Thông cáo thỉnh kinh sách 

 tại Việt Nam

 

Hiện thời, sách Cảm Ứng Thiên đã hết, hiện thời, chúng tôi có hai đầu sách mới như sau:

1. Di Đà Yếu Giải Kinh Giảng Ký (do pháp sư Tịnh Không giảng) vừa mới được tái bản.

2. Hoa Nghiêm Kinh Tịnh Hạnh Phẩm quyển 3

Các liên hữu nào muốn thỉnh kinh sách xin liên lạc với:

Liên hữu Thọ Tịnh, email:  voluongquangtho@gmail.com.

Thân kính

Ban biên tập trang nhà Di Đà Nguyện Hải