·       A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, pháp sư Tịnh Không hội tập

·       Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ (phần bổ sung của Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên)new

·       Di Đà Thánh Điển cư sĩ Phạm Cổ Nông biên tập     

·       Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa Linh Phong Ngẫu Ích đại sư soạn new

·       Đại Nhật Kinh Sớ (Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Kinh Sớ) new sa-môn Nhất Hạnh

·       Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh giảng kư, Pháp sư Từ Pháp giảng new

·       Đại Thừa Địa Tạng Thập Luân Giảng Kư , lăo pháp sư Mộng Thamnew

·       Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu, pháp sư Tịnh Chiếu biên soạn

·       Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, pháp sư Thanh Liên Linh Thừa chú giải

·       Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải pháp sư Giới Hoàn đời Tống

·       Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ new sa-môn Huệ Chiểu

·       Lược giảng kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo - lăo pháp sư Mộng Tham chủ giảngnew

·       Nhân Vương Hộ Quốc Kinh Giảng Nghĩa Viên Anh đại sư giảng new

·       Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư trưởng lăo Đạo Nguyên

·       Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảng    

·       Văng Sanh Luận Giảng Kư, trưởng lăo Đạo Nguyên

·       Văng Sanh Luận Chú Giảng Nghĩa, pháp sư Thích Tánh Phạm