ẤN QUANG PHÁP SƯ

VĂN SAO TAM BIÊN

印光

 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong

 

Download Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển I

Download Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển II

Download Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển III

Download Ấn Quang Văn Sao Tam Biên quyển IV

QUYỂN I

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

QUYỂN II

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

QUYỂN III

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

QUYỂN IV

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

 

 

[Quán Âm Bảo Điện]