Cảm Ứng Thiên

Vựng Biên

感應篇彙編

(theo bản in của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội năm 2000)

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

 

Download toàn bộ tác phẩm (MS Word)

Quyển 1

 * Phần 1

 * Phần 2

 * Phần 3

Quyển 2

 * Phần 1

 * Phần 2

Quyển 3

 * Phần 1

 * Phần 2

Quyển 4

* Phần 1

* Phần 2

[Quán Âm Bảo Điện]