Đại Phương Quảng Phật

Hoa Nghiêm Kinh

(Bát Thập Hoa Nghiêm)

Phẩm 11: Tịnh Hạnh

大方廣佛華嚴經

(八十華嚴)

(十一)淨行品

Chủ giảng: Lăo pháp sư Tịnh Không

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong

 

Download quyển 1 dưới dạng Word

Download quyển 2 dưới dạng Word

Download quyển 3 dưới dạng Word

Download quyển 4 dưới dạng Word

bulletPhần 1

bulletPhần 2

bulletPhần 3

bulletPhần 4

bulletPhần 5

bulletPhần 6

bulletPhần 7

bulletPhần 8

bulletPhần 9

bulletPhần 10

bulletPhần 11

bulletPhần 12

bulletPhần 13

bulletPhần 14

bulletPhần 15

bulletPhần 16

bulletPhần 17

bulletPhần 18

bulletPhần 19

bulletPhần 20

bulletPhần 21

bulletPhần 22

bulletPhần 23

bulletPhần 24

bulletPhần 25

bulletPhần 26

bulletPhần 27

bulletPhần 28

bulletPhần 29

bulletPhần 30

bulletPhần 31

bulletPhần 32

bulletPhần 33

bulletPhần 34

bulletPhần 35

bulletPhần 36

bulletPhần 37

bulletPhần 38

bulletPhần 39

bulletPhần 40

bulletPhần 41

bulletPhần 42

bulletPhần 43

bulletPhần 44

bulletPhần 45

bulletPhần 46

bulletPhần 47

bulletPhần 48

bulletPhần 49

bulletPhần 50

bulletPhần 51

bulletPhần 52

bulletPhần 53

bulletPhần 54

bulletPhần 55

bulletPhần 56

bulletPhần 57

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

[Quán Âm Bảo Điện]