Lăng Nghiêm Kinh Đại Thế Chí

Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao

楞嚴經大勢至菩薩

念佛圓通章疏鈔

(dịch theo bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Phật Học Hội,

ấn bản tháng Sáu năm Dân Quốc 80 (1991)

Đời Thanh, Triết Giang, Từ Vân Hương Nghiêm hành giả sa-môn Quán Đảnh Tục Pháp soạn

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang

 

 Phần 1

 Phần 2

[Quán Âm Bảo Điện]