Phật Thuyết A Di Đ Kinh

Yếu Giải Giảng K

佛說阿彌陀經

要解講記

Diu Tần Tam Tạng Php Sư Cưu Ma La Thập dịch kinh

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

Sa-mn Ty Hữu Ngẫu ch Tr Hc ch giải vo đời Thanh

清西有沙門蕅益智旭解

Php sư Tịnh Khng giảng thuật

淨空法師講述

Cư sĩ Lưu Thừa Ph ghi chp

劉承符居士記

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

(theo bản in của Phật Đ Gio Dục Cơ Kim Hội năm 2006)

Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ v Đức Phong

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Download ton bộ tc phẩm

[Qun m Bảo Điện]