Nghi Thức Lễ Tụng

 

Lễ Tam Bảo

 

Hết thảy cung kính,

Nhất tâm đỉnh lễ Tam Bảo thường trụ khắp Pháp Giới mười phuơng (3 lễ)

 

Nguyện Hương

(Quỳ chắp tay đọc)

 

Nguyện hương này như mây

Bay tỏa khắp mười phương

Trong vô biên cơi Phật

Hóa vô số diệu hương

Năm thứ hương thơm ngát

Trang nghiêm để cúng dường

Trọn đủ Bồ Tát Đạo

Thành tựu Như Lai hương

(vừa lễ vừa đọc)

 

Cúng dường rồi, hết thảy cung kính,

Nhất tâm đỉnh lễ Tam Bảo thường trụ khắp Pháp Giới mười phương (1 lễ)

 

Tán Phật

(Đứng chắp tay đọc)

 

Sắc thân Như Lai đẹp

Thế gian không ai bằng

Chẳng sánh, chẳng nghĩ bàn

Nên nay con đảnh lễ

Tướng Phật đẹp vô cùng

Trí tuệ Phật cũng thế

Tất cả Pháp thường trụ

V́ thế con quy y

Trí lớn nguyện lực lớn

Độ khắp cả quần sinh

Khiến bỏ thân nóng khổ

Sinh sang nước mát vui

Nay con sạch ba nghiệp

Quy y và lễ tán

Nguyện con cùng chúng sinh

Đồng sinh về Tịnh Độ.

Úm phạ nhật la vật (3 lần)

 

Cửu Bái Tây Phương

(Vừa lễ vừa đọc)

 

Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân diệu pháp thanh tịnh, ở cơi Thường Tịch Quang cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân tướng hải vi trần, ở cơi Thật Báo Trang Nghiêm cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân tướng nghiêm giải thoát, ở cơi Phương Tiện Thánh Cư cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân căn giới Đại Thừa, ở cơi An Lạc phương Tây cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Phật A Di Đà, thân hóa văng thập phương, ở cơi An Lạc phương Tây cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ ba kinh Giáo, Hành, Lư, tuyên dương cả Y, Chính, ở cơi An Lạc phương Tây, cùng khắp Pháp Giới Tôn Pháp (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, thân tử kim muôn sắc, ở cơi An Lạc phương Tây cùng khắp Pháp Giới Bồ Tát (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Bồ Tát Đại Thế Chí, thân quang trí vô biên, ở cơi An Lạc phương Tây cùng khắp Pháp Giới Bồ Tát (1 lễ)

Nhất tâm đảnh lễ Thánh Chúng trong Hải Hội Thanh Tịnh, thân nhị nghiêm măn phận, ở cơi An Lạc phương Tây cùng khắp Pháp giới Thánh chúng (1 lễ)

 

Nay con v́ khắp cả bốn ân, ba cơi pháp giới chúng sinh, nguyện dứt bỏ hết ba chướng, quy mệnh sám hối (1 lễ)

 

Sám Hối

(Quỳ chắp tay đọc)

 

Đệ tử chúng con là: ......... (hoặc kỳ v́ hương linh là: ...... ) xin chí tâm sám hối:

 

Đệ tử con là: ......... và chúng sinh trong Pháp Giới, từ đời vô thủy đến nay, bị vô minh che lấp, dáo dở mê lầm. Lại do sáu căn ba nghiệp, tập theo pháp chẳng lành, gây ra nhiều tội trong mười điều dữ, năm tội vô gián và tất cả tội khác, vô số vô biên, nói không thể hết. Mười phương các Đức Phật thường ở trong đời, tiếng Pháp không dứt, hương báu đầy ắp, vị Pháp ngập tràn, buông ánh sáng sạch, soi thấu tất cả, lư nhiệm thường trụ, đầy khắp hư không.

Con từ vô thủy đến nay, sáu căn mù mịt, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết. V́ nhân duyên ấy, trôi măi trong ṿng sinh tử, trải qua các nẻo luân hồi, trăm ngàn muôn kiếp, không hẹn ngày ra. Trong Kinh nói rằng: "Đức T́ Lư Giá Na, hiện thân khắp cả chỗ, chỗ của Đức Phật ở, gọi là Thường Tịch Quang; vậy nên phải biết, tất cả các Pháp, đều là Phật Pháp”. Song con chẳng rơ, lại theo gịng vô minh; thế nên ở trong trí giác ngộ mà chẳng thấy thanh tịnh, ở trong cảnh giải thoát mà dấy lên ràng buộc. Nay mới thức tỉnh, nay mới đổi bỏ.

Cung kính đối trước chư Phật và Đức Di Đà Thế Tôn, tỏ bày sám hối; cầu xin cho con cùng pháp giới chúng sinh, tất cả tội nặng, do ba nghiệp sáu căn, từ đời vô thủy, hoặc đời hiện tại, hay đời vị lai gây nên; hoặc chính ḿnh gây, hay sai người khác gây; hoặc thấy, nghe, người gây mà ḿnh vui theo; hoặc nhớ, hay chẳng nhớ; hoặc biết, hay chẳng biết; hoặc nghi, hay chẳng nghi; hoặc che giấu, hay chẳng che giấu; đều xin được trong sạch hết cả.

Con sám hối rồi, sáu căn ba nghiệp, sạch không lầm lỗi, căn lành tu được, cũng đều trong sạch, hết để hồi hướng, trang nghiêm Tịnh Độ; khắp cùng chúng sinh, đồng sinh về nước Cực Lạc.    

Nguyện xin Đức Phật A Di Đà thường lai hộ tŕ, khiến căn lành con hiện tiền thêm lên, chẳng mất nhân tốt; tới giờ mệnh chung, thân an niệm chính, trông, nghe rơ ràng; trước mặt thấy đức A Di Đà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa, tiếp dẫn độ con, chỉ trong giây phút, sinh ở trước Phật, trọn đạo Bồ Tát, độ khắp chúng sinh, đồng thành Phật đạo. (Vừa lễ vừa đọc)

Sám hối, phát nguyện rồi,

Quy mệnh kính lễ đức Phật A Di Đà cùng hết thảy Tam Bảo (1 lễ)

 

Tán Hương

(Ngồi kiết già tụng)

 

Lư hương vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu cát tường

Chư Phật thấy biết ngọn hương chí thiềng.

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phúc liền ban cho.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

Chú Sạch Khẩu Nghiệp

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha (3 lần)

 

Chú Sạch Thân Nghiệp

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha (3 lần)

 

Chú Sạch Ba Nghiệp

Án, sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

 

Chú Yên Thổ Địa

Nam mô tam măn đá một đà nẫm, án, độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (3 lần)

 

Chú Phổ Cúng Dường

Án, nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật la hộc (3 lần)

 

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu,

Ngh́n muôn ức kiếp dễ hay đâu.

Con nay nghe thấy, xin tŕ tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa thật sâu.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

[Trở về trang trước]