Kinh Tâm Yếu Bát Nhă Ba La Mật Đa

 

Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi tu hành tinh thâm pháp Bát Nhă Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm Uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách.

Này Xá Lị Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc; thụ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

Này Xá Lị Tử! Cái tướng chân không của các pháp ấy chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt.

Bởi thế, trong chân không ấy không có sắc, không có thụ, tưởng, hành và thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ư; không có sắc, thanh, hương, vị xúc và pháp; không có từ nhăn thức giới đến ư thức giới; không có từ chi vô minh đến chi lăo tử; cũng không có từ vô minh tận đến lăo tử tận. Không có khổ, tập, diệt và đạo; không có trí, cũng không có đắc, v́ không có chi là sở đắc cả.

Các vị Bồ Tát y vào Bát Nhă Ba La Mật Đa nên tâm các Ngài không hề trở ngại, v́ không trở ngại nên không sợ hăi; xa ĺa được hết mộng tưởng đảo điên, đi thẳng đến nơi Niết Bàn rốt ráo. Chư Phật ba đời y vào Bát Nhă Ba La Mật Đa nên mới chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Vậy biết Bát Nhă Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng trừ hết mọi khổ, đúng thực chẳng hư.

Nên lại nói cả bài chú Bát Nhă Ba La Mật Đa, bài chú ấy là:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha".

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa. (3 lần)

 

[Trở về trang trước]