* Di Đà Thánh Điển cư sĩ Phạm Cổ Nông biên tập

                      * Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải pháp sư Giới Hoàn đời Tống

                      * Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư trưởng lăo Đạo Nguyên new

                      * Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảngnew

                      * Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu, pháp sư Tịnh Chiếu biên soạn, phần 1,2, 3,4 new

                      * Văng Sanh Luận Giảng Kư, trưởng lăo Đạo Nguyên, phần 1,2 new