Tịnh Tu Tiệp Yếu

淨修捷要

Cư sĩ Hạ Liên Cư soạn

夏蓮居居士著

 

Lời Nói Đầu

 

Một pháp Tịnh tông dễ hành, khó tin. Nếu chẳng nghiên cứu biển giáo, sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi chút bến bờ. Tuy kinh Hoa Nghiêm lấy mười nguyện để dẫn về, ngài Thiên Thân dùng năm phép niệm làm cửa [để vào], kẻ học hỏi nông cạn đời Mạt Pháp chẳng dễ ǵ tiến nhập. Ắt cần phải đọc kỹ Đại kinh (Vô Lượng Thọ Kinh) th́ mới biết đại lược cương yếu. Nhưng người tu Tịnh nghiệp hiện thời, phần lớn chỉ tŕ Tiểu Bổn (A Di Đà Kinh), đối với Tiểu Bổn lại chỉ tŕ bản Tần dịch[1]. Người có thể tŕ bản Đường dịch[2], tụng Đại kinh thật chẳng dễ thấy. Do vậy, người tự xưng tu tập Tịnh nghiệp th́ lắm, kẻ trọn đủ tín sâu nguyện thiết lại hiếm hoi! Tín nguyện chưa sâu, mà muốn được thọ dụng chân thật cũng chẳng khó lắm ư?

Năm Canh Th́n (1940), trong khi bị bệnh, tôi phát nguyện kính cẩn biên tập kinh văn, thuận theo ư chư Tổ để tạo thành khóa tụng đơn giản, ngơ hầu dẫn dắt hàng sơ cơ dựa trên ba nghiệp cảm ứng giữa ḿnh và người để bao gồm cả tán thán, quán tưởng, phát nguyện, hết thảy trong khi lễ bái, vọng tưởng chẳng dễ xen vào trong ấy, chánh niệm tự được hiện tiền, ít tốn thời gian, hiệu quả thật lắm. Do vậy, từ khi ấn hành đến nay, đă in bốn lượt, người thọ tŕ hưởng lợi ích, trước sau đều cùng mong ngóng. Ít thời gian, đỡ tốn sức, hành giả đều khen tiện lợi. Nếu có thể thuận theo kinh văn để vận tâm, tu tập lâu ngày thuần thục th́ sẽ đối với lư “tánh tu bất nhị, cảnh trí như một” sẽ chẳng đợi nghiên cứu, t́m ṭi, tự sanh ḷng tin hiểu. Lại đọc Đại kinh, đối với pháp môn Tịnh Độ, sẽ như thuận nước bơi thuyền, căng buồm mau đến. Nhưng đối với mỗi điều, hăy đều nên chú tâm vào kinh văn, pháp ngữ, vàn muôn phần đừng miệng tụng leo lẻo, ư rẻ rúng, đến nỗi trở thành khinh mạn. Hăy nên chú trọng thành kính, kiền thành, cung kính, như thân cận từ quang th́ mới hợp tông chỉ bốn pháp tu, năm phép niệm của Thiên Thân Bồ Tát, mới tự đạt được lợi ích ngấm ngầm dời chuyển chẳng hay chẳng biết. Nếu không thích sự giản lược th́ đă có nghi thức Ngũ Niệm dành cho Đại Kinh, hiện sắp hoàn thành bản thảo để xin ư kiến đóng góp của các phương, ḥng kịp ngày viên măn của pháp hội Liên Hợp Phổ Biến Kỳ Thọ lần này. Tôi gắng vâng theo lời thỉnh của đồng tu thiện tín mà đề mấy lời, ḥng ghi lại duyên khởi vậy.

Tịnh tông học nhân Vận Thành Hạ Liên Cư viết tại Hoan Hỷ Niệm Phật Trai tại chỗ cư ngụ nơi Yên Kinh


Tịnh Tu Tiệp Yếu (phiên âm)

 

Hương Tán

 

Giới định chân hương,

Kiền thành tu cúng dường,

Phổ linh văn huân,

Thiện căn giai tăng thượng.

Hương khí tâm quang,

Tất biến măn thập phương.

Thành cảm Phật từ

Gia hộ hằng cát tường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

1. Nhất tâm quán lễ, Sa Bà giáo chủ, cửu giới đạo sư, Như Lai Thế Tôn, ư ngũ trược thế, bát tướng thành đạo, hưng đại bi, mẫn hữu t́nh, diễn từ biện, thụ pháp nhăn, đỗ ác thú, khai thiện môn, tuyên thuyết dị hành nan tín chi pháp, đương lai nhất thiết hàm linh, giai y thử pháp nhi đắc độ thoát, đại ân đại đức, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 1 lạy)

 

2. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc giáo chủ, nhân địa văn pháp, tức phát vô thượng chánh giác chi tâm, trụ chân thật huệ, thệ bạt cần khổ sanh tử chi bổn, khí quốc, quyên vương, hạnh tác sa-môn, hiệu viết Pháp Tạng, tu Bồ Tát đạo, ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh, sở phát thù thắng đại nguyện, tất giai viên măn thành tựu, danh cụ vạn đức, thanh văn thập phương, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

3. Nhất tâm quán lễ, tùng thị Tây Phương, khứ thử thế giới quá thập vạn ức Phật độ, hữu Phật thế giới, danh viết Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Đà, danh Vô Lượng Thọ, cập Vô Lượng Quang, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, thập hiệu viên măn, an ổn trụ tŕ, cụ túc trang nghiêm, oai đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

4. Nhất tâm quán lễ, thanh tịnh pháp thân, biến nhất thiết xứ, vô sanh, vô diệt, vô khứ, vô lai, phi thị ngữ ngôn, phân biệt chi sở năng tri, đản dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thường Tịch Quang độ, tiếp dẫn pháp giới chúng sanh, ly Sa Bà khổ, đắc cứu cánh lạc, đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

5. Nhất tâm quán lễ, viên măn báo thân, sở cư chi xứ, vĩnh vô chúng khổ, chư nạn, ác thú, ma năo chi danh, diệc vô tứ thời, hàn, thử, vũ, minh chi dị, khoan, quảng, b́nh, chánh, vi diệu kỳ lệ, siêu du thập phương nhất thiết thế giới, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

6. Nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát, đệ tử, Thanh Văn, thiên, nhân, thọ mạng tất giai vô lượng, quốc độ, danh tự, đô thắng thập phương, vô suy, vô biến, kiến lập thường nhiên, thù thắng, hy hữu A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

7. Nhất tâm quán lễ, Vô Lượng Thọ Phật, diệc hiệu Vô Lượng Quang Phật, diệc hiệu Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, diệc hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang, quang trung cực tôn, Phật trung chi vương A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

8. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn, quang minh phổ chiếu thập phương thế giới, chúng sanh hữu duyên ngộ tư quang giả, cấu diệt thiện sanh, thân ư nhu nhuyễn, sở hữu tật khổ mạc bất hưu chỉ, nhất thiết ưu năo mạc bất giải thoát, như thị oai thần, quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sở bất năng cập A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

9. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, ư bỉ cao ṭa, oai đức nguy nguy, tướng hảo quang minh, nhất thiết cảnh giới, vô bất chiếu kiến, như hoàng kim sơn, xuất ư hải diện, kỳ trung vạn vật, tất giai ẩn tế, duy kiến Phật quang, minh diệu hiển hách, hữu vô số Thanh Văn, Bồ Tát cung kính vi nhiễu A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

10. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, kim hiện tại bỉ, vị chư hữu t́nh, tuyên thuyết thậm thâm vi diệu chi pháp, linh đắc thù thắng lợi ích an lạc, thập phương Bồ Tát chiêm lễ văn pháp, đắc mông thọ kư, xưng tán, cúng dường A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

11. Nhất tâm quán lễ, Phật do tâm sanh, tâm tùy Phật hiện, tâm ngoại vô cảnh, toàn Phật thị tâm, cảnh ngoại vô tâm, toàn tha tức tự, hồng danh chánh chương tự tánh, Tịnh Độ phương hiển duy tâm, cảm ứng đạo giao, hô ứng đồng thời, thập vạn ức tŕnh, khứ thử bất viễn, tâm tác tâm thị A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

12. Nhất tâm quán lễ, hiển mật nhất thể, thân độ bất nhị, xưng danh vô dị tŕ chú, giáo chủ tức thị bổn tôn, Đại Nhật Giá Na, đồng quy quang thọ, Hoa Tạng, Mật Nghiêm bất ly Cực Lạc, thụ cùng tam tế, hoành biến thập hư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

13. Nhất tâm quán lễ, lục tự thống nhiếp vạn pháp, nhất môn tức thị phổ môn, toàn sự tức lư, toàn vọng quy chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, quảng học nguyên vị thâm nhập, chuyên tu tức thị tổng tŕ, thanh thanh hoán tỉnh tự kỷ, niệm niệm bất ly bổn tôn A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

14. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ, thị ngă bổn giác, khởi tâm niệm Phật, phương danh Thỉ Giác, thác bỉ y chánh, hiển ngă tự tâm, Thỉ, Bổn bất ly, trực xu giác lộ, tạm nhĩ tương vi, tiện đọa vô minh, cố tri Chánh Biến Tri hải, tuy nhập chúng sanh tâm tưởng, tịch quang chân tịnh, bất thiệp nhất thiết t́nh kế, vi diệu nan tư, tuyệt đăi viên dung A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

15. Nhất tâm quán lễ, vạn đức hồng danh năng diệt chúng tội, quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ, bất đản đạo tâm thuần thục, thả khả phước huệ tăng trưởng, lâm mạng chung thời, thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hựu, linh tâm bất loạn, tiếp dẫn văng sanh Cực Lạc thế giới, thất bảo tŕ trung, hoa khai đắc kiến A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

16. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, đức phong, hoa vũ, diệu hương, thiên nhạc, tuyền, tŕ, lâm thụ, bảo vơng, linh cầm, sắc, quang, thanh, hương, biến măn Phật độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm, tăng ích hữu t́nh, thù thắng thiện căn, đại nguyện đại lực A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

17. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, hoàng kim địa thượng, bảo thụ hàng gian, liên hoa tŕ nội, bảo lâu các trung, phát Bồ Đề tâm, niệm Phật văng sanh, trụ Chánh Định Tụ, vĩnh bất thoái chuyển, dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, tất thị thanh hư chi thân, vô cực chi thể, chư thượng thiện nhân, giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

18. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, Bồ Đề thụ hạ, bảo lan thuẫn biên, văn diệu pháp âm, hoạch Vô Sanh Nhẫn, thọ dụng chủng chủng Đại Thừa pháp lạc, phước huệ, oai đức, thần thông tự tại, tùy ư sở tu, ứng niệm hiện tiền, Nhất Sanh Bổ Xứ chư đại Bồ Tát, giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

19. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, đạo tràng, lâu, quán, giảng đường, tinh xá, chư văng sanh giả Phương Tiện, Đồng Cư, hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc, hoặc tại hư không, hoặc tại b́nh địa, tùy ư tu tập, vô bất viên măn, Bồ Tát thánh chúng, giai do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

20. Nhất tâm quán lễ, thập phương thế giới, thị hiện quảng trường thiệt tướng, thuyết thành thật ngôn, xưng tán Vô Lượng Thọ Phật bất khả tư nghị công đức, dục linh chúng sanh văn bỉ Phật danh, phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ tŕ, quy y, cúng dường, sở hữu thiện căn chí tâm hồi hướng, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thoái chuyển, năi chí vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề hằng hà sa số chư Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

21. Nhất tâm quán lễ, tứ duy, thượng, hạ, xưng tán Bổn Sư, ư nhất thiết thế gian, thuyết thử dị hành nan tín chi pháp, khuyến chư hữu t́nh chí tâm tín thọ, hộ niệm thập phương niệm Phật chúng sanh, văng sanh Tịnh Độ, hằng sa thế giới nhất thiết chư Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

22. Nhất tâm quán lễ, kinh vân: ‘Đương lai kinh diệt, Phật dĩ từ mẫn, độc lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế, ngộ tư kinh giả, tùy ư sở nguyện, giai khả đắc độ’. Thị cố, ngă kim chí tâm đảnh lễ quảng đại, viên măn, giản, dị, trực, tiệp, phương tiện cứu cánh đệ nhất, hy hữu, nan phùng pháp bảo, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

23. Nhất tâm quán lễ, nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, phàm thánh tề thâu, lợi độn tất bị, đốn cai bát giáo, viên nhiếp ngũ tông, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, nhất sanh thành biện, cửu phẩm khả giai, thập phương chư Phật đồng tán, thiên kinh vạn luận cộng chỉ, bảo vương tam-muội bất khả tư nghị vi diệu pháp môn.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

24. Nhất tâm quán lễ, Di Đà hóa thân, tùng văn tư tu, nhập tam ma địa, phản văn tự tánh, thành vô thượng đạo, tu Bồ Tát hạnh, văng sanh Tịnh Độ, nguyện lực hoằng thâm, phổ môn thị hiện, tuần thanh cứu khổ, tùy cơ cảm phó, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự quy mạng, vô bất giải thoát, vạn ức tử kim thân Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

25. Nhất tâm quán lễ, Tịnh tông sơ tổ, dĩ niệm Phật tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa, tư vi đệ nhất, dữ Quán Thế Âm, hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc, ư niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng lực, vô biên quang trí thân Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

26. Nhất tâm quán lễ, Vô Lượng Thọ Như Lai hội thượng, ṭa liệt thượng thủ, đức vị chúng tôn, Hoa Nghiêm kinh chủ, vạn hạnh trang nghiêm, hóa thân Kim Cang Tát Đỏa, vĩnh vi Mật giáo sơ tổ, bất xả nhân địa, biến thâu huyền diệu, thập đại nguyện vương đạo quy Cực Lạc, đại nguyện đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

27. Nhất tâm quán lễ, pháp vương trưởng tử, thất Phật chi sư, thắng diệu cát tường, vô cấu đại thánh, nguyện cộng chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh hiệu, tức ư niệm trung, đắc kiến Di Đà, Nhất Hạnh tam-muội, đại trí hoằng thâm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

28. Nhất tâm quán lễ Linh Sơn hội thượng, thân thừa Phật hối, thọ dữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, chúc dĩ hoằng dương Tịnh Độ pháp môn, hiện tại Đâu Suất nội viện, đương lai tam hội Long Hoa, Bồ Đề thụ hạ, thành Đẳng Chánh Giác, phước đức vô biên Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

29. Nhất tâm quán lễ Vô Lượng Thọ Như Lai hội thượng, Xá Lợi Phất đẳng chư đại tôn giả, cập Hiền Hộ đẳng, thập lục Chánh Sĩ, hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung chư đại Bồ Tát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

30. Nhất tâm quán lễ, tùng thượng dĩ lai, liên tông chư tổ, kỵ hoằng tông diễn giáo, quy hướng Tịnh Độ chư đại thiện tri thức, dĩ cập bản thân quy y, thọ giới, truyền pháp, quán đảnh chư vị đại sư.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

31. Nhất tâm quán lễ, tận hư không, biến pháp giới, thường trụ Tam Bảo, thập phương Hộ Pháp Bồ Tát, Kim Cang, Phạm thiên, long thần, thánh hiền đẳng chúng.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

32. Nhất tâm đại vị, sanh sanh thế thế, cập hiện tại sanh trung phụ mẫu, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, oán thân đẳng chúng, đảnh lễ Tam Bảo, cầu ai sám hối, phổ đại pháp giới chúng sanh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng sanh Tịnh Độ, đồng viên chủng trí.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

Vô Lượng Thọ Phật Tán

 

Vô Lượng Thọ Phật cam lộ vương,

Oai đức nguyện lực nan lượng

Hồng danh kiền xưng tiêu tai chướng

Hóa hỏa trạch vi thanh lương

Bồ Đề tâm trung tiếp Phật quang

Phước huệ thiện căn tự trưởng

Nhất hướng chuyên niệm mạc bàng hoàng

Cần huân giới định hương

Tín nguyện hạnh tam thị tư lương

Khổ hải đắc từ hàng

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi đại nguyện đại lực tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 

Niệm A Di Đà Phật một ngàn câu hoặc một vạn câu.

 

Duy nguyện

 

Thiên hạ ḥa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong, dân an, binh qua vô dụng, sùng đức, hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, dân vô oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở.

 

Tịnh nguyện dĩ ấn hành công đức, hồi hướng pháp giới nhất thiết hữu t́nh, sở hữu lục đạo tứ sanh, túc thế oán thân hiện thế nghiệp trái, hàm bằng pháp lực, tất đắc giải thoát, hiện tại giả tăng phước diên thọ, dĩ cố giả văng sanh Tịnh Độ, đồng xuất khổ luân, cộng đăng giác ngạn

 

Dịch nghĩa

 

Tán Hương

 

Giới định chân hương,

Kiền thành tu cúng dường,

Hương tỏa trọn khắp,

Thiện căn đều tăng cao,

Hương ngát tâm quang,

Xông trọn khắp mười phương,

Ḷng thành cảm Phật,

Rủ ḷng từ gia hộ thường cát tường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

1. Nhất tâm quán lễ Sa Bà giáo chủ, đạo sư chín giới, Như Lai Thế Tôn, trong đời năm trược, thị hiện tám tướng thành đạo, dấy ḷng đại bi, thương xót hữu t́nh, biện tài từ bi diễn nói, truyền trao pháp nhăn, lấp nẻo ác, mở cửa lành, tuyên nói pháp khó tin dễ hành, hết thảy hàm linh trong đời tương lai đều do pháp này mà được độ thoát, đại ân đại đức, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 1 lạy)

 

2. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc giáo chủ, thuở c̣n tu nhân, do nghe pháp, liền phát tâm Chánh Giác vô thượng, trụ trong chân thật huệ, thề dứt cội sanh tử nhọc nhằn, bỏ nước, ĺa ngôi, hành hạnh sa-môn, hiệu là Pháp Tạng, tu đạo Bồ Tát, trong vô lượng kiếp, gieo chứa đức hạnh, phát ra đại nguyện thù thắng, thảy đều thành tựu viên măn, danh trọn muôn đức, tiếng rền mười phương, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

3. Nhất tâm quán lễ, từ phương Tây cơi này, qua khỏi mười vạn ức cơi Phật, có thế giới Phật tên là Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Đà, tên Vô Lượng Thọ, và Vô Lượng Quang, Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, mười hiệu viên măn, an ổn trụ tŕ, trang nghiêm trọn đủ, oai đức rộng lớn, cơi Phật thanh tịnh, A Di Đà Phật.

 Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

4. Nhất tâm quán lễ, đại từ đại bi A Di Đà Phật, pháp thân thanh tịnh trọn hết thảy chỗ, vô sanh, vô diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng phải ngữ ngôn phân biệt mà ḥng biết được, chỉ do ứng nguyện độ sanh, hiện đang ở cơi Thường Tịch Quang trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn pháp giới chúng sanh, ly khổ Sa Bà, được vui rốt ráo.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

5. Nhất tâm quán lễ, Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ A Di Đà Phật, viên măn báo thân, nơi thân ấy ngự, vĩnh viễn không có những danh từ các khổ, các nạn, nẻo ác, ma quấy, cũng chẳng có bốn mùa, lạnh, nóng, mưa dầm, tối tăm sai khác, rộng răi, bằng phẳng, vi diệu, đẹp đẽ lạ lùng, vượt trỗi hết thảy thế giới trong cả mười phương.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

6. Nhất tâm quán lễ, A Di Đà Phật thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát, đệ tử, Thanh Văn, trời người, thọ mạng thảy đều vô lượng, cơi nước, danh hiệu, đều vượt trội mười phương, chẳng suy, chẳng đổi, tạo dựng thường hằng, nhiên, thù thắng, hiếm có.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

7. Nhất tâm quán lễ, Vô Lượng Thọ Phật, cũng có hiệu là Vô Lượng Quang Phật, cũng hiệu Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, cũng hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang, quang minh tôn quư nhất, vua trong các vị Phật, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

8. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn, quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh hữu duyên gặp quang minh này, phiền năo diệt, thiện căn sanh, thân ư nhu nhuyễn, tất cả bệnh khổ không ǵ chẳng ngưng dứt, hết thảy lo rầu không ǵ chẳng giải thoát, oai thần quang minh như thế, tôn quư bậc nhất, mười phương chư Phật chẳng thể sánh bằng A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

9. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, ngự trên ṭa cao, oai đức ṿi vọi, tướng hảo, quang minh, hết thảy cảnh giới, không ǵ chẳng chiếu thấy, như ṭa núi vàng, vượt khỏi mặt biển, muôn vật trong ấy thảy đều khuất lấp, chỉ thấy Phật quang, sáng ngời, rực rỡ, có vô số Thanh Văn, Bồ Tát cung kính vây quanh A Di Đà Phật.  

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

10. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, giáo chủ bổn tôn, đang trong cơi ấy, v́ các hữu t́nh, tuyên nói pháp vi diệu rất sâu, khiến họ được lợi ích an lạc thù thắng, mười phương Bồ Tát chiêm ngưỡng, lễ bái, nghe pháp, được Phật thọ kư, khen ngợi, cúng dường A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

11. Nhất tâm quán lễ, Phật do tâm sanh, tâm nương Phật hiện, ngoài tâm không cảnh, toàn Phật là tâm, ngoài cảnh không tâm, toàn tha tức tự, hồng danh nêu trọn tự tánh, Tịnh Độ mới tỏ duy tâm, cảm ứng đạo giao, gọi đáp đồng thời, đường dài mười vạn ức cách đây chẳng xa, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

12. Nhất tâm quán lễ, hiển mật một thể, thân cơi chẳng hai, xưng danh nào khác tŕ chú, giáo chủ chính là bổn tôn, Đại Nhật Giá Na, cùng về quang thọ, Hoa Tạng, Mật Nghiêm chẳng ĺa Cực Lạc, dọc khắp ba đời, ngang trọn mười phương, A Di Đà Phật.

 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

13. Nhất tâm quán lễ, sáu chữ gồm trọn vạn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự tức lư, toàn vọng quy chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, học rộng chỉ nhằm thâm nhập, chuyên tu chính là tổng tŕ, từng tiếng lay tỉnh chính ḿnh, niệm niệm chẳng rời bổn tôn A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

14. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ là Bổn Giác của ta, dấy ḷng niệm Phật mới gọi là Thỉ Giác, nương vào y báo cùng với chánh báo, hiển lộ tự tâm, Thỉ, Bổn chẳng ĺa, tiến thẳng đường giác. Hễ hơi trái nghịch liền đọa vô minh. Nên biết biển Chánh Biến Tri, tuy vào trong tâm tưởng của chúng sanh, tịch quang chân tịnh chẳng xen lẫn hết thảy t́nh kiến so lường, vi diệu khó thể nghĩ suy, dứt bặt đối đăi viên dung, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

15. Nhất tâm quán lễ, vạn đức hồng danh diệt sạch các tội, nếu như một dạ chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ, chẳng những đạo tâm thuần thục, mà c̣n phước huệ tăng trưởng, tới lúc lâm chung, thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hựu, khiến tâm bất loạn, tiếp dẫn văng sanh Cực Lạc thế giới, trong ao bảy báu, hoa nở được thấy A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

16. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, gió đức, mưa hoa, diệu hương, nhạc trời, suối, ao, rừng cây, lưới báu, chim thiêng, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, mùi thơm, trọn khắp cơi Phật, thành tựu công đức trang nghiêm như thế, tăng trưởng thiện căn thù thắng cho hữu t́nh, đại nguyện đại lực A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

17. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, trên đất vàng ṛng, giữa hàng cây báu, trong ao hoa sen, trong lầu gác báu, các vị thượng thiện nhân phát Bồ Đề tâm, niệm Phật văng sanh, trụ Chánh Định Tụ, trọn chẳng thoái chuyển, dáng vẻ vi diệu, hiếm có hơn đời, đều giống hệt nhau, không hề sai khác, đều là tấm thân thanh hư, bản thể vô cực, đều do một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

18. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, dưới cội Bồ Đề, bên lan can báu, nghe diệu pháp âm, đắc Vô Sanh Nhẫn, hưởng thụ các thứ pháp lạc Đại Thừa, phước huệ, oai đức, thần thông tự tại, những thứ cần dùng, vừa nghĩ liền hiện, các đại Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, đều do một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

19. Nhất tâm quán lễ, Cực Lạc thế giới, nơi đạo tràng, lầu, đền, giảng đường, tinh xá, những vị văng sanh trong cơi Phương Tiện, Đồng Cư, hoặc ưa thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, Bồ Tát thánh chúng hoặc hiện thần túc, hoặc trên hư không, hoặc dưới đất bằng, tùy ư tu tập, không ǵ chẳng viên măn, đều do một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

20. Nhất tâm quán lễ, trong mười phương thế giới, hằng hà sa số chư Phật thị hiện tướng lưỡi rộng dài, nói lời thành thật, xưng tán Vô Lượng Thọ Phật công đức chẳng thể nghĩ bàn, muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu Phật ấy, phát tâm thanh tịnh, ức niệm, thọ tŕ, quy y, cúng dường, tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng, hễ nguyện đều sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến chứng đắc vô thượng Chánh Đẳng Bồ Đề .

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

21. Nhất tâm quán lễ, hết thảy chư Phật trong hằng sa thế giới tại bốn góc, trên dưới, khen ngợi Bổn Sư, trong hết thảy thế gian, nói pháp dễ hành khó tin này, khuyên các hữu t́nh chí tâm tin nhận, hộ niệm mười phương chúng sanh niệm Phật văng sanh Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

22. Nhất tâm quán lễ, kinh dạy: ‘Tương lai kinh diệt, Phật do từ bi, thương xót, riêng lưu lại kinh này, tồn tại trăm năm. Ai gặp kinh này, tùy theo ư nguyện, đều sẽ đắc độ’. V́ thế, con nay chí tâm đảnh lễ phương tiện rộng lớn, viên măn, đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng rốt ráo, hiếm có, khó gặp bậc nhất là pháp bảo Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

23. Nhất tâm quán lễ, pháp môn vi diệu nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, thâu trọn phàm thánh, lợi độn đều hợp, đốn khắp tám giáo, viên trọn năm tông, vượt ngang tam giới, mau lên bốn cơi, thành tựu ngay trong một đời, chín phẩm đều đạt đến, mười phương chư Phật cùng khen ngợi, ngàn kinh muôn luận đều chỉ bày, bảo vương tam-muội chẳng thể nghĩ bàn.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

24. Nhất tâm quán lễ, Quán Thế Âm Bồ Tát thân vạn ức vàng tía, là Di Đà hóa thân, từ văn tư tu, nhập tam ma địa, xoay lại nghe nơi tự tánh, thành vô thượng đạo, tu hạnh Bồ Tát, văng sanh Tịnh Độ, nguyện lực rộng sâu, phổ môn thị hiện, dơi theo tiếng cứu khổ, tùy căn cơ liền ứng hiện. Nếu ai mắc nạn gấp, kinh hăi, chỉ tự quy mạng Ngài, không ǵ chẳng giải thoát.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

25. Nhất tâm quán lễ, Đại Thế Chí Bồ Tát, thân vô biên quang minh trí huệ, là Tịnh tông sơ tổ, dùng tâm niệm Phật tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm liên tiếp, chẳng cần phương tiện, tự đạt tâm khai, nhập tam ma địa, ấy là bậc nhất, cùng Quán Thế Âm, hiện ngự trong cơi này, tạo lợi lạc lớn, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ, khiến họ ĺa tam đồ, đắc vô thượng lực.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

26. Nhất tâm quán lễ, Phổ Hiền Bồ Tát đại nguyện đại hạnh, trong hội Vô Lượng Thọ Như Lai, dự bậc thượng thủ, phẩm đức, địa vị đại chúng tôn sùng, Hoa Nghiêm kinh chủ, vạn hạnh trang nghiêm, hóa thân Kim Cang Tát Đỏa, vĩnh viễn là sơ tổ Mật giáo sơ tổ, chẳng bỏ địa vị tu nhân, trọn thâu huyền diệu, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

27. Nhất tâm quán lễ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đại trí rộng sâu, con cả đấng Pháp Vương, thầy của bảy vị Phật, cát tường mầu nhiệm thù thắng, là bậc đại thánh vô cấu, nguyện cùng chúng sanh đều sanh Cực Lạc, chú tâm nơi một vị Phật, chuyên xưng danh hiệu, liền trong một niệm được thấy Di Đà, tu Nhất Hạnh tam-muội.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

28. Nhất tâm quán lễ, Di Lặc Bồ Tát phước đức vô biên, trong hội Linh Sơn, đích thân vâng lời Phật dạy, truyền trao Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, căn dặn hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, hiện ngự Đâu Suất nội viện, trong ba hội Long Hoa thuở tương lai, dưới cội Bồ Đề, thành Đẳng Chánh Giác.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

29. Nhất tâm quán lễ, trong hội Vô Lượng Thọ Như Lai, các vị đại tôn giả như ngài Xá Lợi Phất v.v... và nhóm Hiền Hộ mười sáu vị Chánh Sĩ, các vị đại Bồ Tát đều cùng tuân tu phẩm đức Phổ Hiền Đại Sĩ, trọn đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong hết thảy pháp công đức.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

30. Nhất tâm quán lễ, từ xưa tới nay, liên tông chư tổ, và các vị đại thiện tri thức hoằng tông diễn giáo, quy hướng Tịnh Độ, cùng với các vị đại sư quy y, truyền giới, truyền pháp, quán đảnh cho chính bản thân.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

31. Nhất tâm quán lễ, tột hư không, khắp pháp giới, thường trụ Tam Bảo, thập phương Hộ Pháp Bồ Tát, Kim Cang, Phạm thiên, long thần, các vị thánh hiền.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

32. Nhất tâm thay cho cha mẹ, sư trưởng, lục thân quyến thuộc, kẻ oán, người thân trong đời đời kiếp kiếp và đời hiện tại, đảnh lễ Tam Bảo, xót xa xin sám hối, thay cho trọn khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, cùng sanh Tịnh Độ, cùng tṛn chủng trí.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 1 lạy)

 

Vô Lượng Thọ Phật Tán

 

Vô Lượng Thọ Phật cam lộ vương,

Oai đức nguyện lực khó nghĩ lường

Hồng danh kính niệm tiêu tai chướng

Nhà lửa rực chợt hóa thanh lương,

Tâm Bồ Đề tiếp nhận Phật quang,

Phước huệ thiện căn tự tăng trưởng

Một ḷng chuyên niệm đừng lay chuyển,

Siêng năng huân tu giới định hương,

Tín nguyện hạnh ba thứ tư lương,

Trong biển khổ liền lên bè từ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi đại nguyện đại lực tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

 

Niệm A Di Đà Phật một ngàn câu hoặc một vạn câu.

 

Kính nguyện

Thiên hạ ḥa thuận, mặt trời, mặt trăng sáng trong, mưa gió đúng thời, tai ương tật dịch chẳng sanh, nước giàu, dân an, chiến tranh chấm dứt, tôn sùng đức hạnh, nhân từ hưng khởi, chăm tu lễ nghĩa, nhân nhượng, nước không trộm cướp, dân không oan uổng, mạnh chẳng hiếp yếu, mỗi loài sống yên.

Lại nguyện đem công đức ấn hành hồi hướng hết thảy hữu t́nh trong pháp giới, tất cả bốn loài trong sáu nẻo, oán thân đời trước, nợ nần nghiệp chướng đời này, đều nhờ pháp lực cùng được giải thoát. Người c̣n sống thêm phước, tăng thọ, kẻ đă khuất văng sanh Tịnh Độ, cùng thoát khổ luân, cùng lên bờ giác.

 

 

 

 

 

 [1] Bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Do dịch vào đời Diêu Tần nên gọi là Tần dịch.

[2] Đường dịch: Bản dịch của ngài Huyền Trang vào đời Đường.