Thọ Khang Bảo Giám

壽康寶鑒

Ấn Quang đại sư tăng đính

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

(theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991)

Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Download toàn bộ tác phẩm (MS Word)

[Quán Âm Bảo Điện]