Bát Quan Trai Thập Giảng

Diễn Bồi Ðại Sư giảng

Thượng Tọa Thích Thiện Huệ dịch

bullet

Lời giới thiệu

bullet

Chương 1 - Huấn luyện xuất gia

bullet

Chương 2 - Chú thích danh nghĩa

bullet

Chương 3 - Chế lập duyên khởi

bullet

Chương 4 - Công ích thù thắng

bullet

Chương 5 - Thọ giả phân biệt

bullet

Chương 6 - Sám hối tất yếu

bullet

Chương 7 - Tác pháp lược thuyết

bullet

Chương 8 - Chi số biện biệt

bullet

Chương 9 - Vấn đề liệu giản

bullet

Chương 10 - Lục niệm tu pháp

bullet

Phụng khuyến Tăng tục nam nữ phổ trì Bát Quan Trai giới văn

bullet

Tiểu sử Ðại Lão Pháp Sư Thích Diễn Bồi

bullet

Lược truyện Từ Hàng Tưởng Lão