* Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân Giảng Kư , lăo pháp sư Mộng Thamnew           

* Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, pháp sư Thanh Liên Linh Thừa chú giảinew                                                              

* A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, pháp sư Tịnh Không hội tậpnew\

* Di Đà Thánh Điển cư sĩ Phạm Cổ Nông biên tập

           * Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải pháp sư Giới Hoàn đời Tống

           * Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư trưởng lăo Đạo Nguyên new

           * Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảngnew

           * Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu, pháp sư Tịnh Chiếu biên soạnnew

           * Văng Sanh Luận Giảng Kư, trưởng lăo Đạo Nguyên, phần 1,2, 3 new

           * Văng Sanh Luận Chú Giảng Nghĩa, pháp sư Thích Tánh Phạmnew