A Di Đ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Phần 74

Chủ giảng: Lo php sư Thch Tịnh Khng

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo duyệt: Huệ Trang v Đức Phong

 

Tập 147

 

Xin xem A Di Đ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, trang ba trăm mười bốn:

 

(Sớ) Vi diệu hương khiết, ngn kỳ đức d. Cử tứ đức giả, diệc văn tỉnh cố.

() 微 妙 香 潔,言 其 德 也。舉 四 德 者,亦 文 省 故。

(Sớ: Vi diệu hương khiết l ni về đức. Nu ln T Đức cũng l ni tỉnh lược).

 

Phẩm đức của hoa sen cũng l v lượng v bin, ni tới bốn đức ny l nu ra đại lược, ni vắn tắt.

 

(Sao) Tứ đức giả, ly cấu thị lin hoa chnh nghĩa, thi quảng kỳ nghĩa, lược thuyết vi tứ.

() 四 德 者,離 垢 是 蓮 華 正 義,推 廣 其 義,略 說 為 四。

(Sao: Bốn đức: La nhơ l nghĩa chnh yếu của hoa sen, do mở rộng nghĩa ấy bn ni đại lược bốn đức).

 

Vi diệu hương khiết đều c th ni theo L. Trước hết, lời Sao ni đến nghĩa Ly Cấu. Trong thế gian ny, [rễ củ của] hoa sen mọc trong đất bn, hoa n trn mặt nước; đức Phật thường dng hoa sen để biểu th php, tượng trưng [ nghĩa] hai bn nhiễm v tịnh đều chẳng trụ. Đất bn trong ao tượng trưng cho nhiễm, nhiễm l cảnh giới lục phm, lục đạo. Pha trn đất bn l nước, nước l thanh tịnh, tượng trưng cho bốn thnh php giới: Thanh Văn, Duyn Gic, Bồ Tt, v Phật. Hoa sen nở trn mặt nước, tức l hai bn nhiễm v tịnh đều la, tượng trưng Nhất Chn php giới vượt trỗi mười php giới. Trong mười php giới, Phật php giới cao nhất, nhưng chẳng rốt ro, v sao? Phật [trong mười php giới] l ni tương đối, vượt thot [mười php giới] mới l la khỏi tương đối, thật sự nhập cảnh giới vin mn rốt ro. Đ l chnh nghĩa ( nghĩa ch yếu) được biểu th bởi hoa sen. T hnh tướng của hoa sen, c th lnh hội tứ đức vi diệu hương khiết.

 

(Sao) Nhất ngn vi giả, phục hữu tứ nghĩa, nhị đồng, nhị biệt. Nhất giả, căn tiềm tr để, bất khả khuy thị, thị vi u vi.

() 一 言 微 者,復 有 四 義,二 同 二 別。一 者,根 潛 池 底,不 可 窺 視,是 為 幽 微。

(Sao: Một l ni đến nghĩa Vi, lại c bốn nghĩa, hai nghĩa đồng v hai nghĩa biệt. Một l r ẩn kn dưới đy ao, chẳng th nhn ng, đ l u vi).

 

nghĩa th nhất l Vi. Rễ hoa sen mọc trong đất bn, nhục nhn của chng ta chẳng thấy. V thế, n c nghĩa u vi (ẩn kn, huyền nhiệm). Ao bảy bu trong Ty Phương Cực Lạc thế giới ct vng trải đất, đy ao thanh tịnh, chẳng b nhuốm bẩn. Nhưng ni thật ra, hoa sen ấy lại cng u vi, v sao? Hoa sen ấy chẳng phải do con người gieo trồng, m cũng chẳng do A Di Đ Phật biến hiện, m do hết thảy chng sanh trong mười phương thế giới pht tm niệm Phật, trong ao liền nẩy sanh một đa hoa sen, đương nhin hoa sen ấy cũng sanh từ ct bằng vng, nn nghĩa u vi lại cng su hơn nghĩa trong thế gian ny nhiều lắm!

 

(Sao) Nhị giả, bất sanh cao nguyn, lục địa, dữ phồn hoa lệ nhụy nhi tranh nghin diễm, thị vi ẩn vi.

() 二 者,不 生 高 原 陸 地,與 繁 華 麗 蕊 而 爭 妍 艷,是 為 隱 微。

(Sao: Hai l chẳng sanh nơi cao nguyn hay đất liền, chẳng đua tranh sắc vc đẹp đẽ cng cc loi hoa rực rỡ chốn phồn hoa, đ l ẩn vi).

 

Hoa sen thanh cao, khiết bạch, chẳng tranh sắc đua hương cng những loi hoa khc. N mọc trong ao nước, đ l nghĩa ẩn vi. Chng ta xem Nhị Thập Ngũ Sử[1], những nhn vật lịch s trong ấy đều c cống hiến rất lớn đối với quốc gia, dn tộc th mới c th lưu danh trong sử xanh. Những v ẩn sĩ tuy c học vấn v đạo đức, nhưng cả đời chẳng ra mặt lm chuyện g, lịch s cũng phải chp v họ, v sao? Ni chung l nghĩ khng ra! Những ngườiy chẳng c cống hiến g cho quốc gia, dn tộc, x hội, hằng ngy du sơn ngoạn thủy, uống rượu, lm thơ, họ sống cuộc đời như thế. Sau ny, chng ti mới thật sự hiểu r v sao [cc sử gia] chp truyện của họ? Ni thật ra, những ngườiy đều c năng lực, thật sự c đức hạnh, nhưng chẳng ra lm việc, ẩn trong chốn ni rừng, chẳng hỏi đến thế sự, đại biểu điều g? Thin h thi bnh. Thng thường, những k chẳng c đức hạnh kha kh, t mnh c bản lnh, m nếu chẳng đạt được địa v trong x hội, ắt muốn lm loạn, muốn tạo phản! Nhưng cc vị ấy chẳng tạo phản, chẳng dấy loạn, lỗi lạc thay! Tiến chẳng bằng thoi, c những ngườiy th hiện: Trong x hội, h c th li một bước, an phận giữ đng bổn phận, đ l gio dục người khc hết sức tốt đẹp bằng hnh động gương mẫu (thn gio). Thật sự hiểu r nhn quả, c th tiến bn tiến, khng th tiến bn lui, trọn chẳng miễn cưỡng! V thế, v cng kh c, đng qu, lịch s chp truyện của h l c l. Đ l nghĩa ẩn vi.

 

(Sao) Tam giả, Qun Kinh ngn nhất nhất diệp thượng hữu bt vạn tứ thin mạch, do như thin họa, thị vi tế vi.

() 三 者,觀 經 言 一 一 葉 上 有 八 萬 四 千 脈,猶 如 天 畫,是 為 細 微。

(Sao: Ba l Qun Kinh ni trn mỗi cnh sen, c tm vạn bốn ngn đường mạch, giống như nt vẽ ci trời, đ l tế vi).

 

Hoa sen trong thế gian ny chẳng c nhiều đường mạch như thế. Hoa sen trong Ty Phương Cực Lạc thế giới to lớn, cnh đ nh lại di. Hơn nữa, mỗi cnh đều c tm vạn bốn ngn đường gn, nn l tế vi.

 

(Sao) Tứ giả, thất bảo sở thnh, trn kỳ ty mỹ, thị vi tinh vi.

() 四 者,七 寶 所 成,珍 奇 粹 美,是 為 精 微。

(Sao: Bốn l do bảy bu hợp thnh, hiếm qu, đẹp đẽ tột bậc, đ l tinh vi).

 

Hoa sen trong thế gian ny l thn thảo, hoa sen nơi Ty Phương do bảy bu tạo thnh.

 

(Sao) Tiền nhị thng ư thử phương, hậu nhị bỉ quốc độc thiện, cố nhị đồng, nhị biệt.

() 前 二 通 於 此 方,後 二 彼 國 獨 擅,故 二 同 二 別。

(Sao: Hai điều đầu giống như phương ny, hai điều sau chỉ ring ci kia l c, nn [ni l] hai điều đồng, hai điều biệt).

 

Bốn nghĩa ny, hai nghĩa đầu thng (cng chung, tương thng) với phương ny (thế giới Sa B). Hoa sen trong thế gian ny c nghĩa u vi v ẩn vi; cn như tế vi v tinh vi th thế gian ny chẳng c, chỉ ring Ty Phương Cực Lạc thế giới mới c. Nhị đồng, nhị biệt, đồng l giống như trong thế giới Sa B, biệt l khc với thế giới Sa B, thế giới Sa B chẳng c [những đặc tnh ấy]. Như vậy, chữ Vi bao gồm bốn nghĩa ny.

Nếu ni theo L, ni thật ra, hoa ấy l Tướng Phần của Chn Như tự tnh. Nhất Thiết Tr, Đạo Chủng Tr, Nhất Thiết Chủng Tr, ch s l đều chẳng c cch no hng c th l giải n. Dẫu l ngũ nhn vin minh của Như Lai, cũng chẳng c cch no quan st đến rốt ro, đ l nghĩa u vi. Sch Diễn Nghĩa c ni: Bất dữ chư trần tc đối (chẳng đối ứng với cc trần), n do Php Tnh biến hiện, chẳng do su trần biến hiện, chẳng thuộc vo su trần. Do vậy, n cũng chẳng thuộc vo hết thảy cc php, hết thảy cc php đều l vật được biến hiện bởi su trần; đ l nghĩa ẩn vi. T Đức l nu đại lược, thật ra, phẩm đức của hoa chẳng th nghĩ bn. Ty c nhất đức (nu bất c một đức no), nhất định bao hm trọn vẹn cc đức, đ l cảnh giới Hoa Nghim, một tức l hết thảy, hết thảy tức l một, đ l nghĩa tế vi. Th của hoa do hết thảy cng đức diệu bảo thnh tựu, v tc vạn hạnh dĩ vi trang nghim (vạn hạnh v tc để trang nghim), đ l nghĩa tinh vi. Đy l quan st hoa sen theo L.

 

(Sao) Nhị ngn diệu giả, phục hữu thập nhị nghĩa, tứ đồng, bt biệt.

() 二 言 妙 者,復 有 十 二 義,四 同 八 別。

(Sao: Hai l ni đến Diệu th lại c mười hai nghĩa, bốn nghĩa tương đồng, tm nghĩa khc biệt).

 

Đy l ni đến nghĩa Diệu của hoa sen. Trong ba kinh, kinh V Lượng Thọ v kinh Qun V Lượng Thọ Phật đều hết sức coi trọng hoa sen, v n c quan h v cng mật thiết với chng ta. Hy nn biết điều ny: Vng sanh Ty Phương, hoa ấy l ch để chng ta sanh vo, trong tương lai l ch để chng ta ở. Ni cch khc, [hoa sen] c quan h mật thiết với chnh bo v y bo của chng ta, nn ba kinh đều ni cặn kẽ. Diệu c mười hai nghĩa, đy cũng ni rất r rng.

 

(Sao) Nhất giả, phương hoa tức quả, bất đi hoa lạc, thị vi nhn quả đồng thời diệu.

() 一 者,方 華 即 果,不 待 華 落,是 為 因 果 同 時 妙。

(Sao: Một l vừa đơm hoa liền c quả, chẳng đợi đến khi hoa rụng, đ l điều mầu nhiệm nhn quả đồng thời).

 

Nhn qu đồng thời l thật, đy l sự thật. Trong Duy Thức Học [gọi chuyện ny] l hiện hnh v chủng tử đồng thời. Tập kh chng ta dấy ln hiện hnh, th d như mừng, giận, buồn, vui pht tc th sự pht tc l hiện hnh. Những điều ấy vừa pht tc liền lập tức in bng trong A Lại Da Thức, đ l chủng tử. Chủng t gặp duyn lại khởi hiện hnh. Hiện hnh v chủng t lm nhn v qu lẫn nhau, qu vị ni xem ci g l nhn? Hiện hnh l nhn của chủng tử, chủng t l nhn của hiện hnh, lm nhn v qu lẫn nhau, nn nhn qu đồng thời. Trong vạn vật, ci c th biểu th nghĩa ny, đch xc l hoa sen, hoa sen biểu th nhn qu đồng thời. Khi sen tr hoa, trong bp sen bn c hạt sen, chẳng cần ch đến khi hoa rụng mới c quả, hạt. Những loi hoa khc, nhn qu chẳng đồng thời, đơm hoa trước, kết qu sau. Ch ring hoa sen l nhn quả đồng thời, nghĩa ny nhằm ni với chng ta trong nhn c quả, trong quả c nhn, biểu th nghĩa ny.

Nếu ni theo s biểu th php, pht tm thời, tiện thnh Chnh Gic (lc mới pht tm, liền thnh Chnh Gic), kinh Hoa Nghim ni như vậy. Đức Phật ni lời ny, k bnh phm chng ta rất kh tin tưởng, thnh Chnh Gic l thnh Phật, chng ta vừa pht tm liền thnh Phật ư? Thưa cng qu vị, vừa pht tm, xc thực l thnh Phật, điều ny chẳng giả. Vấn đề chỗ no? Qu vị chẳng th gn gi lu di ci tm đ pht ấy! Nay qu v vừa pht, được mấy pht lại biến đổi. Mới thnh Phật trong một giy ny, đến giy sau lại biến thnh phm phu. Nếu qu vị c th vĩnh viễn gi vững pht tm, qu vị chẳng phải l Phật th l g vậy? C nhn thường ni: Lc sơ pht tm, thnh Phật c dư! Tm ấy thanh tịnh, chn thật, nhưng niệm vừa chuyển, tm ấy lại biến đổi, lại thoi chuyển, lại đọa lạc, nn chẳng d duy tr lu di!

Trong kinh ny, cũng như trong Tịnh Độ gio, cu ni ny của đức Thế Tn c nghĩa đặc biệt su xa, m cũng đặc biệt r rệt. Chng ta niệm cu Phật hiệu, tm niệm Phật l Phật tm. C đức đ ni rất r rng: Tm năng niệm l Th Gic, đức Phật được niệm l Bổn Gic của chng ta. Khi niệm Phật l Thỉ Gic hợp với Bổn Gic. Th Gic hợp với Bổn Gic th Th - Bổn chẳng hai. Ni thật ra [Thỉ v Bổn hợp lại, chẳng hai] l Cứu Cnh Gic. Trong cc php mn khc, tu đến Cứu Cnh Gic chẳng d dng; php mn ny tu đến Cứu Cnh Gic v cng nhanh chng, m cũng v cng ổn thỏa, thch đng, v trong nhn c quả, trong quả c nhn. Php mn Niệm Phật l tu t quả, chẳng phải l t nhn tu đến quả; n l nhn quả đồng thời, nhanh chng lắm! V thế, chẳng giống cc php mn khc, n l nhn qu đồng thời m!

Hiện thời, thế giới loạn lạc, đời c Ngũ Trược, trược c tới tột cng, nhưng người niệm Phật vng sanh đặc biệt nhiều, chư v hy ch quan st, so với bất c triều đại trước đy đều nhiều hơn. Cng trược c, vng sanh thnh tựu cng nhiều hơn, do nguyn nhn g? Nguyn nhn cũng chẳng kh l giải! Do trong thời đại thi bnh, người tu php mn khc đng đảo; hiện thời, thế gian loạn động, tuy c năng lực, nhưng [người học Phật] cảm thấy thời gian chẳng kịp, nn vội v niệm Phật, đy l một nhn t rất lớn. Dẫu c năng lực tu học php mn khc, h cũng tạm thời bung xuống, nghim tc niệm Phật, nn niệm Phật thnh tựu nhiều hơn thời xưa. Đ l nghĩa th nhất nhn qu đồng thời diệu.

 

(Sao) Nhị giả, nhiễm nhi bất nhiễm, bất nhiễm nhi nhiễm, thị vi cấu tịnh song phi diệu.

() 二 者,染 而 不 染,不 染 而 染,是 為 垢 淨 雙 非 妙。

(Sao: Hai l nhiễm m chẳng nhiễm, chẳng nhiễm m nhiễm, đ l điều mầu nhiệm cấu v tịnh đều chẳng c).

 

Phi cấu, phi tịnh l chẳng nhơ, chẳng sạch. Qu vị ni n thanh tịnh, rễ n mọc trong đất bn. Nếu qu vị bảo n chẳng thanh tịnh, hoa nở trn mặt nước. T những điều trn đy, c th thấy n xc thực l la khỏi hai bn cấu v tịnh. Điều ny giống như t tnh của chng ta. Chn Như l bổn tnh của chng ta. Nếu m bổn tnh th phải lun hồi trong lục đạo, tức l chẳng thanh tịnh. Vốn sẵn thanh tịnh, bn biến thnh chẳng thanh tịnh. Tuy lun hồi trong lục đạo, dẫu đọa trong địa ngục A Tỳ, bổn tnh của chng ta trọn chẳng nhuốm bẩn, t tnh bất biến, nn giống như những nghĩa được biểu th bởi hoa sen, biểu th nghĩa ny. Bổn tnh của chng ta l thanh tịnh, nếu ty duyn lục đạo bn l nhuốm bẩn; tuy nhuốm bẩn, nhưng chẳng tr ngại t tnh. Kinh Lăng Nghim c một đoạn kinh văn gọi l Thập Phin Hiển Kiến (mười lượt ch ra ci Thấy) đ giảng đạo l ny rất r rng!

 

(Sao) Tam giả, nhất hoa biến vi ư tử ngoại, chng tử la liệt ư hoa trung, thị vi tổng biệt tề chương diệu.

() 三 者,一 華 遍 圍 於 子 外,眾 子 羅 列 於 華 中,是 為 總 別 齊 彰 妙。

(Sao: Ba l một hoa, cnh hoa bọc khắp pha ngoi hạt, cc hạt la liệt trong hoa, đ l điều mầu nhiệm tổng v biệt cng phơi by).

 

Hoa l một đa, c rất nhiều hạt sen. Cnh hoa bọc quanh pha ngoi hạt sen, hạt sen sanh trong hoa. Tổng l ni v hoa, Biệt l ni v hạt; Tổng v Biệt đồng thời ph by r rệt. Chương () nghĩa l r rệt. nghĩa ny cũng c th v như Chn Như bổn tnh của chng ta, n c th ty thuận cc duyn của mười php giới. Php giới vốn l một tướng, l Nhất Chn. Tuy l Nhất Chn, n chẳng ngại ty duyn, m cũng chẳng ngại hiện khởi mười php giới. Nhất Chn l tổng tướng, mười php giới l biệt tướng; mười php giới giống như hạt sen, Nhất Chn giống như hoa sen. Trong Tổng c th hiện Biệt, trong Biệt c th hiện Tổng, Tổng v Biệt bất nhị, chẳng tr ngại nhau, nn kinh Hoa Nghim mới ni: L Sự v ngại, Sự Sự v ngại. Nhất Chn php giới chỗ no? Nhất Chn php giới ngay trước mắt chng ta, ngay tại trước mặt. Ch cần qu vị nhất tm, liền thấy Nhất Chn. V sao nay chng ta chẳng thấy Nhất Chn? V tm chng ta chẳng nhất! Niệm Phật nhằm mục đch no? Nhằm cầu nhất tm bất loạn. Nếu qu vị chứng đắc nhất tm bất loạn, cảnh giới hiện tại bn l Nhất Chn php giới, đch xc l chẳng la khỏi ngay ch ny.

 

(Sao) Tứ giả, tr tắc khai phu, dạ tắc hon hợp, thị vi ẩn hiển ty nghi diệu.

() 者,晝 敷,夜 合,是 妙。

(Sao: Bốn l ngy ắt xe nở, đm ắt khp cnh, đ l sự mầu nhiệm ẩn hiển ty nghi).

 

Hoa sen, đặc biệt l loi Thụy Lin[2], ban ngy nở xe, buổi tối khp lại. Khi hoa n l Hiển, khi khp lại l Ẩn. Ẩn hiển ty nghi, ty nghi l ty duyn. nghĩa ny hiển th nhất tm chn tnh chẳng rời khỏi ch ny, ngay trước mắt, nhưng qu vị chẳng tm thấy. V sao tm chẳng thấy? V qu vị khởi tm động niệm để tm th sai mất rồi; chẳng khởi tm, khng động niệm th n bn hiện tiền. Kinh Đại Thừa thường ni: Ngn ng dứt bặt, tm hnh xứ diệt. Tm hnh x diệt l chẳng th nghĩ, chẳng th động niệm, cảnh giới ấy mới hiện tiền, rnh mạch, r rng. Vừa mới động một niệm, cảnh giới ấy liền mất đi. Ch cần động một niệm liền biến Nhất Chn php giới thnh mười php giới, biến thnh v lượng v bin php giới.

Do vậy, tu hnh thật sự th như trong phần cuối kinh Hoa Nghim, Thiện Ti đồng t đ nu gương tu hnh cho chng ta thấy, đ l khun mẫu cho người tu hnh, năm mươi ba lần tham học. Năm mươi ba lần tham học nhằm tu g? Lịch sự luyện tm (Luyện tm bằng cch trải qua s việc). Sự l cảnh giới s thật bn ngoi, đối với mỗi một sự tướng, Ngi đều trải nghiệm, đều đch thn thể nghiệm một phen, luyện điều g trong cảnh giới? Luyện chẳng phn biệt, khng chấp trước, khng khởi tm, khng động niệm. Ni cch khc, trong cảnh giới rn luyện [sao cho chnh mnh c thể] vĩnh viễn gn gi Nhất Chn php giới. Chỉ cần qu vị khởi tm động niệm, liền rớt vo mười php giới, liền biến chất. Năm mươi ba lần tham học của Thiện Ti đ trải nghiệm cc th cảnh giới khc nhau, c thuận cảnh, nghịch cảnh, c thiện cảnh, c c cảnh giới. Năm mươi ba v thiện tri thức đại diện cho cc ngh nghiệp trong x hội, nam, nữ, gi, trẻ, trong cc cảnh giới t, chnh, nhiễm, tịnh, th g cũng chẳng nhiễm, nn Ngi vĩnh viễn tr trong Nhất Chn php giới. Th g cũng trải nghiệm, nhưng th g cũng chẳng nhiễm trước; trong cảnh giới chẳng khởi tm, khng động niệm, chẳng phn biệt, chẳng chấp trước, đ l nghĩa ẩn hiển ty nghi. Hễ khởi tm động niệm, nhất tm chn tnh của qu vị liền ẩn. Chẳng khởi tm động niệm, n liền hiện tiền, tức l hoa sen lại nở. Khởi tm động niệm giống như buổi tối hoa khp lại, n c nghĩa ny. V vậy, nghĩa ny rất su, v cng trọng yếu.

Do v cc đồng tu niệm Phật chng ta, c ai chẳng mong niệm đến L nhất tm bất loạn, tương lai vng sanh l Thượng Thượng Phẩm vng sanh, nhưng cch tu L nhất tm bất loạn như thế no? Phải tu tm thanh tịnh. Rn luyện, trải nghiệm trong hết thảy cảnh giới, rn luyện ci tm thanh tịnh. La khỏi cảnh giới th đến ch no để tu? Chẳng c ch no để tu cả! Thật sự tu hnh, phải tu trong chốn hồng trần! La khỏi hồng trần l rời khỏi đ thị, rời khỏi hết thảy nhn quần, tm chốn ni su hẻo lnh khng ai lai vng để tu hnh, đ l Tiểu Thừa! Tu thnh cng, nhưng ci tm thanh tịnh đ chẳng đng tin cậy, v sao? Chưa trải qua th nghiệm, chưa trải qua khảo th. V thế, ko người tu hnh ấy t trn ni v chốn đ th vi ngy, tm ngườiy ngay lập tức biến đổi, đ l giả, chẳng thật! Chuyện ny từ xưa đ c! Trong tập Trc Song Ty Bt của Lin Tr đại sư c chp một cu chuyện, Ngi ni với một v lo php sư: Ti từng gặp một v xuất gia, tu hnh trong chốn ni su hết sức tốt đẹp, ti v cng knh phục v ấy. V sau, ng ta nơi đ th vi năm, hon ton biến đổi khc hẳn, bị thoi chuyển, hết sức đng tiếc! V php sư ấy liền hỏi Ngi: Ai vậy? Ngi Lin Tr đp: Chnh l lo huynh! V thế, chuyện ny l chuyện kh kh khăn!

V l đ, thật sự tu hnh th phải luyện tm bằng cch trải qua s việc. Năm mươi ba lần tham học l luyện tm bằng cch trải qua s việc! Ai l Bồ Tt? Nếu qu vị biết dụng tm, chẳng c một ai khng phải l Bồ Tt, thiện nhn l Bồ Tt, c nhn cũng l Bồ Tt, ai nấy đều l Bồ Tt, đều l đại thiện tri thức của ta, thnh tựu ci tm thanh tịnh của chnh mnh, thnh tựu nhất tm bất loạn cho chnh mnh, lẽ no chẳng phải l Bồ Tt? Ai nấy đều l! Do vậy, trong hội Hoa Nghim, người tu hnh ch c một mnh Thiện Ti, chẳng tm được đồng bạn. Tr chnh Ngi ra, thảy đều l thiện tri thức. Đ gọi l hết thảy cảnh duyn, khng g chẳng phải l thiện duyn, v sao? Ngi biết dụng tm. Biết dng tm g? Biết dng chn tm, chẳng dng vọng tm. Ngi chẳng phn biệt, chẳng chấp trước, khng khởi tm, khng động niệm, những th ấy l vọng tm, Ngi đều chẳng dng, m dng chn tm. Biết dng chn tm, tận hư khng khắp php giới đều l chư Phật, Bồ Tt, chư Phật thường vy quanh, suốt ngy từ sng đến tối vy quanh qu vị. Nếu qu vị chẳng biết dụng tm, khởi tm động niệm, phn biệt, chấp trước, chng ma thường vy quanh qu vị, vy quanh qu v ton l yu ma qu qui! Yu ma qu qui từ ci tm của chnh mnh biến hiện, ch cảnh giới bn ngoi chẳng c Phật m cũng chẳng c ma, chư v nhất định phải hiểu r điều ny. L Phật hay l ma do t trong tm của chnh qu vị biến hiện. Qu vị một niệm gic, bn ngoi thảy đều l Phật, Bồ Tt. Một niệm m, bn ngoi ton l yu ma qu qui, dẫu mười phương chư Phật c đến cũng biến thnh yu ma qu qui. Kinh Hoa Nghim đ dạy một nguyn l cao nhất: Ưng qun php giới tnh, nhất thiết duy tm tạo (hy nn qun tnh của php giới, hết thảy chỉ do tm tạo). C Phật, Bồ Tt do tm ta tạo, yu ma qu qui cũng do tm ta tạo! Một niệm của ta l gic liền tạo thnh hết thảy chư Phật, Bồ Tt, một niệm m liền tạo ra yu ma qu qui. Do đ, khi chư Phật, Bồ Tt đến, qu vị khởi tm động niệm, phn biệt, chấp trước, hết thảy chư Phật đều thnh yu ma qu qui, chớ nn khng biết nguyn l ny!

 

(Sao) Ngũ giả, cự lin tại trung, nhi hữu bch thin vạn ức lin hoa dĩ vi quyến thuộc, thị vi chủ bạn tương tham diệu.

() 五 者,巨 蓮 在 中,而 有 百 千 萬 億 蓮 華 以 為 眷 屬,是 為 主 伴 相 參 妙。

(Sao: Năm l hoa sen lớn giữa, c trăm ngn vạn ức hoa sen [vy quanh] lm quyến thuộc, đ l điều mầu nhiệm chủ v bạn xen lẫn nhau).

 

Hoa sen to l ch tr của A Di Đ Phật, đức Phật cng đức vin mn, nn hoa sen của Ngi to nhất. Hoa sen to hay nhỏ l do cng phu tu hnh của chng ta cạn hay su; qu vị niệm Phật cng sing năng, hoa sen cng to lớn, nh sng v mu sắc cng đẹp đẽ. V thế, đng l rt miệng buốt lng khuyn mọi người niệm Phật, hy vọng mọi người chẳng dấy ln vọng niệm, ngoi niệm A Di Đ Phật ra, tất c hết thảy cc niệm khng g chẳng phải l chnh niệm.

Chnh chng ta hy suy nghĩ, t sng đến tối, rốt cuộc chng ta niệm A Di Đ Phật được mấy giờ? Khi chẳng niệm A Di Đ Phật, liền dấy vọng tưởng! Đng l một phần quang m l một phần mạng quang, trong thế gian chẳng c g trn qu hơn! Chn thật thấu hiểu th phải dng thời gian để niệm Phật, đ l chẳng sai. Qu v dng [thời gian qu bu ấy] để suy lường bất c sự việc no, thưa cng qu vị, đều l lm chuyện lục đạo. Nếu ni l qu v lm chuyện tốt đẹp hơn một cht th cũng l chuyện thuộc mười php giới. Tuyệt đại đa s đều rớt trong lục đạo lun hồi, tạo nghiệp sanh t trong lục đạo. Chỉ ring niệm Phật l thiện nghiệp th thắng nhất, cớ sao chẳng nỗ lực niệm Phật? Lin Tr đại sư bảo chng ta: C th vng sanh hay khng được quyết định bởi c tn nguyện hay khng? Qu vị thật sự tin tưởng php mn ny, chn thật nguyện sanh, đ l điều kiện vng sanh, phẩm vị cao thấp do cng phu niệm Phật su hay cạn, phẩm vị cao hay thấp cũng l hoa sen lớn hay nhỏ. V thế, nhất định phải nỗ lực niệm Phật. Tụng kinh cũng l niệm Phật, v kinh ny lun giảng v y bo v chnh bo trang nghim của Ty Phương Cực Lạc thế giới. V l đ, khuyến khch mọi người hy đọc kinh, niệm Phật.

Trong qu khứ, trong bi Duy Thức Nghin Cứu của cư sĩ Đường Đại Vin c một đoạn [nhận định]. ng Đường Đại Vin chuyn mn nghin cứu Duy Thức, trong thời Khng Chiến, ng ta l gio sư tại đại học Ty Nam; lc đ, tin sinh Phương Đng Mỹ cũng dạy học tại Ty Nam Lin Đại[3]. Thầy Phương từng bảo ti, khi thầy trường Ty Nam Lin Đại, cng Đường Đại Vin rất thn thuộc. C Phương ni Đường tin sinh lớn hơn c hai mươi tuổi. Khi c Phương [dạy học] Ty Nam Lin Đại, [c Đường] đ gần năm mươi tuổi. Phương tin sinh thnh danh rất sớm, hai mươi mấy tuổi đ l gio sư đại học. Trong đoạn văn ấy, [c Đường] ni: Tại Trung Quốc, từ thời Dn Quốc tới nay, điều hết sức đng tiếc l chng ta tự mnh vứt bỏ phương php gio học truyền thống để chọn lựa phương php gio học của Ty Dương. Cụ ni phương php của Ty Dương vừa m đầu bn dạy qu vị cầu hiểu, nn đối với trnh độ Tiểu Học, dạy những th rất nng cạn để trẻ nh c th hiểu ngay. Qu vị ni ch mo con ku, n hiểu ngay, ni con cn sủa, n cũng hiểu ngay. Những điều ny trẻ nh c th hiểu, nhưng chẳng biết cầu Căn Bản Tr.

Cụ ni cch gio học của Trung Quốc thời c hon ton tương phản cch gio học của Ty phương. Phật php cũng l như thế, m đầu bn bảo qu v đọc kinh, chẳng mong hiểu kỹ, căn bản l chẳng giảng giải, cứ bảo qu v đọc. Sau khi đ đọc đến một mức độ, đọc kinh chẳng mong cầu hiểu cho lắm l Căn Bản Tr, kinh Bt Nh giảng Căn Bản Tr l Bt Nh v tri. V tri l g? Chẳng suy nghĩ loạn xạ! Bảo qu vị niệm kinh mỗi ngy, v niệm kinh s chẳng suy nghĩ lung tung. V thế, khi tr nh đi học, mỗi ngy dạy chng n học thuộc sch một trăm lượt hay hai trăm lượt, t nhin chng n chẳng suy nghĩ lung tung. Qu v chẳng bảo tr học thuộc sch, n s suy nghĩ lung tung, nghĩ cch chơi đa như thế no. [Bắt chng thuộc sch] l để chng khỏi suy nghĩ loạn xạ; ni cch khc, đọc kinh nhằm mục đch trừ vọng tưởng! Đ l cầu Căn Bản Tr. Sau đấy mới giảng giải, giảng giải l cầu Hậu Đắc Tr, đ l tr huệ vin mn. V thế, c Đường ph bnh phương php của người Ty Phương l ph hoại Căn Bản Tr, m cũng chẳng đạt được Hậu Đắc Tr. Bởi lẽ, Ty phương theo đuổi tri thức, ch khng c tr huệ.

Tr huệ sanh t tm thanh tịnh, Phật php nhất định phải c tr huệ. Khng c tr huệ, qu vị chẳng thể khai ngộ. Dẫu qu vị tri thức phong ph, xem kinh luận rất nhiều th vẫn l k vấn chi học (ci học do ghi nhớ, tm hiểu, hỏi han) như L K đ ni. Qu vị ghi nh nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều, nhưng đều l [kiến thức] của người khc, chẳng phải t t tnh của qu v lưu lộ. Tự tnh lưu l l thật, l học vấn thật sự, l tr huệ chn thật! K vấn chi học l những th của người khc, phần sau L K c ni: K vấn chi học, bất tc dĩ vi nhn sư (ci học do ghi nhớ, tm hiểu, chẳng đng để lm thầy người khc), nhất định phải coi trọng khai ngộ. Nếu muốn khai ng th nhất định l trước hết phải tu Căn Bản Tr. Ni cch khc, phải nghĩ cch để trước hết tr kh hết thảy vọng tưởng, phn biệt, chấp trước của chnh mnh, khi phục sự thanh tịnh nơi tự tnh, đ l cch gio học nhập mn Phật php trước kia.

Chẳng giống như hiện thời! Phật gio hiện thời cũng vứt b phương php truyền thống, vừa tiếp xc Phật php bn cầu giải, hỏng mất rồi! Cầu biết, cầu giải, phương php ấy đi theo con đường tri thức (kiến thức), chẳng phải l theo con đường tr huệ, chắc chắn chẳng lin can g với liễu sanh tử, thnh Phật đạo. Nếu qu vị ch tm quan st sẽ liễu giải. Cc v đại đức hiện thời, bất luận l tại gia hay xuất gia, giảng rất hay, viết rất kh, trước tc phong ph, nhưng qu v chuyện tr cng họ, h c một đống phiền no to đng! Do vậy, c th biết: H trước tc nhiều ngần ấy, ni hay ho dường ấy, nhưng chẳng th đoạn phiền no, v dụng! Chẳng th đoạn phiền no, s khng thể liễu sanh tử. Khng th đoạn phiền no, niệm Phật s chẳng thể đắc nhất tm. Khng cần ni tới đắc nhất tm, [ngay cả] cng phu thnh phiến cũng chẳng đạt được!

Lo cư sĩ Hong Niệm Tổ ni thật sự tu hnh th đồng tham đạo hữu qu tinh, chẳng qu nhiều, đng đảo th thị phi nhiều. Mọi người cng một ch m tm xen tạp, lo bn tn h Trương giỏi, h L dở, ci ny tốt lắm, ci kia phiền lắm, mỗi ngy lm chuyện ấy! Đạo trng trọng thực chất, chẳng coi trọng hnh thức, hnh thức khng quan trọng. Tu hnh trọng nhất tm bất loạn, cảm ứng, cảnh giới, thần thng g cũng đều chẳng khẩn yếu, c hay khng c những th ấy chắc chắn chẳng sao cả! Tm ta ngy cng thanh tịnh hơn, mỗi năm một thanh tịnh hơn, thật sự c th bung xuống, thật s c th thấy thấu suốt, đ l cng phu, l cảnh giới tốt đẹp. Do vậy, cụ Hong ni những lời ấy l lời chn thật, chẳng phải l lừa người. Đy cũng l những điều chng ti thường nhắc nh cc đồng tu trong những buổi giảng, phải nghim tc, phải nỗ lực, ngn vạn phần ch nn xen tạp.

 

(Sao) Lục giả, thượng trung hạ phẩm, cc tam thnh cửu, cửu cửu v lượng, ty kỳ tc tu, bất tương thc mậu, thị vi thắng liệt phn minh diệu.

() 六 者,上 中 下 品,各 三 成 九,九 九 無 量,隨 其 宿 修,不 相 錯 謬,是 為 勝 劣 分 明 妙。

(Sao: Su l thượng trung hạ phẩm, trong mỗi phẩm lại gồm c ba phẩm, [ba nhn với ba] thnh chn, chn nhn với chn [tiếp tục như thế mi] thnh v lượng phẩm, ty thuộc sự tu tập trước kia [trong lc tu nhn, m phẩm vị khc biệt] chẳng hề lầm loạn. Đ l điều nhiệm mầu hơn km phn minh).

 

Cảnh giới Ty Phương xt theo L l phi nhn, phi qu (chẳng phải nhn, chẳng phải quả), về s tướng th vẫn chẳng lầm nhn qu. Thượng, trung, hạ l tam bối (ba bậc) được ni trong kinh V Lượng Thọ, Qun Kinh ni l chn phẩm. Trong thượng bối lại chia thnh ba phẩm, trung bối ba phẩm, h bối ba phẩm; trong [mỗi phẩm thuộc] chn phẩm lại chia thnh chn phẩm, tiếp tục chia mi s thnh v lượng v bin. Chng ta ni tam bối, cửu phẩm đều l ni quy nạp, đại lược, luận định sai biệt đại lược. Nếu ni chi tiết, c th ni l do cng phu tu hnh của mỗi c nhn khc nhau, nn [phẩm vị] cũng chẳng giống nhau. Do vậy, hoa sen trong Ty Phương Cực Lạc thế giới lớn hay nhỏ khc nhau, quang minh v mu sắc khc nhau do mỗi c nhn dụng cng khc nhau, đều ty thuộc s tu hnh của ngườiy trong đời qu khứ, [thường gọi l] tc thế tu hnh. Ni thật ra, th l đời ny, [phẩm v vng sanh] c lin quan đến [sự tu hnh trong] đời trước hay khng? Tuy lin quan đến đời trước, nhưng đ l [mối lin quan] gin tiếp, chứ lin quan trực tiếp nhất [với phẩm v vng sanh] l [s tu hnh của chng ta] trong một đời ny!

Do vậy, chng ta đối với người lc lm chung mười niệm vng sanh, c đời tạo tc tội nghiệp như vậy, ch nn khinh thường! T kinh V Lượng Thọ, chng ta đọc thấy nhn t (yếu tố) để vng sanh c hai loại lớn: Loại thứ nhất l lc bnh thường tu hnh nn vng sanh, loại th hai l lm chung sm hối bn vng sanh. K ấy cả đời tạo tc tội nghiệp, chẳng nghe Phật php, đến khi lm chung mới nghe, thật sự sm hối bn vng sanh. Phẩm vị của ngườiy do sức mạnh sm hối quyết định, đch xc l rất chẳng th nghĩ bn. Giống như vua A X Thế trong Qun V Lượng Th Phật Kinh, tạo trọng tội Ngũ Nghịch, Thập c, đ l tội nghiệp địa ngục, tới cuối cng, nh vua cũng gic ngộ, niệm Phật vng sanh, đ l sm hối vng sanh. C l chng ta sẽ ni: Hạng người Ngũ Nghịch Thập c như vậy đến cuối cng mười niệm vng sanh, ni chung l h phẩm h sanh! Ngoi dự liệu của chng ta, ng ta l thượng phẩm trung sanh. Do vậy, chẳng th khinh thường, ch nn coi r người khc. Loại ngườiy tạo tc tội nghiệp, đến cuối cng sm hối, ty thuộc sức mạnh sm hối của ngườiy [m phẩm v vng sanh khc biệt]. Nếu thnh tm, thnh , triệt để sm hối, phẩm vị liền cao hơn, thường cn l vượt trỗi bọn người suốt đời tu hnh như chng ta! Sm hối cũng l ba bậc chn phẩm, chng ta tu thiện vng sanh ba bậc, chn phẩm; người tạo tc tội nghiệp, lm chung nh vo sức mạnh sm hối cũng thnh tựu ba bậc, chn phẩm. V thế, php mn ny thật sự chẳng thể nghĩ bn, th thắng khn snh!

Phẩm v vng sanh v hoa sen của qu vị lớn hay nhỏ quyết định chẳng sai lầm. Đấy l thắng liệt phn minh, cng phu tu hnh của qu vị chắc chắn chẳng ph uổng. Đối với Ty Phương Cực Lạc thế giới, từ Đại Kinh chng ta đ đọc rất nhiều, đ l một php giới thật sự bnh đẳng, chẳng c g l bất bnh đẳng, ch ring hoa sen l lớn hay nh khc nhau. Trừ hoa sen lớn hay nhỏ, nh sng v mu sắc khc biệt ra, phẩm chất của hoa sen l bnh đẳng, đều l bảy bu. Đức hạnh của hoa sen l bnh đẳng, hoa sen lớn vi diệu hương khiết, hoa sen b vẫn l vi diệu hương khiết; đức dụng bnh đẳng, th tnh bnh đẳng, chỉ l lớn nh bất bnh đẳng, lớn nh khc biệt.

Đọc những điều ny, chng ta phải thật s nỗ lực, mong cầu chn thật, cầu vĩnh hằng, qu vị thật sự c th đạt được. Phải biết trong thế gian ny khng c thứ g m qu vị c th đạt được, c nhn ni l: Mun thứ chẳng mang được, chỉ c nghiệp theo thn. Người thế gian cũng hiểu: Sanh chẳng mang g đến, chết chẳng đem g đi, chẳng c thứ g để c th mang theo được; nhưng cng đức niệm A Di Đ Phật hon ton mang đi được, đ l chn thật.

 

(Sao) Thất giả, đại nhất do-tuần, ni ch bch thin vạn ức do-tuần, thị vi tiểu đại v định diệu.

() 七 者,大 一 由 旬,乃 至 百 千 萬 億 由 旬,是 為 小 大 無 定 妙。

(Sao: Bảy l, [hoa sen] to bằng một do-tuần cho đến trăm ngn vạn ức do-tuần, đ l điều mầu nhiệm lớn nhỏ khng nhất định).

 

Cu ny ni Ty Phương Cực Lạc thế giới ty theo phẩm vị, ty thuộc cng phu tu hnh cạn hay su m hoa sen hiện ra lớn hay nhỏ khng nhất định. Nhưng chư v phải hiểu hoa sen nh Ty Phương Cực Lạc thế giới do tu tập, dần dần s cũng biến thnh hoa sen to, v sao? Cảnh chuyển theo tm. Qu vị đến Ty Phương Cực Lạc thế giới lại tu, tm qu vị ngy cng thanh tịnh hơn, y bo của qu v cng ngy cng to hơn. Tuyệt đối chẳng phải l ni đến nơi đ, hoa sen to một do-tuần vĩnh viễn l một do-tuần, chẳng c đạo l ấy! Hoa sen ch c dần dần tr thnh to, chẳng biến thnh nhỏ, v sao? V sanh về Ty Phương Cực Lạc thế giới s chẳng thoi chuyển, nn n s khng biến thnh nhỏ.

Nhưng chưa sanh v Ty Phương Cực Lạc thế giới, giống như chng ta hiện nay đang pht tm niệm Phật, trong ao bảy bu bn thế giới Cực Lạc bn c một đa hoa sen cho chng ta. Nhưng ngy no đ, chng ta đổi , học Mật, tu Thiền, đa sen ấy bn kh tn, chẳng cn nữa, như vậy l n c th b thoi chuyển. Tới Ty Phương Cực Lạc thế giới mới l thật sự chẳng thoi chuyển. Chưa đến Ty Phương Cực Lạc thế giới, chưa thật sự vng sanh, hễ qu vị bị m khi cch ấm, hoa sen ấy liền kh tn, chẳng cn nữa. Do vậy c th biết: Đối với chuyện hoa sen lớn hay nhỏ, quang minh v mu sắc [của hoa như thế no] th đch xc l do tc thế tu hnh như trong phần trn đ ni, c nghĩa l sự tu hnh của chng ta ngay trong một đời ny [đng vai tr quyết định] trọng yếu nhất.

(Sao) Bt giả, bất dĩ xun sanh, bất dĩ thu tụy, cắng cổ thường tn, thị vi hn thử bất thin diệu.

() 八 者,不 以 春 生,不 以 秋 瘁,亙 古 常 新,是 為 寒 暑 不 遷 妙。

(Sao: Tm l chẳng phải l ma Xun sanh trưởng, ma Thu tn tạ, m lun vĩnh viễn tươi mới, đ l điều mầu nhiệm nng lạnh chẳng thay đổi).

Những thực vật trong thế gian ny biến ha theo kh hậu, ma Xun tr mầm, ma H tăng trưởng, ma Thu thu hoạch, ma Đng ẩn tng, cho nn hết thảy vạn vật đều biến ha theo kh hậu. Ty Phương Cực Lạc thế giới khng c [tnh hnh ấy], đng l xanh tươi mi mi, bn ấy chẳng c biến ha. Con người thọ v lượng, chẳng c biến ha, th v lượng nhưng chẳng gi, tốt đẹp ở chỗ ny. Trong thế gian ny, người sống thọ bn gi khọm! Ty Phương Cực Lạc thế giới chẳng gi, dẫu th mạng di đến mấy đi nữa, chẳng gi, chẳng suy! Hết thảy vạn vật vạn tượng trong thế giới Ty Phương cũng vĩnh viễn chẳng biến đổi. Đ l s th thắng đặc biệt của thế giới Ty Phương, trong cc thế giới chư Phật ở những phương khc chẳng c s đặc biệt ấy.

(Sao) Cửu giả, chu, tử, huyền, hong, hoặc phục thuần bạch, tạp sắc, tạp quang, diệc phục như thị, thị vi thi tố giao huy diệu.

() 九 者,朱 紫 玄 黃,或 復 純 白,雜 色 雜 光,亦 復 如 是,是 為 彩 素 交 輝 妙。

(Sao: Chn l son, ta, đen, vng, hoặc l thuần trắng, hoa nhiều mu tỏa nh sng nhiều mu cũng giống như thế, đ l điều mầu nhiệm trắng v mu chi ngời lẫn nhau).

 

nghĩa ny c cng nghĩa th biểu th php trong tựa đề kinh Hoa Nghim. Tựa đề kinh Hoa Nghim l Đại Phương Quảng Phật Tạp Hoa Nghim Sức Kinh, đề mục nguyn gốc l như vậy. Người Hoa chuộng đơn giản, bn b ch Tạp, b ch Sức, nn gọi l Hoa Nghim. Tạp Hoa Nghim Sức (cc th hoa trang hong đẹp đẽ) l giống như một đại hoa vin, cc phẩm loại thảy đều c đủ, những g đng c đều c hết, đẹp đẽ khn xiết, mang nghĩa ny. Ty Phương Cực Lạc thế giới cũng giống như thế, những hoa ấy khng ch l một mu. Tuy ni l bốn mu, nhưng bốn mu l ni đại lược, qu nhiều mu sắc, v cng đẹp đẽ. Đy cũng l ni r tm địa chng ta thanh tịnh. Thanh tịnh nhất sắc, bất phương vạn đức giao la (một mu thanh tịnh, chẳng tr ngại mun đức trng trng giao xen). Php giới tuy Nhất Chn, nhưng Nhất Chn php giới chẳng ngại mười php giới xen chiếu; mười php giới trong Nhất Chn php giới, trọn chẳng la khỏi! Gic ng th mười php giới l Nhất Chn php giới. M th đối với php giới no trong mười php giới cũng đều c chướng ngại; khi ngộ th php giới no cũng vin dung, chẳng c chướng ngại, L Sự v ngại, Sự Sự v ngại.

 

(Sao) Thập giả, sanh ư bỉ quốc, nhi năng tng khng lai ch thử độ, nghnh th đương sanh, thị vi động tĩnh nhất nguyn diệu.

() 十 者,生 於 彼 國,而 能 從 空 來 至 此 土,迎 取 當 生,是 為 動 靜 一 源 妙。

(Sao: Mười l sanh trong ci ấy, m c thể từ khng trung đến ci ny, tiếp đn người sẽ vng sanh. Đ l điều mầu nhiệm động v tĩnh c cng một nguồn).

 

Đy l ni tịch nhin bất động, cảm ứng đạo giao. Sanh ư bỉ quốc l ni những người đ vng sanh Ty Phương Cực Lạc thế giới, nhi năng tng khng lai ch thử độ (m c th t hư khng đến ci ny), t Ty Phương Cực Lạc thế giới tr lại thế giới Sa B, đến tiếp dẫn người vng sanh. đy khng ni đức Phật đến [tiếp dẫn], m l ni những người đ vng sanh trước, những người vng sanh trước do thấy c đồng bạn [sắp vng sanh] nn phải đến. A Di Đ Phật đến tiếp dẫn, h theo A Di Đ Phật cng đi. Mười vạn ức ci Phật, trong một niệm liền đến nơi, đy l s thật.

Thuở ấy, khi Hu Viễn đại sư vng sanh, thấy những đồng tu đ vng sanh trước theo A Di Đ Phật cng đến nghnh tiếp. Do vậy, niệm Phật hay lắm! Niệm Phật th quyết định chớ nn nghĩ: Tới Ty Phương Cực Lạc thế giới, lạ nước, l ci, dường như chẳng quen thuộc lắm. Trọn chẳng biết Ty Phương Cực Lạc thế giới mới l nơi no nhiệt nhất, v sao? Người quen đng lắm, mọi người đều hội ng tại đ. Nếu qu v chẳng vng sanh Ty Phương Cực Lạc thế giới, người nh quyến thuộc của qu v sau khi đ chết chắc chắn chẳng th gặp lại, hoặc l sau nhiều đời nhiều kiếp mới c th gặp gỡ, rất kh gặp gỡ. Ch ring đến Ty Phương Cực Lạc thế giới, h đến đ liền gặp; khng chỉ gặp gỡ, m qu vị sắp vng sanh nơi đy, h đ biết, nn tới nghnh tiếp.

Chng ta khng ch c th gặp g những người quen biết trong một đời ny, m cn l đời đời kiếp kiếp, chng ta khng biết họ, nhưng h biết ta, năm trăm đời qu kh họ c quan h g với chng ta, đều ni cho qu v nghe. Khi ấy, qu v trong tm suy nghĩ rồi cũng nh được! Đến Ty Phương Cực Lạc thế giới [ai nấy] đều c thần thng, đạo lực. Bốn mươi tm nguyện trong kinh V Lượng Thọ c ni những chuyện trong v lượng kiếp qu khứ, qu vị đều c th ghi nhớ: Thin Nhn đỗng thị, Thin Nhĩ triệt thnh, Tha Tm biến tri (Thin Nhn thấy thấu suốt, Thin Nhĩ nghe thng suốt, Tha Tm biết trọn khắp). Do vậy, trong Ty Phương Cực Lạc thế giới, người quen đng nhất. Nếu qu vị muốn kết duyn nhiều một cht, đọc Tịnh Độ Thnh Hiền Lục v Vng Sanh Truyện, đọc mấy lượt, biết tn những ngườiy, khi qu vị vng sanh, h nhất định đến đn qu vị. H ni: Ta l người no đ, vừa gặp mặt liền quen biết. V thế, thường đọc Tịnh Độ Thnh Hiền Lục, Vng Sanh Truyện, sẽ quen nhiều người hơn, đến khi đ, h đều theo A Di Đ Phật cng đến đn tiếp. Do vậy, qu v chẳng cảm thấy c độc, chẳng cảm thấy tịch mịch, đến Ty Phương Cực Lạc thế giới c qu nhiều người ch đồng đạo hợp. Điều ny rất trọng yếu! Qu vị thường đọc Vng Sanh Truyện sẽ c lợi rất lớn, c th khch lệ, rn giũa chnh mnh. Qu v thấy người vng sanh nhiều như vậy, đều đ ra đi, chng ta phải mau chng đi. Nếu khng đi th đng tiếc qu! Đy l ni v động tĩnh c cng một nguồn.

 

(Sao) Thập nhất giả, chư Phật, Bồ Tt, kết gi kỳ trung, niệm Phật chng sanh, thc chất kỳ nội, thị vi phm thnh kim thnh diệu.

() 十 一 者,諸 佛 菩 薩,結 跏 其 中,念 佛 眾 生,托 質 其 內,是 為 凡 聖 兼 成 妙。

(Sao: Mười một, chư Phật, Bồ Tt, ngồi kết gi trong đ, chng sanh niệm Phật gởi thn trong ấy. Đ l điều mầu nhiệm phm lẫn thnh đều thnh tựu).

 

Chư Phật, Bồ Tt trong hoa sen, người niệm Phật vng sanh chng ta cũng trong hoa sen, nn hoa sen l phm thnh kim thnh. Trong mỗi đa sen, thưa cng qu vị, đều c A Di Đ Phật, đều c Qun m, Thế Ch, đều c Bồ Tt hải hội vy quanh, đ l ha Phật. V chng ta vng sanh tới đ l đới nghiệp vng sanh, hoa chưa nở, nn thấy ha Phật. Hoa n thấy Phật l thấy Bo Thn Phật. Đến khi no hoa nở? Khi niệm đến L nhất tm bất loạn. L nhất tm bất loạn th hoa n thấy Phật; khi ấy, s thấy Bo Thn Phật. Trước khi thấy Bo Thn Phật th thấy Ha Thn Phật trước, Ha - Bo bất nhị! Do vậy, mỗi ngy đức Phật cũng đều thuyết php cho qu vị, Bồ Tt hải hội vy quanh. Tuyệt đối chẳng phải l chỉ một c nhn c đơn trong hoa sen, chẳng phải vậy! Qu v đ nghĩ sai rồi! Trong hoa sen ấy rất no nhiệt, hoa sen v cng to lớn.

 

(Sao) Thập nhị giả, thử phương niệm Phật, hoa tức tiu danh, cần nọa ti phn, vinh kh đốn dị, thị vi cảm ứng minh ph diệu.

() 十 二 者,此 方 念 佛,華 即 標 名,勤 惰 纔 分,榮 枯 頓 異,是 為 感 應 冥 符 妙。

(Sao: Mười hai l phương ny niệm Phật, hoa [trong ci Cực Lạc] liền đề tn, do sing năng hay lười nhc vừa mới sai khc, hoa liền tươi tốt hay ho kh khc biệt, đ l điều mầu nhiệm cảm ứng ngầm ph hợp).

 

Chng ta phải đặc biệt coi trọng cu ny. Chng ta ở đy vừa mới pht tm niệm Phật, vừa mới dấy một niệm ta muốn sanh về Ty Phương Cực Lạc thế giới, trong ao bảy bu liền sanh một đa sen, trn đa sen ấy c tn của qu vị. Chuyện ny l thật, chẳng giả. Ở Los Angeles c một đồng tu đch thn trng thấy, trong khi ng ta tĩnh tọa niệm Phật, bỗng nhin thấy trước mặt c một đa sen. ng ta kể với ti, hoa sen ấy quang minh v mu sắc đẹp đẽ trước nay chưa từng thấy, chẳng thể no diễn tả được, chưa bao giờ thấy m! ng ta ni trn hoa sen ấy c tn của chnh mnh, chẳng phải l thấy do nhập Định, cũng chẳng phải thấy trong giấc ngủ, mắt đang mở to m trng thấy. ng ta kể cho ti nghe chuyện ny, ti khch lệ ng ta: ng chắc chắn vng sanh, hy kho niệm. Xc thực l thật, chẳng giả. Chng ta thấy hay khng thấy, chẳng sao cả! Thấy th l thật, m chẳng thấy vẫn l thật, quyết định l c. Qu vị nhất định phải nghim tc niệm Phật, phải thật sự pht tm cầu sanh Tịnh Độ.

Cựu Kim Sơn (San Francisco) c một vị nữ đồng tu, năm nay ngoi bốn mươi tuổi, chẳng kết hn, chuyn tu Tịnh Độ. C ta cũng đi lm, cng việc cũng hết sức bận rộn. Phương php niệm Phật của c ta chẳng giống như người khc, rất đặc biệt! Bnh thường chẳng niệm Phật, mỗi tuần niệm một lần, mỗi lần tối thiểu l một ngy một đm, c lắm khi l ba ngy ba đm chẳng gin đoạn, c ta niệm theo cch như vậy. Hễ khng niệm bn chẳng niệm, Phật cũng qun mất, nhưng hễ niệm liền chuyn tm niệm. Do vậy, c ta niệm Phật đng l cn tinh tấn hơn chng ta đả Phật Thất. C ta khng tiếp khch, khng nhận điện thoại, mẹ c ta lm hộ php, nấu ny n cho b ta ăn, [nấu xong] cũng chẳng gọi c ta [ra ăn]. Sau khi nấu xong, đến bữa ăn bn by ra đ, c ta t ăn. Ăn xong, b m thu dọn. Đng l giống như bế quan, mỗi tuần niệm một lần. Do vậy, c ta đng l tinh tấn niệm Phật, đng l bung xuống vạn duyn, nhất tm xưng niệm, niệm như vậy, niệm hết sức dũng mnh. Bnh thường c ta cũng chẳng tụng niệm kha sớm, kha tối g cả! Phương php của c ta kh đặc biệt. V thế, [hoa sen] c ghi tn l thật, chẳng giả.

Cần nọa ti phn (Sing năng hay biếng nhc vừa mới khc biệt), nọa () l giải đi. Qu v cng chuyn tinh, sing năng, hoa cng ngy cng to, quang minh v mu sắc ngy cng đẹp hơn. Qu vị niệm Phật biếng nhc, thoi chuyển, nh sng v mu sắc của hoa ấy chẳng cn nữa, t t ho rũ. Chng ta dng phương php g để vun qun hoa sen ấy? Chnh l mỗi ngy khng ngừng nỗ lực niệm Phật nhằm vun bồi hoa sen ấy. Nếu qu vị thay đổi giữa chừng, khng niệm Phật nữa, đổi sang tu php mn khc, tham Thiền, học Mật, hnh php khc, hoa ấy liền kh ho, tiu mất. V l đ, đy l cảm ứng đạo giao, thị vi cảm ứng minh ph diệu l điều mầu nhiệm cảm ứng ngầm ph hợp). Ni theo L s l: Như Lai Tạng trung, v php bất cụ (trong Như Lai Tạng, khng php no chẳng trọn đủ). Khi Lục T khai ngộ đ ni: No ngờ tự tnh vốn sẵn trọn đủ, vốn l đầy đủ. Trọn đủ những g? Trọn đủ hết thảy cc php, y bo v chnh bo trang nghim của mười php giới đều trọn đủ trong t tnh. Hoa sen trong Ty Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng phải l ngoại lệ, cũng l những th vốn sẵn trọn đủ trong t tnh của chng ta. Tuy vốn sẵn trọn đủ, nhưng hiện bng giống như kinh Lăng Nghim đ ni: Ty chng sanh tm, ứng sở tri lượng (thuận theo tm của chng sanh m xứng hợp với kh năng lnh hội của họ). niệm trong tm của chng ta l duyn, Chn Như bổn tnh l nhn, l ci nhn c th sanh ra vạn php. Trong tm chng ta tưởng g, đ l duyn,