A Di Đ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

Chủ giảng: Lo php sư Tịnh Khng

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo chnh: Minh Tiến, Huệ Trang v Đức Phong

 

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 (từ phần 1 đến phần 15)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2 (từ phần 16 đến phần 30)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3 (từ phần 31 đến phần 45)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 (từ phần 46 đến phần 60)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5 (từ phần 61 đến phần 75)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6 (từ phần 76 đến phần 90)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7 (từ phần 91 đến phần 108)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8 (từ phần 109 đến phần 216)

bulletDownload Di Đ Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9 (những phần cn lại)

 

bulletPhần 1

bulletPhần 2

bulletPhần 3

bulletPhần 4

bulletPhần 5

bulletPhần 6

bulletPhần7

bulletPhần 8

bulletPhần 9

bulletPhần 10

bulletPhần 11

bulletPhần 12

bulletPhần 13

bulletPhần 14

bulletPhần 15

bulletPhần 16

bulletPhần 17

bulletPhần 18

bulletPhần 19

bulletPhần 20

bulletPhần 21

bulletPhần 22

bulletPhần 23

bulletPhần 24

bulletPhần 25

bulletPhần 26

bulletPhần 27

bulletPhần 28

bulletPhần 29

bulletPhần 30

bulletPhần 31

bulletPhần 32

bulletPhần 33

bulletPhần 34

bulletPhần 35

bulletPhần 36

bulletPhần 37

bulletPhần 38

bulletPhần 39

bulletPhần 40

bulletPhần 41

bulletPhần 42

bulletPhần 43

bulletPhần 44

bulletPhần 45

bulletPhần 46

bulletPhần 47

bulletPhần 48

bulletPhần 49

bulletPhần 50

bulletPhần 51

bulletPhần 52

bulletPhần 53

bulletPhần 54

bulletPhần 55

bulletPhần 56

bulletPhần 57

bulletPhần 58

bulletPhần 59

bulletPhần 60

bulletPhần 61

bulletPhần 62

bulletPhần 63

bulletPhần 64

bulletPhần 65

bulletPhần 66

bulletPhần 67

bulletPhần 68

bulletPhần 69

bulletPhần 70

bulletPhần 71

bulletPhần 72

bulletPhần 73

bulletPhần 74

bulletPhần 75

bulletPhần 76

bulletPhần 77

bulletPhần 78

bulletPhần 79

bulletPhần 80

bulletPhần 81

bulletPhần 82

bulletPhần 83

bulletPhần 84

bulletPhần 85

bulletPhần 86

bulletPhần 87

bulletPhần 88

bulletPhần 89

bulletPhần 90

bulletPhần 91

bulletPhần 92

bulletPhần 93

bulletPhần 94

bulletPhần 95

bulletPhần 96

bulletPhần 97

bulletPhần 98

bulletPhần 99

bulletPhần 100

bulletPhần 101

bulletPhần 102

bulletPhần 103

bulletPhần 104

bulletPhần 105

bulletPhần 106

bulletPhần 107

bulletPhần 108

bulletPhần 109

bulletPhần 110

bulletPhần 111

bulletPhần 112

bulletPhần 113

bulletPhần 114

bulletPhần 115

bulletPhần 116

bulletPhần 117

bulletPhần 118

bulletPhần 119

bulletPhần 120

bulletPhần 121

bulletPhần 122

bulletPhần 123

bulletPhần 124

bulletPhần 125

bulletPhần 126

bulletPhần 127

bulletPhần 128

bulletPhần 129

bulletPhần 130

bulletPhần 131

bulletPhần 132

bulletPhần 133

bulletPhần 134

bulletPhần 135

bulletPhần 136

bulletPhần 137

bulletPhần 138

bulletPhần 139

bulletPhần 140

bulletPhần 141(new)

bulletPhần 142(new)

bulletPhần 143(new)

bulletPhần 144(new)