Thông cáo thỉnh kinh sách 

 tại Việt Nam

 

Hiện thời, Thọ Tịnh đã có sách Cảm Ứng Thiên mới in xong. Các liên hữu nào muốn thỉnh kinh sách xin liên lạc với:

Liên hữu Thọ Tịnh, email:  voluongquangtho@gmail.com.

Thân kính

Ban biên tập trang nhà Di Đà Nguyện Hải