Thông cáo thỉnh kinh sách 

 tại Việt Nam

 

Hiện thời, Thọ Tịnh đang có trong tay các đầu sách như sau:

 

1. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Tịnh Hạnh, quyển 1 (giảng ký của lão pháp sư Tịnh Không).

2. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Tịnh Hạnh, quyển 2 (giảng ký của lão pháp sư Tịnh Không).

3. Kinh Vô Lượng Thọ.

4. Chú giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng).

5. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký (lão pháp sư Tịnh Không).

6. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Lục – Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Lục (chủ giảng: lão PS Thích Diễn Bồi)

7. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký: trọn bộ 2 quyển (thượng & hạ - lão pháp sư Tịnh Không).

8. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (lão pháp sư Tịnh Không).

9. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên

10. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (lão pháp sư Tịnh Không).

 

Ngoài ra, Thọ Tịnh cũng có bốn bộ Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (thiếu quyển 9) do thầy Tịnh Nghĩa chùa Huệ Nghiêm quyên tặng, sách in tại Đài Loan. Các liên hữu nào muốn thỉnh kinh sách xin liên lạc với:

Liên hữu Thọ Tịnh, email:  voluongquangtho@gmail.com.

Thân kính

Ban biên tập trang nhà Di Đà Nguyện Hải