CÁC BÀI MỚI ĐĂNG

Ngày 25 tháng 09 năm 2019

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Di Đà Bảo Điện:

Thế Chí Bảo Điện

·       Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư, phần 1, 2, 3, 4, 5 - trưởng lăo Đạo Nguyên new

·       Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư, Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảng, phần 1,2, 3 new

·        Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu, pháp sư Tịnh Chiếu biên soạn, phần 1,2,3,4 new

·       Văng Sanh Luận Giảng Kư, trưởng lăo Đạo Nguyên, phần 1,2,3 new

 

Quán Âm Bảo Điện:

 

[Trở về trang chủ]