* Di Đà Thánh Điển cư sĩ Phạm Cổ Nông biên tập new

                      * Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải pháp sư Giới Hoàn đời Tốngnew

                      * Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư trưởng lăo Đạo Nguyên new