Tm Sanh Tử Khng Tha Thiết

Chủ giảng: Php sư Tự Liễu

Trch từ lớp học Kinh V Lượng Thọ Khoa Ch kỳ thứ tư

Thời gian: 25-9-2014 02-042-0084

Địa điểm: Tịnh Tng Học Viện c Chu

Chuyển ngữ:Bch Ngọc

Giảo duyệt: Như Ha

 

Phần 1

Phần 2 &3

Phần 4

Phần 5

[Qun m Bảo Điện]