Lễ Tổng

(Đứng hoặc quỳ, vừa đọc vừa lễ)

 

Quy mệnh kính lễ tất cả Tam Bảo, thường trụ suốt ba đời khắp mười phương hết cả hư không và pháp giới (1 lễ)

Quy mệnh kính lễ đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Giáo Chủ cơi Sa Bà (1 lễ)

Quy mệnh kính lễ đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở cơi Cực Lạc phương Tây (1 lễ)

Quy mệnh kính lễ đức Phật Di Lặc là giáo chủ ở cơi Sa Bà đời mai sau (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cùng các vị Đại Bồ Tát ở khắp pháp giới (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền cùng các vị Đại Bồ Tát ở khắp pháp giới (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm cùng các vị Đại Bồ Tát ở khắp pháp giới (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ đức Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí cùng các vị Đại Bồ Tát ở khắp Pháp giới (1 lễ).

Nhất tâm đỉnh lễ đức Bồ Tát Địa Tạng Vương cùng các vị Đại Bồ Tát ở khắp Pháp giới (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ các vị Bồ Tát trong Hải Hội Thanh Tịnh cùng các vị Hiền Thánh Tăng ở khắp pháp giới (1 lễ, 1 tiếng chuông).

Nhất tâm đỉnh lễ các vị Bồ Tát Lịch Đại Tổ Sư (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ các vị Bồ Tát Hộ Pháp chư Thiên (1 lễ)

Nhất tâm đỉnh lễ đức Bồ Tát Hộ Pháp Vi Đà, là bậc được các cơi Trời tôn kính và ba châu vâng theo (1 lễ)

Con nay nguyện v́ khắp cả bốn ân, ba cơi, pháp giới chúng sinh, dứt khỏi ba chướng, chí thành phát nguyện (1 lễ)

 

Phát Nguyện Tịnh Độ  

(Quỳ tụng)

 

Đệ tử chúng con (Đệ tử con là...)

Nhất tâm quy mệnh

Phật A Di Đà

Ở cơi Cực Lạc;

Xin lấy Tịnh Quang

Soi cho chúng con

Xin đem Từ tuệ

Thu nhiếp chúng con.

Nay con chính niệm

Niệm danh hiệu Phật

V́ đạo Bồ Đề

Cầu sinh Tịnh Độ.

Phật xưa đă thề:

"Nếu có chúng sinh

Muốn sinh sang nước

Cực Lạc của ta

Dốc ḷng tin ưa

Từ người niệm nhiều

Cho đến những người

Niệm mười danh hiệu

Nếu chẳng được sinh

Th́ ta thề quyết

Chẳng lên ngôi Phật".

V́ nhân duyên ấy

Mà người niệm Phật

Mới được vào trong

Bể đại thệ nguyện

Của đức Như Lai.

Nhờ từ lực Phật

Mọi tội tiêu hết

Căn lành thêm lớn

Đến giờ lâm chung

Tự ḿnh biết trước

Thân không đau khổ

Tâm chẳng tham luyến

Ư chẳng điên đảo

Như vào Thiền định.

Phật cùng Thánh chúng

Tay cầm đài vàng

Lại đón tiếp con

Chỉ trong giây lát

Sinh sang Cực Lạc;

Hoa nở thấy Phật

Được nghe Phật thừa

Phật tuệ liền khai

Độ khắp chúng sinh

Bồ Đề măn nguyện

(Dứt mơ 3 tiếng chuông)

 

Tam Tự Quy

(Vừa đọc, vừa lễ)

 

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu rơ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề (1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thấu suốt Kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, thống nhất đại chúng, hết thảy không ngại (1 lễ)

 

Kính lạy chư vị Thánh Hiền.

(1 vái, chắp tay đọc)

 

Nguyện đem công đức này,

Hồi hướng cho tất cả,

Chúng con và chúng sinh (hoặc vong linh)

Đều cùng thành Phật đạo.

 

[Trở về trang trước]