Thông cáo thỉnh kinh sách  

(phẩm Tịnh Hạnh, kinh Vô Lượng Thọ,

Tịnh Tu Tiệp Yếu)

 tại Việt Nam

 

            Chúng tôi vừa nhận được tin các liên hữu bên Việt Nam đã ấn tống hoàn mãn các bộ kinh sách dưới đây:

1. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Tịnh Hạnh, quyển 1 (giảng ký của lão pháp sư Tịnh Không).

2. Kinh Vô Lượng Thọ.

3. Tịnh Tu Tiệp Yếu

 

Các liên hữu nào muốn thỉnh kinh sách xin liên lạc với:

Liên hữu Thọ Tịnh, email:  voluongquangtho@gmail.com.

Thân kính

Ban biên tập trang nhà Di Đà Nguyện Hải