Lời Bạt

 

Sống giữa hệ lụy trần gian đầy dẫy ma chướng; giáo lư của Đấng Thế Tôn vẫn đủ khả năng thù thắng siêu việt – bạt nghiệp chướng xóa phiền năo trong đời sống của người thành tâm cầu đạo giải thoát. Giáo lư măi măi vẫn là nguồn năng lực phấn đấu, sinh động tiềm tàng trong bốn mươi tám ngàn pháp môn. Trong Tam Tạng kinh điển, châu liên ngọc kết – nâng nhẹ những tâm hồn, khai sáng những trí tuệ ở hầu hết các tŕnh độ, giai cấp dân gian chỉ có pháp môn Tịnh Độ là được phổ cập nhất.

Kinh điển căn bản kết tập lời châu ngọc của đấng Thế Tôn đầy đủ nghĩa lư chân thật khiến tâm thức con người đạt tới cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, thấy cơi Phật sinh động hữu t́nh trước mắt mà khởi sinh trí tuệ từ bi chính là kinh Vô Lượng Thọ.

Lời châu ngọc Thế Tôn chúc lũy cho chúng sinh ở thời kỳ mạt pháp trong kinh Vô Lượng Thọ đă diễn đạt công năng tu tập của Ngài Tỷ Khưu Pháp Tạng (chính là hiện thân của Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện hóa độ chúng sinh vào những cảnh giới an vui, giải thoát; đă thể hiện thật rơ ràng chất nhân bản vượt thoát sự vây bủa của các ngẫu kiện phi lư, gột sạch ái nhiễm trần cấu bằng tâm thanh tịnh và trí quán xét minh mẫn nhằm hướng dẫn tâm thức tham đắm mộng huyễn trở về bản chân thanh tịnh, phá lưới vô minh và thực hiện cảnh giới như tâm nguyện.

V́ lợi ích diệu dụng của Kinh Vô Lượng Thọ đối với người Phật tử chân chính trong cuộc sống hiện tại. Ḥa Thượng Thích Tuệ Đăng đă tận tâm phiên dịch từ bản Nho văn của ngài Khang Tăng Khải ra Việt Ngữ, nhằm triển khai nghĩa lư vi diệu, duyên khởi trí tuệ quang minh và đức hạnh thâm mật cho hành giả trong việc tŕ tụng kinh này.

Tôi nhận thấy sự hoan hỷ lạ lùng phấn chấn trong tâm hồn ḿnh sau khi đọc toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ mà Ḥa Thượng đă trao cho tôi (niềm giao cảm thanh thoát này có chăng là do sự cố gắng chuyển ngữ của Ḥa Thượng) v́ không có phương tiện ấn tống (hành) nên Ḥa Thượng đă yêu cầu tôi phổ biến đến quảng đại Phật tử, nhằm khuyến hóa sự tu dưỡng tâm thức và bổ sung kinh điển trong phương trượng của thập phương đáp ứng như cầu hoằng pháp trong hoàn cảnh hiện tại.

Tôi mong cầu và hy vọng quư vị cũng sẽ phát tâm khuyến hóa góp phần công đức ấn tống và phổ biến kinh Vô Lượng Thọ, khai thông sâu rộng hơn nguồn nước Từ Bi đến những tâm hồn khao khát cuối cùng.

Nam mô A Di Đà Phật

Tác đại chứng minh

Sa môn Thích Minh Phát

 

[Trở về trang trước]