Tứ Thập Hoa Nghim

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm

Ct Tường Vn tỳ-kheo chương

四十華嚴經

普賢行願品

吉詳雲比丘章

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

 

[Qun m Bảo Điện]