Thông cáo thỉnh sách

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh

Giảng Ký tại Việt Nam

Chúng tôi vừa được các đồng tu ở Việt Nam cho biết bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký do lão cư sĩ Từ Tỉnh Dân chủ giảng đã được ấn hành xong tại Việt Nam và được biếu tặng miễn phí để kết duyên. Nếu các liên hữu có nhu cầu thỉnh sách, xin liên lạc với đạo hữu Thọ Tịnh (điện thoại 090 994 1178, email: voluongquangtho@gmail.com)

 

Ban Biên Tập Trang Nhà Di Đà Nguyện Hải