CÁC BÀI MỚI ĐĂNG

Ngày 25 tháng 05 năm 2019

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Di Đà Bảo Điện:

Thế Chí Bảo Điện

·       A Di Đà Phật Thánh Điển, phần 3, phần 4, phần 5, download toàn bộ tác phẩm new

·       Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải pháp sư Giới Hoàn đời Tống new

·       Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư, phần 1, 2, 3, 4, 5 - trưởng lăo Đạo Nguyên new

·       Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư, Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảng, phần 1,2, 3 new

Quán Âm Bảo Điện:

 

[Trở về trang chủ]