ngoéo, sẽ chẳng dễ ǵ kiếm lối được, dễ bị lạc đường! Quư vị tu pháp môn này chẳng đến nỗi lạc lối. Nói cách khác, tu các pháp môn khác, ma chướng rất nhiều, dễ gặp ma chướng. Tu pháp môn này dễ dàng, v́ pháp môn này là con đường thẳng, chỉ cần quư vị thật sự tin là được rồi! Hạ quyết tâm chẳng thay đổi chủ ư, sẽ chẳng đến nỗi chuốc lấy ma chướng, pháp này dễ dàng hơn rất nhiều!

 

      (Sớ) Trực tiệp tắc dị đáo, dụ niệm Phật tốc siêu sanh tử.

      () 直捷則易到,喻念佛速超生死。

      (Sớ: Thẳng tắt sẽ dễ đến, ví như niệm Phật mau vượt thoát sanh tử).

 

      Pháp môn này là pháp môn thẳng chóng. Từ kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy: Người đầu tiên từ nhục thân mà thành Phật trong một đời là Thiện Tài đồng tử, v́ sao Ngài có thể làm được? Ngài tu pháp môn thẳng chóng này! Trong kinh Hoa Nghiêm, bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ thuộc thế giới Hoa Tạng tu những pháp môn khác, đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng mười đại nguyện vương dẫn họ về Cực Lạc. Bọn họ đi ṿng vèo quanh co về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nh́n từ kinh Hoa Nghiêm, Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ quy y cuối cùng trong Đại Thừa Phật pháp. Bất luận quư vị tu một pháp môn nào, đến cuối cùng đều quay về Tây Phương Tịnh Độ. Đă quay về Tây Phương Tịnh Độ th́ niệm A Di Đà Phật là phương pháp thẳng chóng nhất. Chúng ta phải nên hiểu điều này! Dưới đây, Ngài dẫn một đoạn công án.

 

      (Sớ) Như Vy Đề Hy, diệc biến quán thập phương thế giới, nhi duy nguyện sanh Cực Lạc dă.

      () 如韋提希,亦遍觀十方世界,而惟願生極樂也。

      (Sớ: Như bà Vy Đề Hy cũng quán khắp mười phương thế giới, nhưng chỉ nguyện sanh về Cực Lạc).

 

      Đây là một thí dụ hết sức rơ rệt! Phu nhân Vy Đề Hy (Vaidehi) cũng thuộc ḍng dơi vua chúa. Trong thời đức Phật tại thế, bà ta là mẹ của vua A Xà Thế (Ajatasatru). Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh được nói ra là do nhân duyên này.

 

      (Diễn) Vy Đề biến quán nguyện sanh Cực Lạc giả.

      () 韋提遍觀願生極樂者。

      (Diễn: “Vy Đề Hy quán khắp [mười phương thế giới chư Phật], nguyện sanh về Cực Lạc” là....)

 

      Bà ta gặp nạn, con bất hiếu, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Thích Ca Mâu Ni Phật, chính ḿnh muốn làm vị Phật mới, xúi giục A Xà Thế phản bội cha, mưu hại cha ruột, tự ḿnh đoạt lấy ngôi vua, trở thành tân vương, Hai người âm mưu với nhau, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Mẹ ông ta bị giam chặt trong cung cấm, chẳng cho ai đến thăm viếng. Bà ta là một đệ tử kiền thành của Phật, ở trong cung không biết làm sao, bèn hướng lên hư không van vái, cầu xin Thích Ca Mâu Ni Phật cứu bà ta. Đức Phật biết chuyện này, liền phái vị [đệ tử] thần thông đệ nhất là Mục Kiền Liên đi thăm bà, rồi đích thân đức Thế Tôn cũng đến hoàng cung.

 

      (Diễn) Thế Tôn tùng đảnh phóng quang, chiếu thập phương giới.

      () 世尊從頂放光,照十方界。

      (Diễn: Đức Thế Tôn từ đỉnh đầu phóng quanh, chiếu mười phương cơi nước).

 

      Đức Thế Tôn thị hiện thần thông.

 

      (Diễn) Phục thâu bảo quang, kết vi kim đài, kỳ trung phổ hiện thập phương Phật độ, linh Vy Đề biến quán, Vy Đề độc nguyện sanh ư Cực Lạc dă.

      () 復收寶光,結為金臺,其中普現十方佛土,令韋提遍觀,韋提獨願生於極樂也。

      (Diễn: Lại thâu quang minh báu, kết thành đài vàng, trong ấy hiện khắp các cơi Phật trong mười phương, bảo Vy Đề Hy hăy nh́n trọn khắp, nhưng Vy Đề Hy chỉ mong sanh vào Cực Lạc).

 

      Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông thị hiện, đem toàn bộ Tịnh Độ của mười phương chư Phật thị hiện trong không trung cho phu nhân Vy Đề Hy đều có thể thấy được. [Đức Phật dạy]: “Sau khi nh́n xong, bà hăy tự chọn lựa thế giới của vị Phật nào mà bà ưa thích”. Phu nhân Vy Đề Hy nh́n từng cơi xong, chọn Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật dạy cho bà ta phương pháp cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, dùng phương pháp Quán Tưởng. V́ thế, Thập Lục Quán Kinh là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói với phu nhân Vy Đề Hy, truyền xuống như vậy, bà ta nguyện sanh Cực Lạc.

 

      (Sớ) Đắc thường kiến Phật giả, Khởi Tín Luận kư thị Chân Như tam-muội, cập nhị môn Chỉ Quán cánh, phục vân: “Hữu sơ học thị pháp, kỳ tâm khiếp nhược. Dĩ Sa Bà bất thường trị Phật, cụ vị tín tâm nan tựu. Như Lai hữu thắng phương tiện, nhiếp hộ tín tâm, vị chuyên ư niệm Phật, tức sanh Phật độ, thường kiến ư Phật. Như Tu Đa La thuyết: “Chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, tức đắc văng sanh, chung vô hữu thoái”. Thử kinh tắc thất nhật nhất tâm, Phật hiện tại tiền, thị dă. Cố tri Linh Sơn dĩ quá, Long Hoa vị lai, vô Phật thế trung nhi đắc kiến Phật, thị danh tối thắng đệ nhất phương tiện.

      () 得常見佛者,起信論既示真如三昧,及二門止觀竟。復云:有初學是法,其心怯弱,以娑婆不常值佛,懼謂信心難就。如來有勝方便,攝護信心,謂專意念佛,即生佛土,常見於佛。如修多羅說:專念西方極樂世界阿彌陀佛,即得往生,終無有退,此經則七日一心,佛現在前,是也。故知靈山已過,龍華未來,無佛世中而得見佛,是名最勝第一方便。

      (Sớ: “Thường được thấy Phật”: Khởi Tín Luận đă dạy Chân Như tam-muội và hai môn Chỉ - Quán xong, lại nói: “Có kẻ mới học pháp này, tâm kẻ ấy khiếp hăi, yếu ớt, v́ trong cơi Sa Bà chẳng thường gặp Phật, hoảng sợ cho rằng tín tâm khó trọn. Như Lai bèn có phương tiện thù thắng để nhiếp tŕ, bảo vệ tín tâm, đó là: Dốc trọn ư niệm Phật, liền được sanh vào cơi Phật, thường thấy Phật. Như kinh có dạy: “Chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, liền được văng sanh, trọn chẳng thoái chuyển”. Kinh này nói bảy ngày nhất tâm, Phật bèn hiện ra trước mặt, chính là nói tới ư đó. V́ thế biết: Hội Linh Sơn đă qua, thời Long Hoa chưa tới, trong đời không có Phật mà được thấy Phật, nên gọi là phương tiện tối thắng bậc nhất).

     

      Tu Đa La” là Kinh, “Linh Sơn dĩ quá” là Thích Ca Mâu Ni Phật đă diệt độ. “Long Hoa vị lai” là nói Di Lặc Phật chưa ra đời. Trước tiên, đại sư dẫn lời văn từ Khởi Tín Luận để nói. Chân Như tam-muội và “hai môn Chỉ Quán” đều là những thứ hàng sơ học chúng ta mong đạt được. Chân Như tam-muội là ǵ? Chúng ta phải nhận biết chính xác định nghĩa của danh từ thuật ngữ này. Chân Như (Tathāta) là tiếng Phạn dịch ra, Chân là chẳng vọng, Như là Sự và Lư hoàn toàn tương ứng. Ví như “dùng vàng chế đồ vật, món nào cũng đều là vàng”, Tánh giống như Tướng, Tướng giống như Tánh, nhất như, vô nhị như. Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật nói mười món như thị (thập như thị), đấy là nói về Chân Như. “Tam-muội” (Samādhi) là tiếng Phạn dịch âm, có nghĩa là Chánh Thọ, tức sự hưởng thụ đúng mức, b́nh thường. Đúng mức, b́nh thường là ǵ? Ngoài chẳng chấp tướng, trong tâm bất động. Sự thụ dụng ấy đúng mực, b́nh thường. Nếu chấp tướng động tâm sự cảm nhận ấy không đúng mực, bất b́nh thường! Năm thứ cảm nhận “khổ, lạc, ưu, hỷ, xả” là những thứ hưởng thụ không đúng mực, bất b́nh thường của phàm phu trong tam giới lục đạo. Sự hưởng thụ của chư Phật, Bồ Tát, A La Hán là đúng mực, b́nh thường, trong tâm các Ngài không có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, đối với hết thảy pháp đều có cái nh́n b́nh đẳng. V́ sao? Không có một pháp nào chẳng thật, không có một pháp nào chẳng Như!

 

      (Diễn) Chân Như tam-muội, hữu chánh quán, hữu phương tiện.

      () 真如三昧,有正觀、有方便。

      (Diễn: Chân Như tam-muội có chánh quán và phương tiện).

 

      Tức là nói Chân Như tam-muội gồm hai thứ.

 

      (Diễn) Chánh Quán, tức pháp giới nhất tướng, nhất thiết chư pháp, b́nh đẳng vô nhị.

      () 正觀,即法界一相,一切諸法,平等無二。

      (Diễn: Chánh Quán là pháp giới một tướng, hết thảy các pháp b́nh đẳng không hai).

 

      Đây là Chánh Quán. Quư vị biết hết thảy pháp b́nh đẳng, không hai. Do vậy, trong hết thảy các pháp quư vị mới chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, v́ sao? Nó là một, không hai, khởi tâm động niệm liền rớt vào hai, ba. Nếu khi nó đă là một, chắc chắn chẳng có khởi tâm động niệm, đó là Chánh Quán. Chúng ta niệm Phật, niệm đến mức nhất tâm bất loạn th́ mới có thể nhập cảnh giới này, đó gọi là “chứng nhập”, thật sự được thọ dụng, là “chứng ngộ”. Phương tiện là nói tới giải ngộ; tuy được thụ dụng, nhưng không chân thành, thiết tha như trong phần trên (tức chứng ngộ), chưa thật sự được như vậy.

     

      (Diễn) Phương tiện giả, vị thôi cầu Ngũ Ấm, Sắc chi dữ tâm, chung bất khả đắc.

      () 方便者,謂推求五陰色之與心,終不可得。

      (Diễn: Phương tiện là truy t́m Ngũ Ấm, sắc và tâm, trọn chẳng thể được!)

 

      Ví như Tâm Kinh nói “chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không”, đấy chính là Phương Tiện Chân Như tam-muội. Kinh Kim Cang nói: Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, “ba tâm chẳng thể được”. Tâm quá khứ đă qua đi, tâm hiện tại chẳng trụ. Nói tới hiện tại th́ hiện tại đă trở thành quá khứ, tâm vị lai vẫn chưa sanh, vẫn chưa xảy đến. Ba tâm đều chẳng thể được. Thử hỏi quư vị dùng cái tâm nào? Quả thật chẳng thể được! Suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, về căn bản là không có chuyện ấy, tự sanh phiền năo! Trong hoàn toàn hư vọng, tự ḿnh cho là có chuyện như vậy, thật sự là không, quyết định là hư vọng.

 

      (Diễn) Nhược năng quán sát tri tâm vô niệm, tức đắc tùy thuận nhập Chân Như môn cố.

      () 若能觀察知心無念,即得隨順入真如門故。

      (Diễn: Nếu có thể quán sát biết tâm vô niệm, liền được tùy thuận nhập Chân Như môn).

 

      Nếu bản thân chúng ta có thể khéo quán sát th́ đây là “quán chiếu” như trong Phật môn thường nói. “Quán sát” là quán chiếu, biết chân tâm vô niệm, bổn tánh vô niệm. Lục Tổ nói: “Vốn chẳng có một vật, chỗ nào nhuốm bụi trần”. Vốn chẳng có ư niệm, hữu niệm là có vọng niệm. Vốn là vô niệm, ư niệm của quư vị sẽ ngưng dứt, dứt bặt hết thảy vọng niệm, chân tâm bổn tánh của quư vị sẽ hiện tiền; đấy là Chân Như tam-muội hiện tiền, chẳng khác ǵ chư Phật, Bồ Tát. Đấy là nói về Chân Như tam-muội.

 

      (Diễn) Nhị môn Chỉ Quán giả.

      () 二門止觀者。

      (Diễn: Hai môn Chỉ và Quán là...)

 

      Đây đều là nguyên tắc trong dụng công, mà cũng là đại cương của pháp môn. Chính là v́ từ pháp môn này có thể chia thành rất nhiều pháp môn, có thể gọi nó là tổng cương lănh của các pháp môn.

 

      (Diễn) Chỉ, vị chỉ nhất thiết cảnh giới tướng.

      () 止,謂止一切境界相。

      (Diễn: “Chỉ” là dứt hết thảy các tướng cảnh giới).

 

      Chỉ” là đ́nh chỉ, ngưng nghỉ. Ngưng cái ǵ? Ngưng hết thảy vọng niệm, tức là Định, tức là nhất tâm, “ngưng hết thảy các tướng cảnh giới”.

 

      (Diễn) Hữu ly cảnh, trừ tâm, nhị pháp.

      () 有離境、除心,二法。

      (Diễn: Có hai pháp Chỉ là ĺa cảnh và trừ tâm).

 

      Hai thứ phương pháp, một là “ĺa cảnh”, hai là “trừ tâm”. Giống như cách tu hành của người Tiểu Thừa. Người mới học quá nửa là dùng phương pháp ĺa cảnh, v́ sao? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bèn khởi vọng niệm, vậy th́ làm sao? T́m nơi núi sâu chẳng in dấu chân người, t́m nơi ấy để tu hành. Xa ĺa cảnh giới thành thị phồn hoa, xa ĺa cảnh giới, như vậy th́ tâm người ấy sẽ dần dần b́nh tịnh. Đấy là lư do v́ sao người mới học phải trụ nơi tịch tĩnh. A Lan Nhă (Aranya) là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Tịch Tĩnh Xứ. Người tu hành phải chọn lựa nơi này làm đạo tràng, đó là ĺa cảnh; nhưng ĺa cảnh trị đằng ngọn chứ chưa trị tận gốc. Quan trọng nhất là trừ tâm. Trừ tâm là trừ bỏ phân biệt, vọng tưởng, chấp trước trong tâm, đó mới là căn bản. Trong Chỉ lại có nhiều phương pháp, phía sau sẽ c̣n nói thêm.

      Nếu nói đến Quán th́ Quán là quán chiếu, tức là vận dụng trí huệ, c̣n Chỉ đặt nặng nơi Định, dùng công phu định lực. Quán là dùng trí huệ để quán chiếu.

 

      (Diễn) Quán vị phân biệt nhân duyên sanh diệt tướng.

      () 觀謂分別因緣生滅相。

      (Diễn: Quán là phân biệt tướng nhân duyên sanh diệt).

 

      Quán sát” chính là quán sát hết thảy pháp, hết thảy các pháp đều từ nhân duyên sanh và cũng do nhân duyên mà diệt. Nói cách khác, nếu quư vị nhận biết hết thảy các pháp không có tự thể, th́ đó là cách quán sát trí huệ. Chúng ta thường nói “thấy thấu suốt, buông xuống”, Chỉ là buông xuống, Quán là thấy thấu suốt. V́ thế, Chỉ và Quán đôi bên giúp đỡ lẫn nhau, giúp cho nhau thành tựu: Buông xuống giúp quư vị thấy thấu suốt, thấy thấu suốt giúp quư vị buông xuống. Quư vị thật sự có thể thấy hết thảy các pháp do nhân duyên sanh và do nhân duyên mà diệt; nói cách khác, hết thảy các pháp không có tự tánh, không có tự thể độc lập.

      Nói tới “nhân duyên” th́ có rất nhiều điều kiện kết hợp thành, nó không có tự thể. Hiện thời khoa học phát triển, chúng ta đối với hết thảy vật thể, hết thảy h́nh tướng, cho đến hết thảy sinh vật đều có sự hiểu biết kha khá, tuy hiểu biết chúng, nhưng vẫn chưa giác ngộ, vẫn mê nơi đó. Quán là dùng trí huệ chân chánh. Quán rồi phải giác ngộ. Giác ngộ hết thảy pháp vốn không có tự tánh; do vậy, đối với hết thảy các pháp chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, thật sự buông xuống. Đó là tác dụng của Quán.

     

      (Diễn) Hữu pháp tướng, đại bi, đại nguyện, tinh tấn, tứ hạnh.

      () 有法相、大悲、大願、精進,四行。

      (Diễn: Quán có bốn hạnh là pháp tướng, đại bi, đại nguyện và tinh tấn).

 

      Có bốn thứ phương pháp tu hành.

 

      (Diễn) Thị pháp, chỉ tu hành ngũ môn.

      () 是法,指修行五門。

      (Diễn: Chữ “thị pháp” (pháp này) [trong đoạn văn trích dẫn từ Khởi Tín Luận trong lời Sớ] chỉ năm môn tu hành).

 

      Phục vân” là lại nói. “Hữu sơ học thị pháp, kỳ tâm khiếp nhược” (lại có kẻ mới học pháp này, tâm kẻ ấy kinh hăi, yếu ớt): Đối với câu “sơ học thị pháp”, lời chú giải giảng: “Chữ ‘thị pháp’ chỉ năm môn tu hành”, [năm môn tu hành] chính là Bố Thí, Tŕ Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn và Chỉ Quán. Chỉ Quán là Thiền Định, [“năm môn”] là những phương pháp tu hành ấy.

 

      (Diễn) Sơ học thị pháp giả, chỉ Bất Định Tụ chúng sanh, tu tín vị măn giả.

      () 初學是法者,指不定聚眾生,修信未滿者

      (Diễn: Từ ngữ “kẻ mới học pháp này” chỉ Bất Định Tụ chúng sanh, thuộc địa vị tu tín chưa viên măn).

 

      Đây là nói tới kẻ mới học. “Bất Định Tụ” là tâm quư vị c̣n do dự, chưa định, lúc nghĩ học cái này, lúc toan học cái khác, nghe nói cái này cũng hay lắm, cái kia cũng khá, đó gọi là “Bất Định Tụ”. Đây là hiện tượng của kẻ mới học. Khi nào tâm quư vị định lại, công phu của quư vị mới đắc lực. Nếu đối với pháp môn, tâm quư vị do dự, chẳng dứt khoát, bất luận quư vị tu pháp môn nào, bất luận quư vị tu trong một thời gian lâu chừng nào, công phu chẳng đắc lực, giống như con phù du trên mặt nước, vật vờ cuốn theo chiều gió, chẳng có cội rễ! Nhất định phải chọn lấy một pháp môn trong hết thảy các pháp môn, cố định tại một pháp môn. Tu học như thế, quư vị sẽ nhận thấy công phu dần dần đắc lực, cảnh giới mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng chẳng giống nhau. Thậm chí quư vị xem kinh, mỗi ngày có ngộ xứ, cùng là một bộ kinh mà mỗi lần xem là một lần thấy được ư nghĩa mới mẻ, đấy là quư vị có sở đắc. Không có cảnh giới ấy, chứng tỏ tâm quư vị vẫn chưa định. Chân tâm thật sự định th́ hằng ngày niệm Phật hiệu, thân tâm càng sung sướng, mỗi lúc đọc kinh th́ lần nào đọc cũng đều có ngộ xứ. Đích xác khác hẳn!

     

      (Diễn) Kỳ tâm khiếp nhược, thị tâm kư liệt, Sa Bà bất thường trị Phật, thị ngoại khuyết thắng duyên, cố tín hạnh nan thành, tương dục thoái dă.

      () 其心怯弱,是心既劣,娑婆不常值佛,是外缺勝緣,故信行難成,將欲退也。

      (Diễn: Tâm kẻ ấy khiếp nhược là cái tâm đă kém hèn. Sa Bà chẳng thường gặp Phật là bên ngoài thiếu duyên thù thắng, v́ thế, tín hạnh khó thành, sắp bị thoái chuyển).

 

      Kẻ Bất Định Tụ công phu tiến tiến, lùi lùi, thường là tiến ít, lùi nhiều, đây là hiện tượng nơi đại đa số con người. C̣n tiến nhiều, lùi ít là do quư vị đời quá khứ túc căn sâu dầy. Hôm nay đă hết thời gian rồi!

 

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Phần 26 hết

     

     

     [1] Bát Tự (c̣n gọi là Tứ Trụ) là cách đoán vận mạng dựa trên bốn yếu tố năm, tháng, ngày, giờ, từ bốn yếu tố ấy tính ra Can và Chi của chúng nên thành ra tám chữ, v́ thế gọi là Bát Tự. Dựa trên Ngũ Hành tương sanh, tương khắc mà luận đoán vận mạng.

Đếm nét bút” là dựa theo cách viết tên gọi trong tiếng Hán có bao nhiêu nét bút mà vận dụng Âm Dương Ngũ Hành để thiết lập quẻ Dịch tương ứng ḥng đoán vận mạng.

[2] Đúng ra chữ trong danh xưng 長崎 phải đọc là Khi, nhưng do các sách báo Việt Ngữ thường phiên âm là Kỳ nên chúng tôi tuân thủ cách đọc này.

[3] Kim Cang Tế (Vajra-tala-sthāna): Theo luận Câu Xá, phía dưới đại địa là Kim Cang Tế, tức là vật chất ngưng đọng khi thế giới mới thành lập. Kim Cang có nghĩa là kiên cố. Có thể hiểu đại lược Kim Cang Tế chính là phần cốt lơi nâng đỡ mặt đất, hoặc nếu hiểu hạn hẹp, thô thiển theo chỉ riêng địa cầu th́ Kim Cang Tế chính là phần ở giữa bao quanh lơi quả đất, nằm phía dưới mặt đất.

[4] Chùa Nam Hoa thuộc thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nằm bên bờ sông Tào Khê. Chùa này do Tam Tạng Trí Dược khai sơn vào năm Thiên Giám nguyên niên (502) đời Lương, đến thời Lục Tổ trụ tích, hoằng dương Thiền Tông tại Tào Khê, chùa có tên là Bảo Lâm. Năm Thần Long nguyên niên (705), Đường Trung Tông hạ chiếu đổi tên chùa thành Trung Hưng Tự. Năm Thần Long thứ ba (707), lại đổi tên thành Pháp Tuyền Tự. Năm Khai Bảo nguyên niên (968) đời Tống, Tống Thái Tổ hạ chiếu đổi thành Nam Hoa Thiền Tự và chùa giữ tên này cho đến ngày nay. Chùa trải qua nhiều cơn biến động, có lúc bỏ hoang như vào cuối đời Tùy, hoặc cháy sạch như vào năm Long Sóc nguyên niên (661) đời Đường Cao Tông. Chùa tiếp tục bị cháy nhiều lần dưới đời Nguyên. Chùa được trùng tu quy mô như hiện thời do công sức của ḥa thượng Hư Vân vào năm Dân Quốc 22 (1933).

[5] Chúng tôi dịch câu này theo cách giải thích của lăo pháp sư Trạm Sơn Đàm Hư trong bài Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư Chứng Đạo Ca Lược Giải. Lăo pháp sư Đàm Hư giảng như sau: “Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành, thuận hạnh thiên mạc trắc. Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuống hoặc: Trên thế giới dù đúng hay sai, không ǵ chẳng phải do sức Bát Nhă, nhưng nhân gian đều chẳng biết. C̣n đối với thuận hạnh hay nghịch hạnh, dù bậc cao nhân trên cơi trời cũng chẳng suy lường được. Thiên thượng nhân gian đều chẳng thể nhận biết suy lường th́ tôi là một ông Tăng nghèo hèn, làm sao có thể nhận biết, suy lường được? Cần phải biết Phật pháp, chẳng do đông người, cũng chẳng v́ cao quư, mà chỉ do tin tưởng, ngưỡng vọng chân thật. Nhiều đời, nhiều kiếp huân tập, mới có thể tự liễu giải thấu triệt. Tôi nay đă liễu giải là do đă từng tu hành nhiều kiếp trong quá khứ. Đây không phải là chuyện dễ dăi, lơ mơ mà toan đem chuyện này dối gạt, mê hoặc người đời. Đây là chuyện kiến lập đạo tràng, há phải là chuyện phù phiếm ư?” Cũng xin lưu ư là các bản Chứng Đạo Ca đang lưu hành đều chép là “bất thị đẳng nhàn, tương cuống hoặc”, riêng sách Diễn Nghĩa chép là “bất thị đẳng nhàn, sanh cuống hoặc” (có lẽ là do lỗi ấn loát).